Werkwijze Monitoring Beoordeling Natuurnetwerk – Natura 2000

Rijk, provincies en beheerders hebben samen een uniforme aanpak ontwikkeld, de Werkwijze Monitoring Beoordeling Natuurnetwerk – Natura 2000 voor het monitoren van de natuur en de beoordeling van de natuurkwaliteit. Daarmee kan worden gestuurd op ambities voor het Natuurnetwerk, op prestaties en op inzet van middelen. Bovendien is de beschikbare informatie goed bruikbaar voor andere doelen, zoals de rapportages aan de EU over Natura 2000-doelen. Er is nu een robuust systeem, dat op lange termijn dienst kan doen, ondanks de wisselende accenten die periodiek in het natuurbeleid worden aangebracht.

Bijgewerkte versie

Hieronder is een bijgewerkte versie van de Werkwijze Monitoring Beoordeling Natuurnetwerk – Natura 2000 te downloaden zoals deze is vastgesteld op 11 oktober 2018 door de AACVP Werkgroep Monitoring Natuur. Deze huidige versie is het resultaat van 2 jaar werk aan een lijst van ca 100 aandachtspunten en door ATKB in opdracht van BIJ12 samen met een expertgroep van provincies, TBO’s en andere organisaties tot een goed einde gebracht.

In de ISSUELIJST is te zien welke aanpassingen zijn gedaan in deze versie van de Werkwijze. De gemaakte aanpassingen betreffen vooral inhoudelijke aanscherpingen van criteria en definities en niet de monitoringsmethodiek op zich. Dus de structuur van de gehele monitoring van het NatuurNetwerk en Natura 2000 is ongewijzigd. Deze aanscherpingen waren onder andere nodig om eenduidig een kwaliteitsoordeel te kunnen opstellen.

We hebben nog enkele aanpassingspunten op ons verlanglijstje staan, die we kunnen uitvoeren nadat we in het komend jaar de gehele natuurmonitoring kritisch hebben kunnen doornemen. Afhankelijk daarvan kunnen wij bezien of/hoe de Werkwijze moet worden aangepast.

In de versie hieronder moet nog een aanpassing worden doorgevoerd in Bijlage I: er komt daar nog een aanvulling voor de Agrarische Beheertypen.

Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik en toepassen van de werkwijze? Bekijk de Veelgestelde vragen bij de Werkwijze MonitoringDeze link opent in een nieuw tabblad

Staat uw vraag er niet bij of heeft u een andere vraag over monitoring, stuur dan een e-mail naar de helpdesk: helpdeskmonitoring@bij12.nl

Wilt u hierbij de volgende gegevens vermelden?

  • naam en organisatie
  • titel van de vraag
  • omschrijving van uw vraag
  • uw contactgegevens (telefoon en e-mailadres)

U krijgt binnen vijf dagen een antwoord. Als het beantwoorden van uw vraag meer tijd kost, laten wij u dit ook weten. In sommige gevallen zullen we misschien deskundigen moeten raadplegen waardoor het beantwoorden iets langer duurt.

Downloads

WW 00 TEXT – Monitoring en Beoordeling Natuurkwaliteit EHS en Natura 2000

Download bestand WW 00 TEXT – Monitoring en Beoordeling Natuurkwaliteit EHS en Natura 2000

WW BIJLAGE 0-I – Monitoring en Beoordeling Natuurkwaliteit EHS en Natura 2000

Download bestand WW BIJLAGE 0-I – Monitoring en Beoordeling Natuurkwaliteit EHS en Natura 2000

WW BIJLAGE 0-II – Monitoring en Beoordeling

Download bestand WW BIJLAGE 0-II – Monitoring en Beoordeling

WW BIJLAGE 02 – Kwalificerende soorten per beheertype – aangevuld met naam

Download bestand WW BIJLAGE 02 – Kwalificerende soorten per beheertype – aangevuld met naam

WW BIJLAGE 03 – Rode Lijstsoorten

Download bestand WW BIJLAGE 03 – Rode Lijstsoorten

WW BIJLAGE 09 – Methodiekdocument-kartering-habitattypen

Download bestand WW BIJLAGE 09 – Methodiekdocument-kartering-habitattypen

WW BIJLAGE 15 – Procesindicatoren Totaaltabel

Download bestand WW BIJLAGE 15 – Procesindicatoren Totaaltabel

WW BIJLAGE 15 – Procesindicatoren WENR-rapport 2771

Download bestand WW BIJLAGE 15 – Procesindicatoren WENR-rapport 2771

WW BIJLAGE 16 – Leefgebiedenkaarten – Rap_2016-N2000-PAS

Download bestand WW BIJLAGE 16 – Leefgebiedenkaarten – Rap_2016-N2000-PAS

WW BIJLAGE 16 – Leefgebiedenkaarten – Sovon rapport 2016_21_bijlage 1

Download bestand WW BIJLAGE 16 – Leefgebiedenkaarten – Sovon rapport 2016_21_bijlage 1

WW BIJLAGE 16 – Leefgebiedenkaarten – Sovon rapport 2016_21_bijlage 5 HSI tabel

Download bestand WW BIJLAGE 16 – Leefgebiedenkaarten – Sovon rapport 2016_21_bijlage 5 HSI tabel

WW BIJLAGE 20 – Protocol-Vegetatiekartering-2.5_DEF-1

Download bestand WW BIJLAGE 20 – Protocol-Vegetatiekartering-2.5_DEF-1

WW BIJLAGE 20 – Toelichting-Protocol-vegetatiekarteringen-2.5

Download bestand WW BIJLAGE 20 – Toelichting-Protocol-vegetatiekarteringen-2.5