Nieuws PAS

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

PAS: Wachten op minder stikstof

“Is de PAS een zege of een onding”? Met deze vraag gaat het artikel ‘PAS: Wachten op meer stikstof’ in het tijdschrift De Levende Natuur van start. Verschillende deskundigen geven in dit artikel hun visie weer op de effecten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de natuur.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Economie en ecologie in harmonie

Midden in Nationaal Park de Weerribben ligt de biologische boerderij Weerribben-Zuivel. Het bedrijf heeft ervoor gekozen zich aan te passen aan de omgeving. Volgens Hester Maij, gedeputeerde van Overijssel is hier goed te zien dat economie en ecologie prima samen kunnen gaan. Dit voorbeeld sluit naadloos aan op de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waar zij voor de 12 provincies portefeuillehouder van is. VIDEO

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Stikstof: teveel van het goede

Stikstof is een bron van leven omdat het prima werkt als voedingstof voor planten maar tegelijkertijd bedreigt stikstof ook natuur. Hoe zit dat? Onderzoeker Roland Bobbink, legt uit wat de verstikkende kant van stikstof is, hoe dit uitpakt voor de biodiversiteit en wat we kunnen doen om kwetsbare natuur sterker te maken. VIDEO
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Van schillenboer naar recycle-specialist

Zeventig jaar geleden haalde de grondlegger van het bedrijf Recyfood Productie met paard en wagen schillen op voor veevoer. Daaruit groeide een voedselrecyclingonderneming met vestigingen in Nederland en België. Het bedrijf staat voor duurzaamheid en innovatie. Daarbij hoort vanzelfsprekend ook zorgen voor minder stikstof. VIDEO

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Vergunningen en meldingen

Programma Aanpak Stikstof wordt gedeeltelijk herzien

De bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) betrokken bevoegde gezagen – het Rijk en de 12 provincies – hebben besloten om het programma gedeeltelijk te actualiseren. Als gevolg daarvan kan er vanaf vandaag tot 1 september, niet gewerkt worden met AERIUS Register. Tevens kunnen vanaf vandaag (21 juni om 19.00 uur) geen meldingen meer worden ingediend via het rekenmodel AERIUS Calculator.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Wettelijk kader

Kamerbrief over uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft op 17 mei 2017 twee verwijzingsuitspraken gedaan in enkele pilotzaken over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en in enkele procedures over de algemene vrijstelling van de Natura 2000-vergunningsplicht voor het weiden van vee en gebruik van meststoffen in de buurt van Natura 2000-gebieden.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Vergunningen en meldingen

Voorlopig geen ontwerpbesluiten en vvgb’s

De PAS-partijen (ministeries EZ, I&M, Defensie en provincies) hebben gezamenlijk besloten dat er momenteel geen ontwerpbesluiten en ontwerp vvgb’s (verklaring van geen bedenkingen) met een toename van stikstofdepositie en toekenning van ontwikkelingsruimte op grond van de Wet natuurbescherming, onderdeel Natura 2000, meer worden afgegeven.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Afdeling bestuursrechtspraak stelt vragen aan Europees Hof over PAS

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 17 mei 2017 zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is. Bron: Raad van State.

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Over het PAS

Dijken verstevigen met het PAS

Nederland kent een heel systeem van waterkeringen, zoals dijken, sluizen en gemalen die ons land tegen hoog water beschermen. Een deel van de keringen wordt de komende jaren versterkt. Het is gewenst om deze projecten als prioritair project van nationaal belang op te nemen in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en zo voldoende ontwikkelingsruimte te reserveren. Nieuw is dat de provincies en waterschappen dit samen gaan regelen. Hoe werkt dit?
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten