Bezwaar en beroep

Aan de hand van de door u aangeleverde informatie en het taxatierapport neemt BIJ12 een besluit op uw aanvraag voor een tegemoetkoming in faunaschade. Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Meer over bezwaar maken, in beroep gaan en in hoger beroep gaan leest u hieronder.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van ons kunt u hiertegen, binnen zes weken na dagtekening, bezwaar aantekenen. Als u na verlopen van dit termijn bezwaar aantekent, wordt uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.

U kunt schriftelijk, per e-mail of fax bezwaar aan tekenen door uw bezwaarschrift te sturen naar:

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende punten bevatten:

  • Geef duidelijk aan tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld het kenmerk van het besluit en uw naam en adres).
  • Leg uit waarom u het niet eens bent met het besluit, de zogenoemde gronden van bezwaar.
  • Maakt u bezwaar namens iemand anders? Zorg dan voor een machtiging, waarin de aanvrager van de tegemoetkoming u machtigt om namens hem bezwaar te aan te tekenen.

Nadat wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, wordt aan u een ontvangstbevestiging gestuurd. Tijdens de bezwaarprocedure kan telefonisch of per e-mail contact met u worden opgenomen om te vragen of u uw bezwaarschrift wilt toelichten. Ook wordt bekeken of er aanvullende gegevens nodig zijn en wordt aan u gevraagd of u een hoorzitting wenst. Tijdens een hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten. De hoorzitting vindt plaats op het kantoor van BIJ12 in Utrecht en wordt geleid door de behandelend jurist van BIJ12.

Nadat uw bezwaar is onderzocht en behandeld, nemen wij een beslissing op uw bezwaarschrift. Hierna wordt de beslissing op uw bezwaar schriftelijk aan u verzonden.

Let op:

Bezwaar tegen besluiten zoals legesaanslagen en besluiten over de subsidie moet u (in de meeste gevallen) indienen bij de provincie en niet bij BIJ12. Kijk daarom goed in het besluit onder het kopje “bezwaar” bij welke instantie u bezwaar moet indienen.

Beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van ons kunt u hiertegen beroep instellen bij de rechtbank. Bij welke rechtbank u moet zijn, kunt u vinden onderaan de beslissing op bezwaar. Voor de behandeling van het bezwaar brengt de rechtbank aan u een bedrag (griffierechten) in rekening. U dient binnen zes weken na dagtekening van de beslissing op bezwaar beroep in te stellen bij de rechtbank.

In principe kan iedere schriftelijke communicatie die u na de beslissing op bezwaar met ons voert omtrent uw dossier aangemerkt worden als het instellen van beroep. Als dat het geval is, wordt deze correspondentie doorgestuurd naar de rechtbank als zijnde een beroepschrift. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u hierDeze link opent in een nieuw tabblad vinden.

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank, kunt u hiertegen hoger beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak. Voor de behandeling van het bezwaar brengt de Raad van State aan u een bedrag (griffierechten) in rekening. U dient binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak van de rechtbank hoger beroep in te stellen bij de Raad van State.

Meer informatie over het instellen van hoger beroep kunt u hierDeze link opent in een nieuw tabblad vinden.

Heeft u vragen?

BIJ12 ontvangt uw vragen graag per e-mail. U kunt uw vragen sturen naar het e-mail: info@mijnfaunazakenbij12.nl.