Nieuws over het PAS

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Handen ineen voor internationale verbetering luchtkwaliteit

Luchtverontreiniging vormt wereldwijd een bedreiging voor ecosystemen en de biodiversiteit. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, heeft een groot aantal landen de handen ineen geslagen in een verdrag. Nederland heeft daarvoor vanaf 1990 het aanleveren van gegevens over risico’s voor ecosystemen gecoördineerd. In 2018 neemt Duitsland het stokje over. Met het onlangs gepubliceerde CCE Eindrapport 2017 rondt Nederland haar werkzaamheden af.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Meeuwenduinen dynamischer dankzij PAS

Meeuwenduinen is een uitgestrekt duingebied in Zeeland. In dit Natura 2000-gebied werkt de provincie aan het tegengaan van de nadelige gevolgen van de neerslag van stikstof. Zo wordt met herstelmaatregelen gestimuleerd dat de wind het stuifzand in het duingebied terugbrengt. Het effect is nu na paar maanden al te zien. Foto: Provincie Zeeland.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

PAS-reservemaatregelen in ontwikkeling

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkt aan sterkere natuur, minder stikstof en ruimte voor economische ontwikkelingen. In het programma is vastgelegd dat er reservemaatregelen moeten worden ingezet als er in de toekomst knelpunten in het natuurherstel of de ontwikkelingsruimte ontstaan. De PAS-partners hebben in kaart laten brengen wat mogelijke reservebronmaatregelen kunnen zijn.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

PAS-kennis onder de loep

Kennis is voor een goede uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onontbeerlijk. Welke kennis is nodig en hoe borgen we kennis over het PAS? Op 15 november 2017 kwamen wetenschappers, beleidsmedewerkers van Rijk en provincies en beheersorganisaties bij elkaar om daarover van gedachten te wisselen. Hun verschillende invalshoeken leverden een scala aan ingrediënten op voor een toekomstgerichte aanpak. Lees hier het impressieverslag van deze bijeenkomst van de PAS-Campus.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Natuurherstel in Gelderland weer een stap verder

Veel natuurgebieden zouden wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Ze zijn verdroogd, aangetast door water- en luchtverontreiniging, of ze zijn versnipperd door ander grondgebruik ertussenin. Voor de belangrijkste natuurgebieden, de Natura 2000-gebieden, zijn PAS-herstelprogramma’s gemaakt. Bron: Nature Today.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten