Legalisatieprogramma PAS Meldingen

Bijgewerkt op: 28 december 2023

Op 28 februari 2022 is het legalisatieprogramma vastgesteld (RVO.nl). Hierin staat welke maatregelen er genomen worden om stikstofruimte voor PAS-meldingen vrij te maken. Binnen drie jaar na vaststelling van het programma moeten de maatregelen getroffen zijn waarmee legalisatie van PAS-meldingen mogelijk is.

Stikstofruimte afkomstig uit Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Een van de maatregelen om stikstofruimte voor PAS-meldingen vrij te maken is de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)Deze link opent in een nieuw tabblad (Aanpak Stikstof.nl). Sinds 19 juli 2022 is een deel van de stikstofruimte afkomstig uit deze regeling beschikbaar in het stikstofregistratiesysteemDeze link opent in een nieuw tabblad. Uitgangspunt van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is dat stikstofruimte die niet wordt gebruikt voor woningbouwprojecten en enkele wegenprojecten beschikbaar is voor het legaliseren van een beperkt aantal PAS-meldingen.

Huidige berekeningen van het RIVM tonen aan dat er zes van de geverifieerde PAS-meldingen in Limburg passen in de overgebleven stikstofruimte. Deze PAS-meldingen hebben in augustus 2022 bericht gehad van hun bevoegd gezag.

Naast de maatregelen in het legalisatieprogramma is op 15 juli 2022 bekend gemaakt dat er €250 miljoen beschikbaar is gesteld voor provincies om PAS-meldingen versneld te legaliseren  (Aanpak Stikstof.nl). Op deze manier kunnen provincies maatwerk leveren zodat zij daarmee de uitvoering van het legalisatieprogramma waar mogelijk kunnen versnellen.

Optimalisatietool: welke PAS-melders komen in aanmerking voor stikstofruimte?

Steeds wanneer er stikstofruimte uit bronmaatregelen beschikbaar komt, wordt aan de hand van de geverifieerde PAS-meldingen een ‘ruimtelijke puzzel’ gelegd. In die puzzel wordt een match gemaakt tussen de beschikbare stikstofdepositieruimte en de gevraagde ruimte bij de geverifieerde meldingen.

Omdat er niet in een keer genoeg stikstofdepositieruimte beschikbaar is om alle meldingen te legaliseren, wordt een prioritering aangebracht. PAS-meldingen waar vóór 13 januari 2022 een handhavingsverzoek is ingediend, krijgen voorrang bij de legalisatie. Dit zijn ‘geprioriteerde meldingen’.

Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de prioritering. Zo kan het voorkomen dat er op een stikstofgevoelig hexagoon stikstofdepositieruimte beschikbaar is voor meldingen, terwijl er geen geprioriteerde melding is die daar ruimte nodig heeft. In dat geval wordt de ruimte toegekend aan een niet geprioriteerde melding.

Als er een keuze moet worden gemaakt tussen verschillende meldingen, wordt altijd gekeken naar de combinatie van waarbij de stikstofruimte zo volledig mogelijk wordt gebruikt.

De ruimtelijke puzzel wordt gelegd met behulp van een rekentool. Bekijk de technische beschrijving en het script van de StikstofpuzzelDeze link opent in een nieuw tabblad.

Van PAS-melding naar vergunning

Om uw PAS-melding te legaliseren, moet u de gegevens van de melding doorgeven via mijn.RVO.nlDeze link opent in een nieuw tabblad. Dit kan tot uiterlijk 1 december 2022. Lees welke stappen u moet doorlopen in het legalisatieproces.

Veelgestelde vragen over stikstofruimte Srv en legalisatie PAS-melding

Hoeveel PAS-meldingen kunnen worden gelegaliseerd met de stikstofruimte die ontstaat door de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen?

In eerste instantie is de stikstofruimte uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) beschikbaar voor woningbouwprojecten en enkele wegenprojecten. De ruimte die niet wordt gebruikt voor deze doelen is voor het legaliseren van een beperkt aantal PAS-meldingen en voor bestemmingsplannen voor woningen (de zogenaamde clusters van woningbouwprojecten).

Berekeningen van het RIVM tonen aan dat zes van de geverifieerde PAS-meldingen in Limburg passen in de overgebleven stikstofruimte van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Welke PAS-meldingen in aanmerking komen voor de stikstofruimte is afhankelijk van onder meer de beschikbare stikstofruimte plus de locatie en de omvang van een geverifieerde PAS-melding. Het RIVM heeft hierbij gerekend met de PAS-meldingen die voor half juli 2022 zijn geverifieerd. De rekenmethode van het RIVM zorgt ervoor dat we optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare stikstofruimte (zie ook de uitleg over de optimalisatietool).

Wanneer komt er meer stikstofruimte beschikbaar voor het legaliseren van PAS-meldingen?

De verwachting is dat eind 2022 meer stikstofruimte beschikbaar komt uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Andere bronmaatregelen zoals de Maatregel gerichte aankoop (MGA) en de Landelijke beëindigingsregeling (Lbv) zorgen ook voor stikstofruimte voor het legaliseren van PAS-meldingen.

Daarnaast is op 15 juli 2022 bekend gemaakt dat er €250 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor provincies. Deze middelen zijn bedoeld voor maatregelen die provincies kunnen nemen in 2022 en 2023 om het legaliseren van PAS-meldingen te versnellen.

Wettelijk is vastgelegd dat de noodzakelijke maatregelen voor het legaliseren van PAS-meldingen uiterlijk in februari 2025 zijn uitgevoerd.

Wat betekent de €250 miljoen die beschikbaar is gesteld voor provincies om PAS-meldingen versneld te legaliseren, voor mijn PAS-melding?

Met het geld kunnen provincies maatwerk toepassen en gebiedsgericht maatregelen treffen voor het legaliseren van PAS-meldingen. Hiermee streven Rijk en provincies gezamenlijk naar een versnelling van de legalisatieopgave.

Waarom is er geen stikstofruimte voor PAS-meldingen in Noord-Brabant beschikbaar?

In Noord-Brabant en andere provincies zijn er nog geen geverifieerde PAS-meldingen die passen in de beperkte stikstofruimte die daar beschikbaar is.

Hoelang duurt het voordat de zes PAS-meldingen officieel zijn gelegaliseerd?

Het bevoegd gezag zet zich in voor een spoedige legalisatie. De ontwerpbesluiten van desbetreffende PAS-meldingen worden in de eerste helft van september 2022 gepubliceerd. Deze liggen vervolgens zes weken ter inzage. Na de terinzagelegging neemt de provincie een definitief besluit.