Besluit emissiearme huisvesting

Het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) is bedoeld om de uitstoot, ook wel emissie, van ammoniak en fijnstof zoveel mogelijk te beperken. Deze beperking moet voorkomen dat emissieruimte wordt ingezet bij salderen in een situatie die niet is toegestaan volgens het Beh.

Wat is het Besluit emissiearme huisvesting (Beh)?

Het BehDeze link opent in een nieuw tabblad bevat normen die een grens vormen voor de stikstofemissie voor verschillende huisvestingssystemen. Dit zijn gedeeltes van dierenverblijven waarin landbouwhuisdieren van één diercategorie op dezelfde wijze worden gehouden. Deze normen zorgen er samen voor dat er een maximum is bij het berekenen van de stikstofemissie voor de referentiesituatieDeze link opent in een nieuw tabblad. Zie hiervoor artikel 5 lid 7 van de Beleidsregels salderen oktober 2022(bijgewerkt op 25-01-2024). Het Beh is een algemene maatregel van het bestuur en geldt automatisch naast de andere voorschriften die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit of een verleende omgevingsvergunning.

Hoe reken ik met het Beh?

Om de referentiesituatie te berekenen, wordt de emissie getoetst aan de normen uit het Beh. Bij stalsystemen met een lagere emissiefactor voor ammoniak dan de maximale waarde uit het Beh kan de lagere factor worden aangehouden voor de berekening. Voor de emissiepunten en emissiehoogte worden de waarden uit de vergunning gehanteerd tenzij uit de aangeleverde gegevens anders blijkt.

Voor het vaststellen van de maximale emissiewaarde is het moment van oprichten van een dierenverblijf bepalend en niet het oprichten van een huisvestingssysteem. Bijvoorbeeld: als er een luchtwasser op een bestaande stal wordt geplaatst, dan geldt nog steeds het moment van oprichten van een dierenverblijf voor het vaststellen van de maximale emissiewaarde.

Wabo-vergunning – emissie lager

Let op: bij het bepalen van de referentiesituatie moet worden uitgegaan van de emissie die is toegestaan en voldoet aan de normen van het Beh. In de Wabo-vergunning kan de totale stikstofemissie lager zijn dan de maximale emissiewaarde uit het Beh. In dat geval moet de maximale emissiewaarde zoals in de Wabo-vergunning staat worden aangehouden.