Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer

Natuurbeheerders met natuurgrond in het Natuur Netwerk Nederland (een door de provincie aangewezen gebied), kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. De provincies bepalen de mogelijkheden en voorwaarden en geven in het provinciaal Natuurbeheerplan aan voor welke beheertype subsidie mogelijk is. In de provinciale Openstellingsbesluiten geven de provincies aan voor welke beheertypen en bijdragen subsidie beschikbaar wordt gesteld, en hoeveel geld zij in totaal beschikbaar stellen voor subsidies.

Wat is een beheertype?

Een beheertype beschrijft aan welke kenmerken het terrein moet voldoen. Op één oppervlakte kan één natuurbeheertype worden aangevraagd. Bij de subsidie voor natuurbeheer moet de beheerder zijn terrein openstellen. Het natuurterrein is opengesteld als het minimaal 358 dagen per jaar gratis fysiek bereikbaar en toegankelijk is. Bekijk de beheertypes in de Index Natuur en Landschap.

Ga direct naar aanvragen subsidie SNL

Bijdragen

In aanvulling op de beheersubsidie zijn bijdragen mogelijk voor:

 • Het onderhoud van voorzieningen.
 • Het houden van toezicht.
 • Het uitvoeren van de monitoring.
 • Het transport van mensen en materieel voor natuurbeheer via boot naar terreinen die alleen varend bereikt kunnen worden.
 • Het onderhoud van terreinen met gescheperde schaapskuddes.

De provincie bepaalt in het Openstellingsbesluit en Natuurbeheerplan of zij budget beschikbaar stelt voor deze bijdragen en voor welke gebieden.

Natuurcertificaat en drempelwaarde/hectaregrens

Vanaf 2017 zijn de voorwaarden gewijzigd om in aanmerking te komen voor subsidie voor natuur- en landschapsbeheer:

Verplichte certificering

Alleen beheerders met een certificaat natuurbeheer komen in aanmerking voor de subsidie. Certificering is een verklaring van de provincie dat een beheerder voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. U vraagt een certificaat natuurbeheer aan bij de Stichting Certificering SNL. Dit doet u voorafgaand aan de aanvraagperiode voor het SNL. De Stichting Certificering SNL geeft de natuurcertificaten namens de provincies af. Onder Certificering op deze website leest u meer informatie over certificering en de certificeringsaanvraag.

Drempelwaarde/hectaregrens voor individuele subsidie-aanvragen

Natuurbeheerders moeten vanaf 2017 een minimaal aantal hectares grond hebben en beheren in het Natuur Netwerk Nederland binnen de provincie om zelf rechtstreeks subsidie voor natuur- en landschapsbeheer te kunnen aanvragen bij de provincie. De provincies bepalen in de provinciale subsidieverordening of Openstellingsbesluit wat de drempelwaarde/hectaregrens is.

Drempelwaardes per provincie
 • Groningen: 75 hectare
 • Friesland: 75 hectare
 • Drenthe: 150 hectare
 • Overijssel: 75 hectare
 • Gelderland: 150 hectare
 • Utrecht: 75 hectare
 • Flevoland: 3 hectare
 • Noord-Holland: 75 hectare
 • Zuid-Holland: 75 hectare
 • Zeeland: 75 hectare
 • Noord-Brabant: 200 hectare
 • Limburg: 150 hectare

 

Welke opties heeft u als beheerder?

Beheerders die in aanmerking willen komen voor de subsidie, kunnen een aantal dingen doen:

 • aansluiten bij een collectief voor natuurbeheer (een samenwerkingsverband van natuurbeheerders);
 • zelf een collectief oprichten (dat voldoet aan de drempelwaarde van de provincie);
 • opnieuw rechtstreeks subsidie voor natuur- en landschapsbeheer aanvragen als het aantal hectare dat u beheert boven de drempelwaarde van de provincie ligt.

De mogelijkheden per provincie zijn afhankelijk van het aantal hectare grond dat u heeft en/of beheert. Per provincie is een drempelwaarde/hectaregrens vastgesteld.

 

Opties voor:

Natuurbeheerders met meer grond dan de drempelwaarde:

Optie 1 Individuele aanvraag

Sinds 2014 kunnen Terreinbeherende Organisaties (TBO’s) en andere grote beheerders die meer grond beheren dan de drempelwaarde een lump sum overeenkomst afsluiten met de provincie als zij in aanmerking willen komen voor subsidie voor natuur- en landschapsbeheer. Een lump sum overeenkomst is een prestatieafspraak tussen de provincie en de natuurbeheerder over het natuurbeheer en de verantwoording daarover voor een periode van minimaal zes jaar. Naast het beheer kunnen ook inrichting en andere elementen als recreatie en soortenbeleid onderdeel uitmaken van de overeenkomst. De invulling van de lump sum overeenkomsten kan per provincie verschillen. De prestatieafspraken worden gemaakt op hoofdlijnen en leggen meer verantwoordelijkheid bij de beheerder.

Optie 2: Collectieve aanvraag

Sinds 2017 kunnen de grote beheerders er ook voor kiezen om zich aan te sluiten bij een collectief van natuurbeheerders om in aanmerking te komen voor subsidie (voor meer informatie zie bij Natuurbeheerders met minder grond dan de drempelwaarde).

Verplicht certificeren – individuele aanvraag

U vraagt een certificaat natuurbeheer aan bij de Stichting Certificering SNL. Dit doet u voorafgaand aan de aanvraagperiode voor het SNL. De Stichting Certificering SNL geeft de natuurcertificaten namens de provincies af. Onder Certificering op deze website leest u meer informatie over certificering en de certificeringsaanvraag.

Natuurbeheerders met minder grond dan de drempelwaarde:

Optie 1: collectieve aanvraag

Natuurbeheerders die vanaf 2017 (opnieuw) in aanmerking willen komen voor subsidie natuur- en landschapsbeheer en die minder hectares grond beheren dan de drempelwaarde die de provincie heeft vastgesteld, kunnen zich aansluiten bij een collectief voor natuurbeheer (een samenwerkingsverband van natuurbeheerders). In elke provincie zijn meerdere collectieven opgericht waarbij u zich kunt aansluiten. U kunt ook zelf een collectief oprichten.

Verplicht certificeren – collectieve aanvraag

Als natuurbeheerder kunt u zich individueel laten certificeren voor natuurbeheer. U kunt ook aansluiten bij een gecertificeerd collectief (certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer of via een individueel certificaat natuurbeheer). De Stichting Certificering SNL verleent de certificaten natuurbeheer namens de provincies. Als u zich individueel wilt laten certificeren dient u voor 15 juni 2017 een aanvraag tot certificering in te dienen bij de Stichting Certificering SNL. Heeft u vragen over de certificering? Neemt u dan contact op met de Stichting Certificering SNL.

Collectieve subsidieaanvraag

Neem voor meer informatie over het deelnemen aan een collectieve subsidieaanvraag contact op met de provincie of met een van de bestaande collectieven. Loopt uw subsidie voor natuurbeheer af, beheert u minder grond dan de drempelwaarde in uw provincie dan kunt u via een collectief een subsidie aanvragen voor natuurbeheer. Bepaal eerst voor welke certificeringsvorm u kiest: individueel certificaat of groepscertificaat. Meldt u dan aan bij een van de bestaande collectieven. U vindt hier het overzicht van de bestaande collectieven.

Aanvragen subsidie voor natuur- en landschapsbeheer (SNL)

Het aanvragen kan jaarlijks tussen 15 november en 31 december.

SNL-aanvraag voor:

Provincies Utrecht, Limburg, Noord-Brabant en Fryslân
Provincies Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Overijssel en Zeeland

Voor deze provincies kunt u de formulieren op deze pagina niet gebruiken, maar moet u de aanvraag direct bij de betreffende provincie zelf doen.

Provincies Drenthe, Groningen en Zuid-Holland

Bij deze provincies kunt u alleen een met de hand ondertekende aanvraag indienen en dient u de bijlagen via een beveiligde verbinding in te dienen. Zie voor meer informatie de aanvraaginstructie RVO.

LET OP:  u ontvangt in alle gevallen een bevestiging van uw aanvraag. Indien de omvang van de bijlagen te groot is voor de mailbox van de provincie, kunt u dit zien aan het .txt bericht dat u met de bevestiging ontvangt. Neem in dat geval contact op met de provincie over het indienen van de bijlagen bij de subsidie-aanvraag.

In plaats van deze e-formulieren kunt u ook gebruik maken van het Aanvraagformulier Subsidiestelsel Natuur en LandschapDeze link opent in een nieuw tabblad. Klik hier voor Bijlage 1 – SNL Natuur AanvraagformulierDeze link opent in een nieuw tabblad, wanneer u dit formulier wilt gebruiken.

Geografische gegevens aan te leveren bij de subsidieaanvraag

Het bestand met de geografische gegevens van uw subsidie-aanvraag dient te voldoen aan het Gegevensleveringsprotocol SNL subsidie-aanvraag en beschikking. Bij het GLP is ook een template ontwikkeld dat u kunt gebruiken bij uw subsidie-aanvraag.

Meer weten over het vormen van collectieven en de voorwaarden daarbij?

U kunt met de volgende vragen terecht bij:

Aanvraagformulier

GegevensLeveringsProtocol SNL subsidie-aanvraag en beschikking

Download bestand GegevensLeveringsProtocol SNL subsidie-aanvraag en beschikking

Template subsidieaanvraag natuur- en landschapsbeheer (SNL)

Download bestand Template subsidieaanvraag natuur- en landschapsbeheer (SNL)

Aanvraagformulier Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Download bestand Aanvraagformulier Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Bijlage 1 – SNL Natuur Aanvraagformulier

Download bestand Bijlage 1 – SNL Natuur Aanvraagformulier