Stikstof

Stikstof is een belangrijke bouwstof voor al het leven op aarde. Stikstof is op zichzelf niet gevaarlijk, maar door onze manier van leven komen er schadelijke stikstofverbindingen in lucht, water en bodem terecht. Het gaat daarbij vooral om stikstofemissies van de industrie, het verkeer en boerenbedrijven. Ze slaan neer in de natuur als voedingsstof, maar ze verstoren het natuurlijk evenwicht.

Waar mogen we u mee helpen?

Actuele informatie rondom het stikstofdossier

Voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt in Natura 2000 gebieden heeft u daarom een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig. Op onze website vindt u actuele informatie rondom het stikstofdossier: over natuur en monitoring, vergunningen en toestemmingsverlening, het werken met AERIUS en de ontwikkeling van het stikstofdossier tot nu toe.

Meer informatie over het stikstofbeleid vindt u ook op onslevendlandschap.nl.

Veelgestelde vragen over Stikstof

Wie controleert uiteindelijk hoeveel stikstof ik uitstoot?

De handhaving en controle van de uitstoot door bedrijven wordt door de gebruikelijke organisaties uitgevoerd, zoals de NVWA. Provincies hebben hun eigen uitvoeringsdiensten die toezien op naleving van verstrekte vergunningen.

Is de stikstofdepositie in Nederland hoger dan in andere landen?

Gemiddeld is de stikstofdepositie in Nederland iets hoger dan in andere Europese landen. In Nederland is de afstand tussen de bron en Natura 2000-gebieden vaak klein waardoor de depositie van stikstof in natuurgebieden relatief hoog is.

Mijn project zorgt voor stikstofdepositie, wat kan ik doen?

Als uit uw AERIUS-berekening blijkt dat uw project zorgt voor stikstofdepositie op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, kunt u allereerst kijken of er mogelijkheden zijn om de stikstofdepositie in uw project te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door inzet van elektrische voertuigen of door de logistiek van aan en afvoer van materieel efficiënter te maken. Blijft uw project zorgen voor stikstofdepositie, zie dan deze pagina voor meer opties.

Wat zijn de effecten van stikstofdepositie op natuur?

Teveel stikstofdepositie heeft op natuur twee belangrijke negatieve effecten: vermesting en verzuring. Door vermesting wordt de natuur voedselrijker en door verzuring veranderen chemische evenwichten in de bodem. Beide zorgen voor een verschuiving van het evenwicht in de natuur, waardoor soorten worden aangetast, de soortensamenstelling verandert en soorten zelfs kunnen verdwijnen.

Zie eventueel de infographic van LNVDeze link opent in een nieuw tabblad, deze video van de NOSDeze link opent in een nieuw tabblad van september 2019 of zie een uitgebreidere uitleg in de memo “Inzichten in stikstofdepositie op de natuur”Deze link opent in een nieuw tabblad, bladzijde 5 (Wageningen Environmental Research, okt. 2019).