Over ons

Zorg voor de natuur en de omgeving waarin wij leven is één van de taken van provincies. BIJ12 helpt de provincies hierbij. Zodat de uitvoering uniform, efficiënt en tegen lagere kosten gebeurt.

Samen met de provincies werken we aan uiteenlopende opgaven, voornamelijk op het domein van de transitie natuur en stikstof. We zijn een flexibele organisatie, gewend om snel in te spelen op ontwikkelingen in opgaven van provincies.

We stellen kennis en expertise beschikbaar en dragen bij aan optelbare en vergelijkbare (natuur-)data. We verwerken deze data tot betrouwbare informatie op basis waarvan provincies besluiten kunnen nemen. Ook voeren we wettelijke regelingen uit zoals de afhandeling van faunaschade en de subsidieregeling opruiming drugsafval. Daarnaast ondersteunen we provinciale commissies, zoals de Adviescommissie Schade Grondwater en de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur en Landschap.

Bekijk onze kennismakingsbrochureDeze link opent in een nieuw tabblad

Onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO)

In 2014 werd het Decentralisatieakkoord Natuur gesloten. Taken rondom natuurbeleid en natuurontwikkeling werden gedecentraliseerd en overgedragen van het Rijk naar de provincies. Om provincies bij deze nieuwe taak te ondersteunen is de uitvoeringsorganisatie BIJ12 opgericht, als onderdeel van de Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO).

Wat doen wij?

We doen ons werk voor de provincies vanuit verschillende units. De units worden ondersteund door Bedrijfsvoering dat  bestaat uit de teams HR, Financiën, Communicatie, Inkoop, Bedrijfsjuridische Zaken en Facilitaire Zaken.

 

Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer

De unit Natuurinformatie en Natuurbeheer ondersteunt provincies bij de uitvoering van het natuurbeleid. Dit doen we door kennis, ervaring, data en informatie te bundelen, te ontsluiten en inzichtelijk te maken voor provincies en hun keten- en netwerkpartners. We ontwikkelen en beheren methoden en standaarden voor het monitoren van de kwaliteit van de natuur. Namens de provincies zijn we ook opdrachtgever voor monitoring van planten- en diersoorten in Nederland.

Verder zorgen we voor gevalideerde en toegankelijke natuurdata in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en de Nationale Databank Vegetatie- en Habitatkarteringen (NDVH). Met deze gegevens kunnen we volgen hoe het gaat met de natuur in Nederland en hierover rapporteren. Provincies gebruiken deze gegevens ook voor de beoordeling van de inzet van subsidiegelden en verantwoording over internationale natuurdoelen aan de Europese Unie. Een andere taak is het coördineren van de uitvoering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). We ondersteunen de uitvoering van het subsidiestelsel, zodat dit in elke provincie soepel en op dezelfde wijze verloopt.

Unit Faunazaken

In ons land leven mensen en dieren met en naast elkaar. Soms botsen hun belangen. Zo ondervinden boeren schade door natuurlijk in het wild levende dieren. Meestal gaat het om schade aan gewassen, bijvoorbeeld door ganzen die graslanden kaal eten. Soms gaat het om schade aan dieren, zoals schapen, veroorzaakt door wolven. Deze schade wordt ook wel faunaschade genoemd.

Volgens de Wet Natuurbescherming zijn provincies verantwoordelijk voor het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade. BIJ12 voert deze regeling voor de provincies uit. Daarnaast adviseren we over het voorkomen en bestrijden van faunaschade en doen we hier onderzoek naar.

Unit Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Vanuit het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 ondersteunt BIJ12 provincies en de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) bij de aanpak van het stikstofprobleem en het versterken van de natuur. Juristen en adviseurs Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) ondersteunen provincies bij beleidsontwikkeling en uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving rondom stikstof.

Het Landelijk Informatiepunt Stikstof beantwoordt vragen van burgers, bedrijven, provincies en gemeenten bijvoorbeeld over stikstof en Natura 2000. De campus organiseert kennisbijeenkomsten voor onder meer provincies. Verder helpen we ontwikkelaars en gebruikers van AERIUS. Dit is een instrument waarmee de stikstofuitstoot van een bepaalde activiteit wordt berekend en daarmee een basis biedt voor het antwoord op de vraag of een vergunning nodig is.

Met de adviseurs Gebiedsgerichte aanpak, Natuur en Monitoring zorgt BIJ12 voor data en kennis die van belang is bij herstel en ontwikkeling van Natura 2000-gebieden. Ook adviseren we provincies bij de ontwikkeling van gebiedsplannen.

Unit Gemeenschappelijke Beheerorganisatie

Provincies maken voor de uitvoering van hun taken vaak gebruik van gemeenschappelijke applicaties en informatiesystemen. BIJ12 verzorgt het beheer van zo’n 20 gemeenschappelijke informatiesystemen en basiscomponenten. Daarnaast beheren we de kantoorapplicaties van IPO en BIJ12.

Een grote applicatie is bijvoorbeeld het Zwemwaterportaal dat inzicht geeft in de kwaliteit van het (open) zwemwater in Nederland. Met de applicatie kun je zien waar je veilig kunt zwemmen. Met de applicatie voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) faciliteert BIJ12 het proces voor het valideren, indienen en ontsluiten van provinciale Natuurbeheerplannen, natuursubsidiebeschikkingen en kwantitatieve gegevens voor de Voortgangsrapportage Natuur. Naast het beheer van applicaties zorgt BIJ12 ook voor beheer van basiscomponenten – de bouwstenen voor applicaties – en basisinfrastructuur, bijvoorbeeld voor authenticatie.

Adviescommissie Schade Grondwater

Door het onttrekken van water uit de bodem of door het infiltreren van water in de bodem, kan de grondwaterstand lager of hoger worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij winning van drinkwater, onttrekking van grondwater door de industrie en door bronbemalingen. Verlaging van de grondwaterstand door onttrekking van grondwater komt het meeste voor.

Hierdoor ontstaat schade aan bijvoorbeeld land- en tuinbouwgewassen of gebouwen. De Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) is een onafhankelijke adviescommissie die namens de provincies de schade onderzoekt en hierover een advies uitbrengt. Het secretariaat van de ACSG is ondergebracht bij BIJ12 en biedt inhoudelijke en secretariële ondersteuning aan de commissie.

Subsidieregeling opruiming drugsafval

In natuurgebieden en randen van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het opruimen van drugsafval kan veel geld kosten, zeker wanneer bijvoorbeeld de bodem onderzocht en gesaneerd moet worden. Om gedupeerden te compenseren in de kosten is er de provinciale Subsidieregeling opruiming drugsafval. BIJ12 voert deze regeling namens provincies uit.

Documenten