Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Onontkoombare transitie naar een vitaal landelijk gebied

Onontkoombare transitie naar een vitaal landelijk gebied

Ons land staat voor ingrijpende opgaven als het gaat om het verbeteren van onze natuur, klimaat en waterkwaliteit. De indicatieve stikstofreductiedoelen vragen per gebied zo snel mogelijk actie van de sectoren industrie, bouw, mobiliteit en landbouw. Hiervoor is nodig dat agrarisch ondernemers versneld de transitie doormaken naar kringlooplandbouw in 2030.

10 juni 2022

Lees meer over Onontkoombare transitie naar een vitaal landelijk gebied
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Controle op regulier agrarisch gebruik voor de habitatkaarten grotendeels afgerond

Controle op regulier agrarisch gebruik voor de habitatkaarten grotendeels afgerond

Provincies werken continu aan de verbetering van de habitatkaarten. Een recent doorgevoerde verbetering is de controle op overlap tussen de kartering van stikstofgevoelige leefgebiedtypen en regulier agrarisch gebruikte gronden. Aanleiding voor deze verbetering is de uitspraak van minister Schouten die in december 2020 aan de Tweede Kamer liet weten dat er bij regulier agrarisch gebruik, geen sprake kan zijn van stikstofgevoelige natuur.

25 mei 2022

Lees meer over Controle op regulier agrarisch gebruik voor de habitatkaarten grotendeels afgerond
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Uitstel in afhandeling van enkele vergunningaanvragen Wet natuurbescherming

Uitstel in afhandeling van enkele vergunningaanvragen Wet natuurbescherming

In de release van AERIUS Calculator van 13 januari 2022 is de maximale rekenafstand verwerkt van 25 km voor alle emissiebronnen. Gebleken is dat de bevoegde gezagen momenteel nog niet alle vergunningaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming in behandeling kunnen nemen dan wel afhandelen.

10 februari 2022

Lees meer over Uitstel in afhandeling van enkele vergunningaanvragen Wet natuurbescherming
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Handreiking beschikbaar voor intern salderen inzake randeffecten in AERIUS C21

Handreiking beschikbaar voor intern salderen inzake randeffecten in AERIUS C21

In de release van AERIUS Calculator is de maximale rekenafstand verwerkt van 25 km voor alle emissiebronnen. Als gevolg hiervan kunnen zich randeffecten voordoen bij het uitvoeren van de berekening. Voor het omgaan met deze randeffecten bij intern salderen is nu een handreiking beschikbaar.

25 januari 2022

Lees meer over Handreiking beschikbaar voor intern salderen inzake randeffecten in AERIUS C21
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: AERIUS 2021 beschikbaar vanaf 20 januari

AERIUS 2021 beschikbaar vanaf 20 januari

Het rekeninstrument AERIUS Calculator, dat gebruikt wordt om de stikstofneerslag te berekenen voor toestemmingverlening, wordt op 13 januari 2022 geactualiseerd. Als gevolg van veiligheidsmaatregelen die het RIVM recent moest nemen, is AERIUS Calculator vanaf 13 januari een paar dagen niet beschikbaar. Vanaf donderdag 20 januari 2022 kunnen initiatiefnemers weer gebruik maken van het rekeninstrument.

11 januari 2022

Lees meer over AERIUS 2021 beschikbaar vanaf 20 januari
Stikstof en Natura 2000
Afbeelding horend bij: Monitoring natuur ligt op schema, Rijk stelt extra geld beschikbaar voor vervolg

Monitoring natuur ligt op schema, Rijk stelt extra geld beschikbaar voor vervolg

De Landelijke Monitoringsrapportage Natuur over 2020 laat zien dat provincies een goed eind op streek zijn met het uitvoeren van herstelmaatregelen. Maar ondanks deze inspanningen zit ons land wat betreft de staat van instandhouding nog onder het Europese gemiddelde. Het Rijk heeft nu middelen ter beschikking gesteld om aanvullende herstelmaatregelen uit te voeren.

11 november 2021

Lees meer over Monitoring natuur ligt op schema, Rijk stelt extra geld beschikbaar voor vervolg

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten