Vragenboom

Als uw activiteit mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, dient u te onderzoeken of u een omgevingsvergunning voor een Natura-2000 activiteit nodig heeft (betrekking hebbend op gebiedsbescherming, aspect stikstof). De vragenboom vergunningverlening helpt u daarbij.

Voor welke situaties kunt u de vragenboom wel en niet gebruiken?

Let op: de vragenboom heeft alleen betrekking op toestemmingen waarvoor de provincie het bevoegd gezag is.

De vragenboom kan niet worden toegepast op projecten die passen binnen de volgende beschrijving(en):

  • Het houden van dieren in een stal waarbij beweiding plaats vindt.
  • Het bemesten van landbouwpercelen.
  • Voor deze projecten kunt u onze Handreiking beweiden en bemesten Deze link opent in een nieuw tabblad raadplegen.
  • Ook op PAS- melders of meldingsvrije activiteiten tijdens het PAS is deze vragenboom niet toepasbaar. Meer informatie over het uitvoeren van deze activiteiten vindt u hier. Mocht u een nog geldende natuurtoestemming hebben voorafgaande aan uw melding, dan kunt u op basis van die toestemming wel de vragenboom gebruiken.
Start vragenboom via webpagina’s Deze link opent in een nieuw tabblad

Deze vragenboom is voor het laatst gewijzigd op 19-02-2023 (update Omgevingswet).

Wat als blijkt dat significante gevolgen op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten?

Wanneer blijkt dat significante gevolgen op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, moet een passende beoordeling gemaakt worden van de gevolgen van het project voor het Natura 2000-gebied. Als uit die passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantast, kan de omgevingsvergunning voor een Natura 2000 activiteit worden verleend.

U kunt ook kijken naar mogelijkheden voor intern of extern salderen. Houd daarbij de provinciale beleidsregels salderen in het oog (let op dat u de meest recente beleidsregels van de betrokken provincie raadpleegt). U kunt ook een ADC-toets uitvoeren. De eisen hiervoor zijn erg streng.

Disclaimer vragenboom

Aan de vragenboom kunnen geen rechten worden ontleend; actuele wetgeving en jurisprudentie zijn leidend. Deze vragenboom is van toepassing als u een activiteit uitvoert of wil uitvoeren en er bij uw feitelijke of beoogde situatie sprake is van meer dan 0,00 mol/h/jr stikstofdepositie op met stikstof (naderend) overbelaste hexagonen in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.