Leefgebiedkaarten Natura 2000

Nederland heeft in de EU afspraken gemaakt om soorten in stand te houden en de biodiversiteit te verbeteren. Daarvoor is het noodzakelijk te weten op welke plekken deze soorten voor kunnen komen en daadwerkelijk voorkomen. De leefgebiedenkaarten Natura 2000 zijn een hulpmiddel voor het uit te voeren beheer en de vergunningverlening.

Leefgebiedenkaarten

De leefgebiedenkaarten geven de leefgebieden van alle soorten weer waarvoor, voor het betreffende Natura 2000-gebied, instandhoudingsdoelen gelden conform het aanwijzingsbesluit. De kaarten zijn opgesteld voor alle Natura 2000-gebieden. Daarnaast zijn zogenaamde “PAS-leefgebieden” gebaseerd op het voorkomen van stikstofgevoelige habitattypen, en Natura 2000-soorten in stikstofgevoelige habitats.

Natura 2000–leefgebiedenkaarten en PAS-leefgebiedenkaarten

In opdracht van BIJ12 heeft Sovon in 2016 Natura 2000–leefgebiedenkaarten (ligging en omvang, en kwaliteit) en PAS-leefgebiedenkaarten opgesteld. De kaarten zijn opgesteld aan de hand van de best beschikbare gegevens en naar aanleiding van een pilotproject in Gelderland. Daarvoor is gebruik gemaakt van geografische bestanden waarmee de informatie over habitatgeschiktheid van een gebied voor soorten (mbv. de zogenaamde “HSI”-tabellen) ruimtelijk is weergegeven. Deze kaarten brengen in beeld welke terreindelen meer of minder geschikt zijn voor een soort op basis van de habitatvoorkeuren en geografische bestanden met omgevingskenmerken.

De uitwerking van de Natura 2000-leefgebiedenkaarten vindt u terug in het methodiekdocument: Rapport Sovon 2016-21 Leefgebiedenkaarten N2000-PASDeze link opent in een nieuw tabblad

De volgende bijlagen uit het methodiekdocument zijn eveneens beschikbaar:

Bij het methodiekdocument hoort de Toelichting toepassing Leefgebiedenkaarten Natura 2000 en PASDeze link opent in een nieuw tabblad. In deze toelichting staat beschreven wat de noodzaak is van deze leefgebiedenkaarten en waarvoor ze te gebruiken zijn.

De leefgebiedenkaarten zijn bij de provincies op te vragen.

Downloads

Rapport Sovon 2016-21 Leefgebiedenkaarten N2000-PAS

Download bestand Rapport Sovon 2016-21 Leefgebiedenkaarten N2000-PAS

Rapport Sovon 2016-21 bijlage 5 HSI-tabel

Download bestand Rapport Sovon 2016-21 bijlage 5 HSI-tabel

Toelichting toepassing Leefgebiedenkaarten Natura 2000 en PAS

Download bestand Toelichting toepassing Leefgebiedenkaarten Natura 2000 en PAS