Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Natuur en landschap

Groen licht voor start verduurzaming NDFF

Goed nieuws voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF): de gezamenlijke provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben ingestemd met het transitieplan voor de NDFF. Samen hebben ze de intentie uitgesproken om te investeren in het duurzaam borgen van de beheerorganisatie en de vernieuwing van de techniek van dit natuurinformatiesysteem.

Natuur en landschap

Biodiversiteitsherstel krijgt meer prioriteit

Het herstel in natuurgebieden zet door en de groei van het Natuurnetwerk Nederland is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Hoewel de inspanningen zichtbaar effect hebben, gaat het nog niet goed genoeg met de algemene natuurkwaliteit om de doelen van het Natuurpact te halen. De provincies en het Rijk maken dit jaar afspraken over extra maatregelen in het Programma Natuur voor het herstel van de biodiversiteit. Dit staat in de zesde Voortgangsrapportage Natuur over het jaar 2019 die vandaag verschijnt.

Natuur en landschap

Gemakkelijker een groenblauwe dienst samenstellen dankzij nieuwe applicatie BIJ12

Wanneer provincies, waterschappen en gemeenten een regeling voor groenblauwe diensten willen samenstellen, kunnen ze daarvoor gebruik maken van de Catalogus Groenblauwe Diensten. Per 22 oktober 2020 stelt BIJ12 een nieuwe applicatie beschikbaar die het samenstellen van een regeling en de bijbehorende vergoedingen stukken eenvoudiger maakt.  

Natuur en landschap

Beschikkingenkaart Natuur voorkomt dubbele subsidies

Provincies en de RVO controleren nieuwe subsidieaanvragen voor (agrarisch) natuurbeheer op niet toegestane overlap met lopende subsidies voor hetzelfde doel. Zo wordt geborgd dat op dezelfde plek maar één keer subsidie wordt verleend. Om de controle makkelijker te maken is de Beschikkingenkaart Natuur ontwikkeld.

Natuur en landschap

Update Natuurdata in relatie tot stikstof en particuliere initiatiefnemers

Particuliere initiatiefnemers kunnen een aanvraag (laten) indienen bij de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) voor natuurdata die zij nodig hebben in verband met stikstof gerelateerde vergunningstrajecten. Voor deze aanvraag zullen geen kosten in rekening worden gebracht wanneer u een uitdraai van de AERIUS-calculator bij uw aanvraag meestuurt.

Natuur en landschap

WUR: Gemiddeld genomen gaat het nog niet goed met de natuur in Nederland

Uit de Nederlandse rapportages over de periode 2013-2019 aan de Europese Commissie blijkt dat voor bepaalde Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en habitattypen positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn, maar dat het gemiddeld genomen nog niet goed gaat met de natuur in Nederland.

Natuur en landschap

Informatiemodel Natuur cruciaal voor samenwerking aan natuurherstel

‘In Nederland werken provincies met veel partijen samen aan de uitvoering van het natuurbeleid. Het Informatiemodel Natuur - IMNA - speelt hierin een cruciale rol’. Het IMNa – dat beheerd wordt door BIJ12 - zorgt ervoor dat partners in de natuurketen hun gegevens onderling uniform en efficiënt kunnen opslaan en uitwisselen.

Natuur en landschap

Evaluatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gestart

In landelijke gebieden leven veel kwetsbare planten- en diersoorten. Denk aan insecten, vlinders, amfibieën, maar ook weidevogels. Om gericht te werken aan de instandhouding van 68 doelsoorten is in 2016 het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. Binnen het ANLb ontvangen agrarische collectieven subsidie om maatregelen te nemen om deze soorten te behouden.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten