Normkosten monitoring

Op verzoek van de provincies is de afgelopen jaren door de terreinbeheerders gewerkt aan een overzicht van kosten voor monitoring per beheertype. Hiervoor is gekeken welke soortgroepen geïnventariseerd moeten worden.

Kostenberekeningen

De kostenberekeningen zijn gedaan op basis van ervaringscijfers van de TBO’s met gebruikmaking van offertes van marktpartijen. De berekende kosten zijn kale kosten voor uitvoering van de monitoring volgens de “Werkwijze natuurmonitoring en –Beoordeling EHS en Natura 2000/PAS” van de provincies.

In de systematiek van de normkosten voor beheer wordt gerekend met kale kosten met daarbovenop een percentage voor bijkomende kosten voor onder andere werkbegeleiding. Ook bij monitoring is werkbegeleiding aan de orde, maar met name kosten voor de uitbesteding en controle (om de betrouwbaarheid van de gegevens later te kunnen garanderen) zijn noodzakelijk om de monitoring goed uit te laten voeren. Hiervoor is een percentage berekend op basis van ervaring van de terreinbeheerders.

De normkosten monitoring worden tegelijk met de normkosten natuurbeheer geïndexeerd en herzien.

Downloads: normkostentabel voor de biotische monitoring NNN/SNL, een toelichting hierop en achtergrondinformatie

Standaardkostprijzen (SKP) Monitoring Beheerjaar 2020

Download bestand Standaardkostprijzen (SKP) Monitoring Beheerjaar 2020

Standaardkostprijzen (SKP) Monitoring Beheerjaar 2018

Download bestand Standaardkostprijzen (SKP) Monitoring Beheerjaar 2018

Toelichting kostentabel monitoring SNL

Download bestand Toelichting kostentabel monitoring SNL

Normkostenmonitoring SNL natuur – beschrijving van de kosten

Download bestand Normkostenmonitoring SNL natuur – beschrijving van de kosten