Natuurdoelanalyses

Een natuurdoelanalyse laat kortgezegd zien wat de huidige toestand is van het Natura 2000-gebied en of er extra maatregelen nodig zijn om de natuur te behouden en waar nodig te verbeteren.

Natuur verbeteren

Natuurdoelanalyses worden uitgevoerd omdat de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) voorschrijft dat we de natuur verbeteren en de stikstofneerslag omlaag brengen. Dat gebeurt in het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (PSN)Deze link opent in een nieuw tabblad. De zogenoemde natuurdoelanalyses (NDA’s) horen bij dit programma. De NDA’s geven aan of de vastgestelde maatregelen die genomen worden voor natuurherstel genoeg zijn én of de daling van stikstofdepositie voldoende is om verslechtering tegen te gaan.

Een NDA is geen besluit. NDA’s worden door de provincies meegenomen in het gebiedsprogramma, die worden aangeboden aan de minister voor Natuur en Stikstof.

Toetsing door Ecologische Autoriteit

De natuurdoelanalyses die door de provincies zijn opgeleverd, worden getoetst door de Ecologische AutoriteitDeze link opent in een nieuw tabblad. Deze onafhankelijke organisatie gaat na of de natuurdoelanalyses de juiste informatie bevatten en de juiste beoordeling maken. Zo worden deze ingewikkelde inhoudelijke analyses door onafhankelijke experts nagekeken en beoordeeld. Het advies van de ecologische autoriteit is zwaarwegend en wordt door de opstellers verwerkt.

Handreiking Natuurdoelanalyse

Voor het opstellen van een NDA in de eerste cyclus is door BIJ12 de Handreiking Natuurdoelanalyse eerste cyclusDeze link opent in een nieuw tabblad(bijgewerkt op 05-01-2024) opgesteld. Deze handreiking bevat een overzicht van te nemen werkstappen voor een natuurdoelanalyse en is vastgesteld door de ecologische autoriteit.

Bekijk hier de natuurdoelanalyses per provincie


Groningen
Fryslân
Drenthe
Flevoland

Nog geen informatie beschikbaar

Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Bekijk hier de natuurdoelanalyses van Rijkswaterstaat

Veelgestelde vragen

Is een NDA hetzelfde als een PAS gebiedsanalyse?

Het karakter van een NDA is anders dan een PAS-gebiedsanalyse. PAS-gebiedsanalyses waren destijds onderdeel van een soort algemene vergunning van het Programma Aanpak Stikstof. Natuurdoelanalyses zijn geen beoordelingen met het doel om vergunningen wel of niet te kunnen geven. Voor het verlenen van een vergunning is altijd een beoordeling nodig voor de specifieke situatie. Natuurdoelanalyses bevatten wel belangrijke informatie over de toestand van de natuur, die betrokken moet worden bij vergunningverlening.

Wat zegt een NDA over verslechtering van de natuur?

Het is goed om te weten dat er vanuit de wet aan de strenge kant beoordeeld moet worden. Een oordeel dat de natuur achteruit gaat hoeft niet altijd het gevolg te zijn van daadwerkelijk geconstateerde verslechtering, maar kan ook het gevolg zijn van het ontbreken van volledige informatie om verslechtering te kunnen uitsluiten. Het uitsluiten van verslechtering mag namelijk alleen als daar voldoende zekerheid over bestaat. Is die zekerheid er niet, bijvoorbeeld door een gebrek aan gegevens, dan is de conclusie dat verslechtering niet is uit te sluiten.