Natuurvergunning aanvragen

Als uw project stikstof uitstoot, dan dient u te onderzoeken of de activiteit vergunningplichtig is op grond van de Omgevingswet (Ow). Voor het verlenen van die vergunning beoordeelt het bevoegd gezag, gemeente of provincie, of negatieve effecten op natuurdoelen binnen Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten.

De beoordeling van het bevoegd gezag gaat in op verschillende aspecten die van invloed kunnen zijn op de natuur, waaronder stikstofdepositie, trillingen en geluid. Op deze pagina vindt u meer informatie rondom vergunningen voor het onderdeel stikstof.