Geen tegemoetkoming

BIJ12 verleent onder andere geen tegemoetkoming indien:

 • u de aanvraag om een tegemoetkoming niet binnen 7 werkdagen nadat u de schade heeft geconstateerd heeft ingediend;
 • er geen sprake is van schade welke door vraat, graven, wroeten of vegen is veroorzaakt aan bedrijfsmatige landbouw;
 • u niet uw hoofdbestaan of een substantieel gedeelte van uw bestaan in de landbouw vindt of pleegt te vinden;
 • u de schadepercelen niet op titel van eigendom of (erf)pacht in gebruik heeft voor de uitoefening van bedrijfsmatige landbouw;
 • er schade is aan een kwetsbaar gewas en u op de schadepercelen geen of onvoldoende maatregelen heeft getroffen of inspanningen verricht heeft om de schade te voorkomen of te beperken;
 • er schade is aan een kapitaalintensief gewas en u op de schadepercelen geen of onvoldoende maatregelen heeft getroffen of inspanningen verricht met het oogmerk de schade te voorkomen of te beperken, u heeft geen deugdelijk raster geplaatst;
 • u, of namens u uw jachthouder, geen of te laat een ontheffing heeft aangevraagd voor het doden van de schadeveroorzakende dieren;
 • u, of namens u uw jachthouder, geen adequaat gebruik heeft gemaakt van de ontheffing voor het doden van de schadeveroorzakende dieren;
 • de schade niet is veroorzaakt door natuurlijk in het wild levende beschermde diersoorten (nijlganzen, halsbandparkieten, boerenganzen, stadsduiven, mollen);
 • de schade is veroorzaakt door een diersoort waarvoor een landelijke vrijstelling geldt (Canadese gans, houtduif, konijn, kauw, vos, zwarte kraai);
 • de schade is veroorzaakt door een diersoort waarvoor een provinciale vrijstelling geldt (u kunt bij de FaunabeheereenheidDeze link opent in een nieuw tabblad informeren welke dieren provinciaal vrijgesteld zijn);
 • de schade is veroorzaakt door een diersoort waarvoor Gedeputeerde Staten opdracht hebben gegeven om de omvang van de populatie te beperken;
 • de schade is veroorzaakt door een diersoort waarop de jacht kan worden geopend (haas, konijn, houtduif, fazant en wilde eend, m.u.v. de wilde eend buiten de periode waarop de jacht op deze diersoort is geopend);
 • de schade is veroorzaakt door een diersoort waarvoor Gedeputeerde Staten een ontheffing hebben verleend en waarbij in de verleende ontheffing geen bepalingen zijn opgenomen die de schadebestrijding in de weg staan;
 • de schade is veroorzaakt door vogels aan bessen- en kleinfruitteelt, kersen, druiven/wijnbouw;
 • de schadepercelen binnen de bebouwde kom of binnen een straal van 500 meter van een vuilstortplaats liggen;
 • de schade is aangericht aan materialen die worden gebruikt voor het (tijdelijk) afdekken van gewassen;
 • het risico op de schade verzekerbaar is bij ten minste twee in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen;
 • u de schadepercelen op titel van pacht in gebruik heeft als bedoeld in artikel 7:388 van het Burgerlijk Wetboek (verpachting binnen reservaten, natuurpacht);
 • u de schadepercelen op titel van (erf)pacht in gebruik heeft en in de pachtovereenkomst bepalingen zijn opgenomen die beperkingen bevatten in het landbouwkundig gebruik of ten aanzien van het bestrijden van schadeveroorzakende diersoorten;
 • de schadepercelen niet voor landbouwkundige doeleinden worden gebruikt, of een functie hebben als waterkering;
 • de schade is aangericht aan blijvend grasland in de maand oktober*;
  * m.u.v. de provincies Gelderland in de Vogelrichtlijngebieden en Noord-Holland in de Nature 2000-gebieden.
 • de schade is aangericht aan blijvend grasland in de periode 1 oktober tot en met 31 januari daaropvolgend en het grasgewas bestemd is voor beweiding met schapen;
 • de schade is aangericht aan knol-, bol- of wortelgewassen die na 1 december worden geoogst;
 • de schade is aangericht aan bijproducten van gewassen;
 • de schade is aangericht aan bedrijfsmatig geteelde gewassen in een kas of bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren in een stal;
 • de schade is aangericht aan gebouwen, installaties, bouwwerken, geoogste gewassen, opgeslagen voedergewassen, verpakte voedergewassen, een voertuig, (lucht)vaartuig of overig vervoermiddel;
 • de schade is aangericht aan een gewas dat u niet meer gaat oogsten of op een perceel wat u niet meer in gebruik gaat nemen;
 • door handelingen of het nalaten van handelingen door u de taxateur de schade niet meer kan taxeren;
 • de schade is veroorzaakt door een ziekte;
 • het indirecte schade betreft bijvoorbeeld schade aan groenbemester;

Bekijk de provinciale beleidsregels voor een volledig overzicht van afwijscriteria.

Heeft u vragen?

BIJ12 ontvangt uw vragen graag per e-mail. U kunt uw vragen sturen naar info@mijnfaunazakenbij12.nl.