Monitoring en Natuurinformatie

Het monitoringssysteem van rijk, provincies en beheerders voor uniforme informatie over en sturing op de natuurkwaliteit in Nederland en voor rapportages over het Natuurnetwerk en de Natura 2000-gebieden.

Vragen als: ’Hoe gaat het met de natuur in Nederland?’ en ‘Hebben beleid en beheer succes gehad en worden de juiste keuzes gemaakt?’ kunnen nu doeltreffend worden beantwoord. De partijen die betrokken zijn bij natuurbeleid en -beheer hebben nu samen een uniforme werkwijze ontwikkeld voor de monitoring van de natuur en de beoordeling van de natuurkwaliteit.

Meten is weten!

Voor het Nederlandse natuurbeleid en –beheer wordt jaarlijks veel geïnvesteerd, om onze waardevolle gebieden en soorten te behouden en beschermen en waar nodig condities te herstellen of te verbeteren. Uiteraard dient onderzocht te worden of de afgesproken doelen ook gehaald en zo nodig bijgesteld moeten worden. Naast het gebruik van de gerealiseerde hectares en het daarvoor benodigde geld, wordt in toenemende mate ook gevraagd naar de resultaten in termen van bijv. aantallen dieren en planten.

Video: Behoud en verbetering natuurgebieden

In deze animatievideo van provincie Drenthe wordt het monitoren van natuur uitgelegd. Waarom wordt natuur gemonitord, hoe werkt natuurmonitoring en welke resultaten willen de provincies zien? De animatie is gericht op Drenthe, maar is tegelijkertijd de uitwerking van hoe monitoring landelijk werkt en wordt uitgevoerd.
Met monitoring kan de kwaliteit van natuur worden bepaald. Dit is nodig voor bijvoorbeeld de evaluatie van de natuurdoelanalyse of het Natura 2000 beheerplan. Ook kan de informatie worden gebruikt om benodigde maatregelen te bepalen. De maatregelen worden opgenomen in de gebiedsprogramma’s van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en Natura 2000 beheerplannen.

Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik en toepassen van de werkwijze? Bekijk de Veelgestelde vragen bij de Werkwijze MonitoringDeze link opent in een nieuw tabblad

Staat uw vraag er niet bij of heeft u een andere vraag over monitoring, stuur dan een e-mail naar de helpdesk: helpdeskmonitoring@bij12.nl

Wilt u hierbij de volgende gegevens vermelden?

  • naam en organisatie
  • titel van de vraag
  • omschrijving van uw vraag
  • uw contactgegevens (telefoon en e-mailadres)

U krijgt binnen vijf dagen een antwoord. Als het beantwoorden van uw vraag meer tijd kost, laten wij u dit ook weten. In sommige gevallen zullen we misschien deskundigen moeten raadplegen waardoor het beantwoorden iets langer duurt.

Download

Businesscase – VHR Compleet – Samen op Pad

Download bestand Businesscase – VHR Compleet – Samen op Pad