Gebiedsgerichte aanpak

Met de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof werken provincies samen met het Rijk en gebiedspartners aan het terugdringen van de stikstofbelasting in Natura 2000-gebieden. De kaders voor deze gebiedsprocessen worden gevormd door de richtinggevende gebiedsdoelen, die aangeven wat de stikstofreductie in een bepaald gebied moet zijn.