ADC toets

De ADC-toets is de laatste stap die doorlopen kan worden nadat uit een passende beoordeling naar voren is gekomen dat significante negatieve effecten op de Natura 2000 gebieden niet (volledig) uitgesloten kunnen worden.

Wat is de ADC-toets?

De ADC-toets heeft een streng toetsingskader dat dat is vastgelegd in de Omgevingswet (artikel 8.74b, tweede lid) en het Bkl (artikel 10.24, tweede lid). De 3 voorwaarden waaraan een project moet voldoen, zijn dat:

 • A:

  er geen alternatievenzijn,
 • D:

  sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang,
 • C:

  de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

Handreiking ADC-toets

Meer informatie over de ADC-toets en de wettelijke voorwaarden vindt u in de Handreiking ADC toets Deze link opent in een nieuw tabblad van BIJ12.

Veelgestelde vragen

Welke stappen moet ik doorlopen vóór ik een ADC-toets mag doen?
 1. Het nemen van bronmaatregelen om te komen tot een zo klein mogelijke emissie (inclusief intern salderen);
 2. Onderbouwing in de Passende Beoordeling in hoeverre een toename van stikstofdepositie leidt tot een significant negatief effect (ecologische onderbouwing);
 3. Het treffen van mitigerende maatregelen (waaronder extern salderen).

Deze volgorde is dwingend voorgeschreven. De ADC-toets komt pas aan de orde als bovenstaande stappen zijn doorlopen.