Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Stikstof en Natura 2000

Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem van start

Vanaf dinsdag 24 maart kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten.

Stikstof en Natura 2000

Verzet tegen uitspraak Rechtbank Noord-Nederland over beweiden en bemesten

De provincie Drenthe heeft in afstemming met de andere elf provincies en met het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten om verzet in te dienen tegen de zes uitspraken van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de vergunningsplicht voor beweiden en bemesten.

Stikstof en Natura 2000

Nieuwe versie AERIUS Calculator

Op 14 januari 2020 is er een nieuwe release van AERIUS Calculator uitgekomen. De grootste wijziging is de toevoeging van de onderdelen uittreesnelheid en gebouw-invloed aan AERIUS Calculator, Connect en Scenario.

Stikstof en Natura 2000

AERIUS maandag 13 januari tijdelijk niet beschikbaar

Op maandag 13 januari is AERIUS Calculator tijdelijk niet beschikbaar. Het toepassingsbereik wordt uitgebreid. AERIUS is in de loop van dinsdag 14 januari weer beschikbaar.

Stikstof en Natura 2000

Kabinet ontwikkelt systeem om vergunningverlening woningbouw snel te starten

Het kabinet kondigde aan om de vergunningverlening voor de bouw van circa 75.000 woningen en een aantal grote infrastructurele projecten mogelijk te maken. Hiervoor komt een stikstofregistratiesysteem. Meedenken bij de ontwikkeling hiervan, kan tussen 20 december en 9 januari reageren.

Natuur en landschap

Nederland voorbeeld in Europa met uniek satelliet project

De vijf kustprovincies, provinciale uitvoeringsorganisatie BIJ12, Rijkswaterstaat, het Ministerie van LNV en het Ministerie van BZK hebben de handen ineen geslagen in een uniek project: met behulp van satellietbeelden willen zij de vegetatie van alle Nederlandse duinen en kwelders gaan monitoren.

Stikstof en Natura 2000

Kabinet: stikstofneerslag beperken en natuur versterken

Het kabinet wil de stikstofneerslag verder beperken en de natuur versterken. Zolang als nodig is, nemen Rijk en provincies hiervoor maatregelen. In 2020 komen kabinet en provincies met een programma Natuur en werken de overheden samen aan een gebiedsgerichte aanpak.

Stikstof en Natura 2000

Beleidsregels aanpak stikstof van kracht

De nieuwe provinciale beleidsregels die alle 12 provincies hebben vastgesteld, zijn vrijdag 13 december 2019 van kracht gegaan. De beleidsregels gaan over de vergunningverlening van activiteiten waarbij sprake is van intern of extern salderen. In provincie Fryslân zijn de beleidsregels nog niet van kracht.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten