Ga direct naar:

Planmatig beheer kolgans vraagt om internationale samenwerking

16 Feb 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Een planmatig beheer voor de kolgans is pas mogelijk als op internationale schaal, effectieve verjaging en schadebeperking over de hele trekroute (flyway) worden afgestemd. Een geïsoleerd, alleen op provinciale schaal ontwikkeld, beleid leidt niet tot een verlaging van de totale schadebedragen. Dat blijkt uit een meerjarige studie van een samenwerkingsverband van Radboud Universiteit, Sovon en NIOO (verenigd in het Centre for Avian Population Studies) waartoe het Faunafonds in 2011 opdracht heeft verleend.

Hoofdvraag van de studie was hoe de in Nederland overwinterende flywaypopulatie kolganzen beheerd kan worden zodat zowel de landbouwschade wordt beperkt en tegelijkertijd de duurzame staat van instandhouding van de in Nederland overwinterende flywaypopulatie wordt gegarandeerd.

Uitkomsten
De aantallen in Nederland overwinterende Kolganzen zijn sinds 1970 sterk toegenomen. Deze groei ging gepaard met toenemende landbouwschade, die zich voor 90 procent voordoet op grasland en zich voor 85 procent concentreert in de provincies Fryslân, Gelderland, Noord-Holland en Overijssel. Na 2000 stabiliseert de omvang van de bij ons overwinterende Noordzee-populatie van Kolganzen. Volgens de onderzoekers komt dat vooral door een afname van het broedsucces en in mindere mate door verhoogd afschot. Er bleek ook geen verschuiving vanuit de oostelijker gelegen trekroute van Kolganzen, die een eventuele achteruitgang van onze Noordzeepopulatie maskeert.

Als er meer ganzen worden afgeschoten zal weliswaar de populatie afnemen, maar de mate waarin dat gebeurt is moeilijk te voorspellen omdat de toenemende sterfte door het afschot mogelijk deels zal worden gecompenseerd door een hogere jongenproductie. Verhoogd afschot zal verder niet leiden tot een belangrijke reductie van de schade. Sterker nog, extra verjaging (of bejaging) kan leiden tot uitgestelde voorjaarstrek, een grotere voedselbehoefte van de ganzen  en dus meer schade.

Provincies
De provincies hebben kennis genomen van de uitkomsten van de studie. De Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland nemen deel aan het Internationaal Waddenoverleg, waarin de beheerproblemen aan de orde komen. In dat Waddenoverleg wordt de provinciale ganzenaanpak afgestemd. De provincie Fryslân heeft in het najaar van 2015 mede namens de andere provincies, deelgenomen aan een internationale conferentie over het ganzenbeheer (de Goose Management Conference van de AEWA , het Afrikaans-Euraziatisch Watervogelverdrag, in Denemarken). Ook de kolganzenstudie werd daar gepresenteerd. De uitkomsten van deze studie worden betrokken bij de vervolgafspraken die gemaakt zullen worden naar aanleiding van deze conferentie.

Download het rapport

Meta informatie van dit bericht

Bij Unit FaunafondsTags: faunafonds-2, faunaschade, kolganzen

Deel deze pagina op social media

Gerelateerde nieuwsberichten

Geen tegemoetkoming provinciaal vrijgestelde zomerganzen Zuid-Holland

26 Apr 2017

 Op 9 november 2016 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland vastgesteld. Deze verordening bevat een provinciale (onbeperkte) vrijstelling voor het bestrijden van grauwe gans, brandgans ...
Lees het hele bericht

Jaarverslag Faunafonds 2016: Ganzen blijven de grootste schade aanrichten

24 Apr 2017

Het Faunafonds heeft het jaarverslag over 2016 uitgebracht. Dit verslag is het 17de en daarmee tevens laatste jaarverslag van het Faunafonds, dat door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is ...
Lees het hele bericht

Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade actief

09 Mar 2017

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Natuurbescherming zijn provincies verantwoordelijk voor het fauna(schade)beleid. Om hen hierin te adviseren hebben de provincies een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade ingesteld.De raad adviseert provincies ...
Lees het hele bericht

BIJ12 Faunafonds start landelijke praktijkproef naar de effecten van verjaging van ganzen door lasers

02 Feb 2017

BIJ12 Faunafonds heeft aan ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga en Sovon Vogelonderzoek Nederland opdracht verstrekt voor een onderzoek naar het effect van lasers op de verjaging van ganzen in landbouwgebieden. ...
Lees het hele bericht

Afscheid van het Faunafonds, maar grondgedachte blijft

16 Dec 2016

‘Harmonieuze verhouding tussen jacht, natuur en landbouw’Een feestelijke opheffingsbijeenkomst, dat klinkt tegenstrijdig. Toch heerste er een opperbeste stemming tijdens een symposium ter gelegenheid van de opheffing van het Faunafonds per ...
Lees het hele bericht

Vorige bericht

Eerste bewegende beelden van roofvogels in kippenuitlopen

Volgende bericht

BIJ12 lanceert Faunaschade Preventiekit

Over deze unit

BIJ12-Faunafonds, bekend als adviseur en uitvoerder van taken op het gebied van onder meer faunaschade aan landbouwgewassen, is een kennis- en adviescentrum en werkt voor burgers, agrarische ondernemers, provincies en het ministerie van EZ.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met BIJ12-Faunafonds via het algemene telefoonnummer van BIJ12: 085 – 486 22 22 of infofaunafonds@bij12.nl.

Naar de overzichtspagina

BIJ12 elders op het internet