Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Aanpassingen provinciale beleidsregels intern en extern salderen

Provincies hebben de beleidsregels voor het intern en extern salderen aangepast. De wijzigingen houden verband met de referentiesituatie, de warme sanering varkenshouderijen en het stikstofregistratiesysteem (SSRS). De nieuwe beleidsregels lees je op de website.

Applicaties en beheer

Data BIJ12 nu gekoppeld met WKO-bodemenergietool

De data van BIJ12 over ondiepe bodemenergie zijn gekoppeld met de WKO-bodemenergietool van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO helpt ondernemende Nederlanders en beleidsmedewerkers op het gebied van duurzaamheid, zakendoen over de grenzen, agrarisch ondernemen en innovatie. 

Faunazaken

Provincie Gelderland: subsidie voorkomen wolvenschade vanaf augustus

Schapen- en geitenhouders binnen het wolvengebied op de Veluwe kunnen vanaf augustus 2020 subsidie aanvragen voor maatregelen om schade door wolven te voorkomen. Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben dat besloten. De regeling is een onderdeel van de Regels voor Ruimte Gelderland, waarin alle subsidieregels zijn opgenomen die te maken hebben met de uitvoering van provinciebeleid.

Stikstof en Natura 2000

770 veilige en schone zwemplaatsen in Nederland

Waar aangewezen zwemwaterlocaties te vinden zijn zie je op zwemwater.nl en in de zwemwater-app. Je vindt op de site en in de app ook de laatste informatie over de zwemwaterkwaliteit van alle locaties. Zo kan je thuis al zien of de locatie waar je wilt gaan recreëren geschikt is om dat veilig te doen.

Stikstof en Natura 2000

Projecten met een kleine, tijdelijke depositie

Eind april hebben de 12 provincies gesproken over de mogelijkheden om, zonder zware onderzoekslast, individuele projecten met een kleine, tijdelijke depositie van stikstof toe te staan. Meer informatie over de toepassing communiceren we naar verwachting medio juli.

Faunazaken

Tussenrapportage wolf: activiteit van februari tot mei

De wolf heeft de gemoederen de afgelopen periode flink beziggehouden. Bij het Wolvenmeldpunt komen steeds meer waarnemingen binnen. Er waren veel schadegevallen, met name in de provincie Noord-Brabant. Ondertussen bereidt de provincie Drenthe zich voor op mogelijke vestiging van een wolf. Dat zou dan het derde leefgebied in Nederland zijn. Ook is voor het eerst een wolf vanuit de alpiene populatie in ons land gesignaleerd.

Faunazaken

Onderzoek maatschappelijk draagvlak hervestiging van de wolf

In samenwerking met de provincies heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het maatschappelijk draagvlak onder burgers voor de hervestiging van de wolf in Nederland laten onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat het draagvlak relatief groot is: 57% van de Nederlanders heeft een positieve houding ten aanzien van de hervestiging van de wolf en 65% ziet de wolf als ongevaarlijk.

Faunazaken

Provincie Drenthe krijgt gebiedscommissie om wolvenschade te voorkomen

De Gedeputeerde Staten in Drenthe hebben officieel een gebiedscommissie preventie wolvenschade ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties. Zij zetten zich onder meer in voor preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf. Ook gaat de commissie voorlichting geven aan schapenhouders.

Faunazaken

Blijvende voorbereiding op wolf in provincie Noord-Brabant

Het is twee weken geleden dat de wolf in het gebied rond Heusden voor het laatst vee heeft gedood. Met inzet van preventieve maatregelen lijkt de wolf het gebied te hebben verlaten en heeft het zijn zwerftocht vervolgd. De provincie wil door op de ingeslagen weg en initieert samen met betrokken partners een platform wolvenschade onder leiding van Pieter van Geel.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten