Nieuws

Thema's

Zoeken

Filter

Stikstof en Natura 2000

Provincies stellen beleidsregels aanpak stikstof vast

Alle 12 provincies hebben de beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld, waarvan de provincie Fryslân onder voorbehoud. Daarmee zijn de nieuwe beleidsregels voor de vergunningsverlening voor activiteiten van kracht, behalve in Fryslân.

Stikstof en Natura 2000

Rijk en provincies eens over beleidsregels stikstofaanpak

Provincies en Rijk zijn het eens over eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak. De beleidsregels zijn aangepast om ze beter te laten aansluiten op de praktijk. Volgende week nemen de twaalf provincies een definitief besluit.

Stikstof en Natura 2000

Provincies en kabinet op hoofdlijnen eens over regelgeving stikstof

Het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken dat het van groot belang is dat er bij de stikstofaanpak eenduidige regels komen voor aanvragers van een vergunning voor nieuwe activiteiten. Als de beleidsregels op 10 december definitief worden vastgesteld door alle Gedeputeerde Staten, worden deze gepubliceerd.

Stikstof en Natura 2000

Voorlichting door de Raad van State over de drempelwaarde Stikstof

Het kabinet heeft op 4 oktober de Raad van State voorlichting gevraagd over een drempelwaarde voor stikstofdepositie. Het doel van deze adviesvraag was het vergaren van meer kennis over de voorwaarden waaronder een drempelwaarde voor stikstofdepositie gerealiseerd kan worden. Inmiddels heeft de Raad van State dit advies gegeven.

Stikstof en Natura 2000

AERIUS maandag 21 oktober tijdelijk niet beschikbaar

Vanaf maandag 21 oktober is het weer mogelijk om een PDF te exporteren na het uitvoeren van een berekening. Ook is dan de ligging van buitenlandse natuurgebieden zichtbaar (omtrek) in de user interface. Om dit mogelijk te maken zijn op maandag 21 oktober vanaf 9.00 uur alle AERIUS producten uit de lucht. Naar verwachting zal AERIUS in de loop van de middag weer beschikbaar zijn.

Stikstof en Natura 2000

Verklaring Rijk en Provincies over de stikstofaanpak

Rijk en provincies hebben vandaag een goed en constructief gesprek gevoerd.  Rijk en provincies werken gezamenlijk, vanuit de eigen verantwoordelijkheden, aan een integrale stikstofaanpak, waarmee we de natuur in Nederland beter beschermen en tegelijkertijd ruimte scheppen voor economische en maatschappelijke initiatieven.

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten