Natuurgegevens uniform uitwisselen

In Nederland werken veel partijen samen aan de uitvoering van het natuurbeleid en natuurbeheer, zoals provincies, Rijk, agrarische collectieven, natuurbeheerders, onderzoeksinstellingen en soortenorganisaties. Om de voortgang van het provinciale natuurbeleid en -beheer te kunnen volgen, is het van belang dat de partijen de natuurgegevens op dezelfde manier opslaan en gebruiken. Zodat provincies en partners de natuurinformatie efficiënt en uniform, op een gestandaardiseerde manier, kunnen uitwisselen.

BIJ12 ondersteunt de provincies bij de verdere uniformering en standaardisatie van de natuurgegevens en coördineert de uitwisseling van de natuurinformatie.

Een goede basis voor uniforme, gestandaardiseerde natuurgegevens ligt in:

Ook de werkwijze voor de monitoring beoordeling van de natuurkwaliteit draagt bij de uniformering.

Uniforme, gestandaardiseerde gegevens

De uniforme, gestandaardiseerde gegevens worden onder meer gebruikt voor de jaarlijkse Voortgangsrapportage Natuur en leggen de basis voor de ontwikkelingen rond de Omgevingswet, Beschermde SoortenIndicator (BeSI) en InformatieKaart Natuur (IKN).