Nieuws PAS

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

PAS-kennis onder de loep

Kennis is voor een goede uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onontbeerlijk. Welke kennis is nodig en hoe borgen we kennis over het PAS? Op 15 november 2017 kwamen wetenschappers, beleidsmedewerkers van Rijk en provincies en beheersorganisaties bij elkaar om daarover van gedachten te wisselen. Hun verschillende invalshoeken leverden een scala aan ingrediënten op voor een toekomstgerichte aanpak. Lees hier het impressieverslag van deze bijeenkomst van de PAS-Campus.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Natuurherstel in Gelderland weer een stap verder

Veel natuurgebieden zouden wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Ze zijn verdroogd, aangetast door water- en luchtverontreiniging, of ze zijn versnipperd door ander grondgebruik ertussenin. Voor de belangrijkste natuurgebieden, de Natura 2000-gebieden, zijn PAS-herstelprogramma’s gemaakt. Bron: Nature Today.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Gelderland controleert benutting PAS-vergunningen

Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden, hebben daarvoor een vergunning nodig. Ondernemers met een vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben 2 jaar de tijd om die uitbreiding te realiseren.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

De pas erin houden

De provincies Gelderland en Overijssel gaan tot nu toe zorgvuldig om met de herstelmaatregelen voor de natuur en de uitgifte van ruimte voor economische ontwikkeling. Beide aspecten maken onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Water als verbindende factor binnen PAS

Veel maatregelen die provincies nemen om de natuur in Natura 2000-gebieden te herstellen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), zijn gericht op de waterhuishouding. Het is dan ook logisch dat er een nauwe samenwerking met de waterschappen is. In Brabant coördineren de waterschappen de uitvoering van een groot deel van het hele pakket van PAS-herstelmaatregelen voor de provincie.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Passen PAS en Habitatrichtlijn bij elkaar?

De Nederlandse regering heeft op 17 oktober haar visie gegeven op de antwoorden die zouden moeten worden gegeven op de vragen die de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft voorgelegd aan het Europese Hof. Wat is hierin aangegeven en hoe gaat het nu verder?
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Provincie Noord-Holland investeert € 194 miljoen in natuur

Extra kilometers fiets- en wandelpad, een grotere variatie aan dieren en planten, weidevogelbeheer en het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Dit zijn onderdelen uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022. Daarmee steekt de provincie Noord-Holland ruim €194 miljoen in de natuur. Bron en foto: Provincie Noord-Holland.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Monitoring PAS

Nieuwe PAS-monitoringsrapportage stikstof bevestigt dalende trend

De PAS-monitoringsrapportage van het RIVM voorziet tussen 2014 en 2030 een daling in de stikstofemissies. De ontwikkeling van de stikstofdepositie door de jaren heen daalt tot 2030 in totaal met 14 procent. Met name de sectoren van het hoofdwegennet, de landbouwsector en het buitenland dragen bij aan deze daling. De overige sectoren laten een minder gunstig beeld zien. Bron: RIVM.

Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten