Nieuws Vergunningen en Meldingen

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Actualisatie AERIUS producten toegelicht

De actualisatie van de AERIUS producten AERIUS Calculator, Register en Connect 2016L op 1 september zorgt voor andere resultaten van de depositieberekeningen ten opzichte van de vorige versie (2016).
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Programma Aanpak Stikstof wordt gedeeltelijk herzien

De bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) betrokken bevoegde gezagen – het Rijk en de 12 provincies – hebben besloten om het programma gedeeltelijk te actualiseren. Als gevolg daarvan kan er vanaf vandaag tot 1 september, niet gewerkt worden met AERIUS Register. Tevens kunnen vanaf vandaag (21 juni om 19.00 uur) geen meldingen meer worden ingediend via het rekenmodel AERIUS Calculator.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Voorlopig geen ontwerpbesluiten en vvgb’s

De PAS-partijen (ministeries EZ, I&M, Defensie en provincies) hebben gezamenlijk besloten dat er momenteel geen ontwerpbesluiten en ontwerp vvgb’s (verklaring van geen bedenkingen) met een toename van stikstofdepositie en toekenning van ontwikkelingsruimte op grond van de Wet natuurbescherming, onderdeel Natura 2000, meer worden afgegeven.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Onderbouwing beweiding of opstallen

Een eenvormige en eenvoudige uitvoering is een belangrijke doelstelling van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Aansluitend hierop is er een landelijke lijn voor de onderbouwing van beweiden en opstallen.

Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Vergunning nodig? Deze tool wijst de weg

Wie in of in de buurt van Natura 2000-gebieden een activiteit wil ontplooien kan nu in een paar muisklikken ontdekken of daar een vergunning voor nodig is. Deze handige tool is te vinden op de website PAS in uitvoering.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Vergunningverlening PAS nader toegelicht

De inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ging gepaard met nieuwe werkwijze en het gebruik van AERIUS. Hoe de vergunningverlening onder de PAS precies werkt is niet voor iedereen meteen even duidelijk. De Helpdesk PAS en AERIUS geeft uitleg bij een aantal lastige onderwerpen.
Lees verder

Afbeelding voor dit nieuws bericht

Aanvragen en meldingen partiële herziening PAS

Vanaf 7 september ligt het ontwerp partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage. Zienswijzen kunnen tot en met 18 oktober worden ingediend. Dit heeft op dit moment geen gevolgen voor de vergunningaanvragen of meldingen die al zijn gedaan.
Lees verder

Paginatie navigatie door overzicht van alle nieuwsberichten