Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Stikstof en Natura 2000

Laat weten hoe jij het gebruik van AERIUS ervaart

BIJ12 en het RIVM willen graag te weten komen hoe jij het gebruik van de AERIUS Calculator ervaart. Ook zijn we benieuwd naar jouw mening over de informatie en documentatie op de websites van BIJ12 en het RIVM. Vul daarom de enquête in en geef je mening. Met de uitkomsten help je ons om AERIUS Calculator verder te verbeteren.

Stikstof en Natura 2000

Provincies: meer verantwoordelijkheid voor ondernemers door uitspraak Logtsebaan

Op 20 januari 2021 deed de Raad van State uitspraak in de zaak Logtsebaan. Daardoor is voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig. Dit geeft meer handelingsvrijheid aan ondernemers, maar ook meer verantwoordelijkheid. De stikstofdepositie mag in totaal namelijk niet stijgen.

Stikstof en Natura 2000

Provincies bestuderen de stikstofuitspraken Raad van State

De Raad van State deed op 20 januari 2021 twee belangrijke uitspraken in het stikstofdossier: over de Logtsebaan en over ViA15. De twaalf provincies bestuderen de uitspraken, om aan te kunnen geven wat de gevolgen zijn voor hun taak op het gebied van Natura 2000. Dit betreft onder meer vergunningverlening, toezicht en handhaving. De provincies willen hier zo snel mogelijk duidelijkheid over geven en gaan in overleg met het Rijk.

Stikstof en Natura 2000

Start aanlevering gegevens PAS-melders

Met ingang van deze maand kunnen de PAS-melders de procedure starten om alsnog een natuurvergunning te verkrijgen voor hun activiteiten. Zij moeten hiervoor gegevens aanleveren met een berekening in de geactualiseerde versie van AERIUS via RVO.

Stikstof en Natura 2000

Kabinetsmaatregelen stikstof schept ruimte, maar de puzzel is nog niet gelegd

Het kabinet neemt een fors pakket aan maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te versterken. Het wetsvoorstel is een belangrijke mijlpaal. Hoewel het gaat om een forse investering, levert de aanpak nog te weinig stikstofvermindering op en daarmee te weinig ruimte voor natuurherstel en te weinig ruimte voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Stikstof en Natura 2000

Nieuwste inzichten verwerkt in AERIUS

Een nieuwe versie van het nationale instrumentarium voor stikstofdepositie (AERIUS) is vanaf vandaag beschikbaar. De bronnen die zorgen voor emissies en daardoor ook de neerslag van stikstof veranderen voortdurend. Daarom wordt AERIUS regelmatig geactualiseerd. In AERIUS 2020 zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten en actuele data verwerkt.

Stikstof en Natura 2000

AERIUS van 13-15 oktober niet beschikbaar

Op 15 oktober komt een nieuwe versie van AERIUS met geactualiseerde gegevens beschikbaar. AERIUS producten zijn voor de update van 13 tot 15 oktober gesloten. Vanaf donderdagmiddag 15 oktober is AERIUS weer te gebruiken.

Stikstof en Natura 2000

Actualisatie AERIUS 15 oktober 2020

Op 15 oktober a.s. is de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator gepland. Dan wijzigt de versie van 2019A in 2020 en is in de Regeling natuurbescherming voorgeschreven dat de nieuwe versie gebruikt moet worden bij de toestemmingsverlening voor projecten.

Stikstof en Natura 2000

AERIUS Monitor beschikbaar

Sinds 10 september is AERIUS Monitor beschikbaar. Om een beeld te krijgen van de stikstofdepositie in relatie tot natuur, worden in Nederland diverse gegevens vastgesteld en gebruikt. AERIUS Monitor geeft overzichtelijk en gedetailleerd inzicht in de stikstofgevoelige habitattypen, de hoeveelheid stikstofdepositie en de relatie tussen die twee op alle Natura 2000-gebieden.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten