Wie zijn wij?

BIJ12 is onderdeel van de vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)Deze link opent in een nieuw tabblad. We ondersteunen provincies bij de uitvoering van gemeenschappelijke opgaven, voornamelijk in het domein van de transitie natuur en stikstof. Dit zorgt voor een efficiënte uitvoering tegen lagere kosten. Het Interprovinciaal Overleg behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. Het IPO zet zich in voor een regionaal sterke economie, is agendabepalend op maatschappelijke opgaven en maakt zich sterk voor een goed openbaar bestuur.

Directie en managementteam

Jan Willem Holleman

Unitmanager GBO provincies

Het Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het Interprovinciaal Overleg behartigt de gezamenlijke belangen van de twaalf gezamenlijke provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’ (Huis van Nederlandse Provincies (HNP). Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’.

Bestuur

Het IPO is een vereniging van, voor en door de provincies. De provincies zijn de leden van de vereniging en zijn vertegenwoordigd in het Bestuur en de Algemene Vergadering. Het bestuur bestaat uit twaalf leden (IPO.nl), één gedeputeerde per provincie en een onafhankelijke voorzitter. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille, zoals financiën of ruimtelijke ontwikkeling. De termijn van het bestuur is gelijk aan de termijn van Provinciale Staten: vier jaar. Na iedere Provinciale Statenverkiezingen en nieuwe colleges van gedeputeerden wordt een nieuw bestuur samengesteld. Het bestuur kent ook een viertal adviseurs: drie Commissarissen van de Koning en een Provinciesecretaris.

Algemene Vergadering (AV)

Algemene Vergadering bestaat uit 24 leden die zijn voorgedragen door Provinciale Staten: twee Statenleden per provincie. De Algemene Vergadering voert de ‘governance’-rol binnen de vereniging uit. De Algemene Vergadering benoemt het bestuur en verleent goedkeuring aan de Meerjarenagenda, de Jaarplannen, het Jaarverslag, de Jaarrekening en de begroting van het IPO.

BIJ12-raad

De BIJ12-raad is verantwoordelijk om de directeur BIJ12 en de algemeen directeur IPO te adviseren over het organisatiebelang, de kwaliteitszorg en de financiële mogelijkheden van BIJ12.

Leden BIJ12-raad:

  • Rien Fraanje (algemeen directeur IPO) – voorzitter
  • Mirjam Grolle (directiesecretaris BIJ12) – secretaris
  • Jolinda van der Endt (directeur BIJ12)
  • Marcel van Bijnen (provinciesecretaris Zuid-Holland)
  • Wim Brenkman (provinciesecretaris Drenthe)
  • Hans Schrikkema (provinciesecretaris Groningen)

Bestuurlijke aanspreekpunten

Vanuit het IPO-bestuur zijn twee aanspreekpunten benoemd voor BIJ12 voor de bestuurlijke reflectie op voorstellen vanuit BIJ12. Dit betreft een bestuurlijke reflectie op:

  • voorgenomen significant nieuwe taken;
  • relevante ontwikkelingen van strategisch bestuurlijke betekenis.

 

Gedeputeerden:

  • Ans Mol (provincie Gelderland)
  • Jelle Beemsterboer (provincie Noord-Holland)