Kennisbank

In deze kennisbank vindt u informatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het vormt een centraal informatiepunt waarop de processen en activiteiten binnen het ANLb beschreven staan.

In de kennisbank is te zien welke activiteiten in welke periode plaats vinden per ketenpartner. De taken van BIJ12, de provincies, collectieven, waterschappen, RVO, NVWA en BoerenNatuur zijn beschreven. Hierbij zijn rollen en verantwoordelijkheden toegelicht. Daarnaast wordt er doorverwezen naar relevante informatie en wetgeving.

Uitleg Kennisbank

Het ANLb gaat uit van een leefgebiedenbenadering: het creëren en in stand houden van een leefgebied voor een soort of groep van soorten die vergelijkbaar beheer vraagt. Het ANLb kent drie agrarische leefgebieden: open grasland, open akkerland en dooradering. Daarnaast zijn er de categorieën water en klimaat.

Voor het ANLb zijn er 68 doelsoorten benoemd, dit zijn diersoorten waarvoor Nederland een internationale verplichting heeft om hun ‘staat van instandhouding’ te verbeteren of te behouden.

De beheeractiviteiten die worden uitgevoerd in een agrarisch leefgebied hebben een beheerfunctie, bijvoorbeeld het creëren van foerageergebieden, of het optimaliseren van voortplantingsmogelijkheden. Voor de categorie water gelden andere beheerfuncties, zoals waterberging of bufferzones.

Collectieven kunnen gebruik maken van beheerpakketten. De beheerpakketten zijn tot stand gekomen op basis van eigen inzichten van collectieven en getoetst op ecologische effectiviteit.

Kennisbank ANLb – doelsoorten, leefgebieden en beheer

Ga naar de Kennisbank ANLb – doelsoorten, leefgebieden en beheerDeze link opent in een nieuw tabblad

Kennisbank ANLb – proces (via archief)

De Kennisbank wordt momenteel geactualiseerd. De pagina’s over doelsoorten, leefgebieden en beheer zijn inmiddels actueel. De pagina’s over het proces van ANLb zijn alleen in te zien via onze archiefsite.

Bekijk de landingspagina van de Kennisbank via sitearchief.nl

Bekijk de pagina’s over het proces ANLb per onderwerp (met links naar onze archiefsite):

Activiteiten

Klik op onderstaande links om de informatie te bekijken via onze archiefsite:

Ketenpartners

Leefgebieden

Periodes

Meer informatie

Het ANLb gaat uit van een leefgebiedenbenadering: het creëren en in stand houden van een leefgebied voor een soort of groep van soorten die vergelijkbaar beheer vraagt. Het ANLb kent vier agrarische leefgebieden: open grasland, open akkerland, natte dooradering en droge dooradering. Daarnaast is er de categorie water voor agrarisch waterbeheer.

Voor het ANLb zijn er 68 doelsoorten benoemd, dit zijn diersoorten waarvoor Nederland een internationale verplichting heeft om hun ‘staat van instandhouding’ te verbeteren of te behouden. De beheeractiviteiten die worden uitgevoerd in een agrarisch leefgebied hebben een beheerfunctie, bijvoorbeeld het creëren van foerageergebieden, of het optimaliseren van voortplantingsmogelijkheden.

Voor de categorie water gelden andere beheerfuncties, zoals waterberging of bufferzones. Collectieven kunnen gebruik maken van beheerpakketten. De beheerpakketten zijn tot stand gekomen op basis van eigen inzichten van collectieven en getoetst op ecologische effectiviteit.

Statische en dynamische informatie

Met de huidige kennis en informatie in de Kennisbank -ANLb willen we naar één ANLb-taal en effectiever beheer. De informatie is dus niet statisch. De informatie die in de Kennisbank staat, dient als uitgangspunt. De informatie is gebaseerd op de actuele wet- en regelgeving voor de ANLb-subsidieperiode 2016-2021 en de bindende afspraken met Brussel over de uitvoering van het ANLb binnen het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3, 2014-2020). Kort gezegd zijn dat: de beheeractiviteiten en geldende maximale vergoeding per hectare in de Koppeltabel, de SVNL-regeling en diverse EU verordeningen en POP3 bepalingen.

Een deel van de informatie staat dus vast, maar een deel van de informatie kan jaarlijks wijzigen, zoals openstellingsperiodes, het overzicht van de beheerpakketten, best practises voor het uitvoeren van het beheer etc. Op de opgenomen beschikbare informatie kunnen dus andere inzichten en opvattingen zijn.

Wijzigingen doorgeven

Een voorstel tot wijziging van de beschikbare informatie is in te dienen bij het redactieteam (i.o.) Dit team zorgt samen voor actuele en correcte ANLb-informatie in de Kennisbank. Vertegenwoordigers zijn: RVO.nl BIJ12.nl, provincies en BoerenNatuur. Zij beoordelen de aanvraag.

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is een zesjarige subsidie voor het verbeteren van de biodiversiteit en waterkwaliteit en het vergroten van de waterkwantiteit in agrarisch gebied. Bij het ANLb- stelsel zijn diverse partijen betrokken. Agrarische collectieven kunnen een ANLb subsidie aanvragen. Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband tussen agrariërs en grondgebruikers die agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren in een bepaald gebied.

De subsidieaanvraag wordt de gebiedsaanvraag genoemd. Hierin laten agrarische collectieven zien welke prestaties zij op gebiedsniveau willen realiseren en hoe deze bijdragen aan het realiseren van de doelen van de provincie(s). De provincies verlenen de subsidie op basis van een minimaal en maximaal aantal hectares (een bandbreedte) per leefgebied.

Kwaliteitsborging via certificaat

Om voor ANLb-subsidie in aanmerking te komen, moet het collectief een certificaat agrarisch natuurbeheer bezitten. Dit is een verklaring van de provincie waarmee een agrarisch collectief bepaalde kwaliteitseisen voor beheer, organisatie en administratie garandeert. Het collectief stelt een kwaliteitshandboek op, op basis waarvan zij zich kan certificeren.