Nieuws over het PAS

Afbeelding voor dit nieuws bericht

PAS-kennis onder de loep

Kennis is voor een goede uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onontbeerlijk. Welke kennis is nodig en hoe borgen we kennis over het PAS? Op 15 november 2017 kwamen wetenschappers, beleidsmedewerkers van Rijk en provincies en beheersorganisaties bij elkaar om daarover van gedachten te wisselen. Hun verschillende invalshoeken leverden een scala aan ingrediënten op voor een toekomstgerichte aanpak. Lees hier het impressieverslag van deze bijeenkomst van de PAS-Campus.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Natuurherstel in Gelderland weer een stap verder

Veel natuurgebieden zouden wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Ze zijn verdroogd, aangetast door water- en luchtverontreiniging, of ze zijn versnipperd door ander grondgebruik ertussenin. Voor de belangrijkste natuurgebieden, de Natura 2000-gebieden, zijn PAS-herstelprogramma’s gemaakt. Bron: Nature Today.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Gelderland controleert benutting PAS-vergunningen

Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden, hebben daarvoor een vergunning nodig. Ondernemers met een vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben 2 jaar de tijd om die uitbreiding te realiseren.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

De pas erin houden

De provincies Gelderland en Overijssel gaan tot nu toe zorgvuldig om met de herstelmaatregelen voor de natuur en de uitgifte van ruimte voor economische ontwikkeling. Beide aspecten maken onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Water als verbindende factor binnen PAS

Veel maatregelen die provincies nemen om de natuur in Natura 2000-gebieden te herstellen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), zijn gericht op de waterhuishouding. Het is dan ook logisch dat er een nauwe samenwerking met de waterschappen is. In Brabant coördineren de waterschappen de uitvoering van een groot deel van het hele pakket van PAS-herstelmaatregelen voor de provincie.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Passen PAS en Habitatrichtlijn bij elkaar?

De Nederlandse regering heeft op 17 oktober haar visie gegeven op de antwoorden die zouden moeten worden gegeven op de vragen die de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft voorgelegd aan het Europese Hof. Wat is hierin aangegeven en hoe gaat het nu verder?
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Provincie Noord-Holland investeert € 194 miljoen in natuur

Extra kilometers fiets- en wandelpad, een grotere variatie aan dieren en planten, weidevogelbeheer en het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Dit zijn onderdelen uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022. Daarmee steekt de provincie Noord-Holland ruim €194 miljoen in de natuur. Bron en foto: Provincie Noord-Holland.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

PAS Toezicht en industrie

Ook industriële bedrijven stoten vaak stikstof uit. Als ze dat doen bij een Natura 2000-gebied kan daarvoor en vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nodig zijn. De PAS-Campus organiseerde een bijeenkomst voor vergunningverleners en toezichthouders over wat daarbij komt kijken.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten