Stikstofbanken

Eén van de oplossingen voor het verkrijgen van inzicht in de beschikbare stikstofdepositieruimte voor vergunningen is de registratie van deze ruimte in stikstofbanken. Een stikstofbank is een systeem waarin vrijgekomen stikstofdepositieruimte wordt geregistreerd.

Werking van een stikstofbank

Er zijn verschillende stikstofbanken: de Rijksbanken, de provinciale doelenbanken en de microdepositiebank. De bevoegde gezagen kunnen met behulp van deze banken de vulling en uitgifte van stikstofdepositie voor vergunningverlening bijhouden. Het systeem waarin zij de vrijgekomen en uitgegeven stikstofdepositieruimte in de stikstofbanken bijhouden heet AERIUS Register.

Schematische weergave over de werking van de stikstofbank. Zie de uitgeschreven tekst onder deze afbeelding voor een toelichting.

Uitgeschreven tekst

Titel infographic: Stikstofbank: Hoe werkt het?
Afbeelding toont een schematich overzicht waarop verschillende stikstofbanken zijn uitgebeeld.

Banken die stikstofruimte uitgeven zijn:
De microdepositiebank. Deze gaat over projecten waarbij kleine hoeveelheden stikstof neerslaan. Verspreid over een groot aantal Natura-2000 gebieden.
de doelenbanken: Deze sparen stikstofruimte op voor specifieke doelen. De ruimte hiervoor moet worden verkregen door bronmaatregelen te treffen.

Het uitgeven van de ruimte moet aan opgestelde regelgeving voldoen.
Een stikstofbank wordt gevuld met:

Vrijgevallen ruimte, die bijvoorbeeld wordt verkregen met extern salderen.
Vrijgemaakte ruimte, die wordt verkregen via bronmaatregelen.

Als er voldoende ruimte beschikbaar is, kan deze gebruikt worden voor vergunningen.
Bron: BIJ12

In een stikstofbank wordt stikstofdepositieruimte opgeslagen. Dit kan bijvoorbeeld ruimte zijn die ontstaat door het intrekken van natuurvergunningen: de stikstofdepositieruimte uit een vergunning wordt bewaard om op een later moment in te zetten als mitigerende maatregel (extern salderen) bij vergunningverlening.

Vulling met stikstofruimte

In een stikstofbank wordt vrijgekomen (vrijgemaakte of vrijgevallen) stikstofdepositieruimte geregistreerd.

Vrijgemaakte ruimte is stikstofruimte die vrijkomt door het uitvoeren van bronmaatregelen. Bijvoorbeeld omdat een provincie een bedrijf opkoopt en (een deel van de) stikstofdepositie in de natuurvergunning van dit bedrijf in de stikstofbank registreert.

Vrijgevallen ruimte is stikstofruimte die beschikbaar komt wanneer er na extern salderen stikstofruimte overblijft. Omdat een saldogever en een saldo-ontvanger zich nooit op exact dezelfde locatie bevinden ten opzichte van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, is er op bepaalde hexagonen meer stikstofruimte beschikbaar is dan nodig is. De overgebleven ruimte is ‘vrijgevallen’ ruimte. Deze laatste wordt door de provincies geplaatst in de Microdepositiebank.

Verplichtingen voor gebruik

Voor stikstofbanken geldt de volgende wet- en regelgeving:

 • Wet natuurbescherming (Wnb) en Regeling natuurbescherming (Rnb). Na inwerkingtreding van de omgevingswet: de Omgevingsregeling en het Omgevingsbesluit.
 • Stikstofbanken maken gebruik van AERIUS. Berekeningen vloeien voort uit AERIUS Calculator, AERIUS Register wordt gebruikt voor de opslag en uitgifte van stikstofdepositieruimte.
 • Uitgangspunt bij een stikstofbank is dat maximaal 70% van vrijgemaakte depositieruimte uitgegeven mag worden aan vergunningverlening voor projecten. Minimaal 30% van de depositieruimte mag dus niet opnieuw worden gebruikt voor vergunningverlening. In de praktijk noemen we dit ‘afromen’.
 • Voor vulling en uitgifte wordt door bevoegde gezagen gebruik gemaakt van de handreiking Stikstofbank waar de afgestemde werkafspraken in zijn opgenomen.
 • Het bevoegd gezag toetst of de beschikbare ruimte niet nodig is voor stikstofreductie en natuurherstel, het zogenaamde additionaliteitsvereiste.
 • Uitgifte vindt plaats door middel van natuurvergunningen en andere toestemmingsbesluiten (zoals een Tracébesluit).

Soorten stikstofbanken

Er zijn verschillende soorten stikstofbanken:

 • Rijksbanken
  Rijksbanken zijn stikstofbanken waarin stikstofdepositieruimte wordt geregistreerd door landelijke maatregelen vanuit het Rijk die de stikstofneerslag verminderen. Stikstofdepositieruimte uit Rijksbanken is bedoeld voor grote maatschappelijke projecten, zoals de energietransitie, het legaliseren van PAS-meldingen en woningbouwprojecten. Eén van de Rijksbanken is het Stikstofregistratiesysteem (SSRS).
 • De provinciale doelenbanken
  Bij provinciale doelenbanken zijn provincies verantwoordelijk voor het vullen en uitgeven van stikstofdepositieruimte in/uit hun bank. Deze banken bieden provincies een extra mogelijkheid om natuurvergunningen te verlenen voor initiatieven waarbij stikstof wordt uitgestoten, bijvoorbeeld lokale projecten of woningbouw.
 • Microdepositiebank
  Ook is er één Microdepositiebank opgericht. De stikstofdepositieruimte uit deze bank wordt gebruikt voor projecten waarbij weinig stikstofdepositie plaatsvindt. Projecten die maximaal 0,05 mol/ha/jaar aan depositie veroorzaken kunnen gebruik maken van ruimte uit de Microdepositiebank. Dit kan ook voor projecten die na extern salderen of na gebruik van ruimte uit een andere bank nog steeds maximaal 0,05 mol/ha/jaar tekort komen. Als initiatiefnemer is het lastig om hiervoor zelf depositieruimte te organiseren. Met ruimte uit de microdepositiebank wordt geprobeerd om deze initiatieven toch door te laten gaan.

Notificatie stikstofdepositieruimte

Via onslevendlandschap.nlDeze link opent in een nieuw tabblad en aerius.nlDeze link opent in een nieuw tabblad wordt melding gedaan wanneer een van de stikstofbanken gevuld is met stikstofdepositieruimte. Bij de eerste vulling wordt via een nieuwsbericht bekend hoe gebruikers zich kunnen melden voor de notificatie van registratie van stikstofdepositieruimte. Belangstellenden kunnen zich voor nieuwsberichten abonneren via deze button:

Abonneren nieuwsberichten aanpak stikstofDeze link opent in een nieuw tabblad

Open Data gereserveerde en beschikbare stikstofruimte

De data over de beschikbare en gereserveerde stikstofdepositieruimte binnen de verschillende stikstofbanken is als download beschikbaar. Voor alle banken is voor elk relevant hexagoon in het databestand weergegeven:

 • FID: de identificatie van de download, de balansinformatie per bank
 • Account code: de code van de bank
 • Account name: de naam van de bank
 • Export time stamp: de datum en tijd waarop de export van de data is gedaan
 • Receptor ID: het hexagoonnummer
 • Current Value: de beschikbare stikstofdepositieruimte in de bank in mol/ha/jr.
 • Total added: het totaal aan toegevoegde stikstofdepositieruimte aan de bank in mol/ha/jr.
 • Total subtracted: de gereserveerde stikstofdepositieruimte in de bank in mol/ha/jr.
 • Geometry: de coördinaten van het vlak van de betreffende hexagoon

Bij de gereserveerde stikstofdepositieruimte gaat het zowel over gereserveerde ruimte (voor ontwerpbesluiten) als de definitief toegekende ruimte (verleende vergunningen) op de peildatum.

De data uit het databestand worden eens per week geüpdatet. Wijzigingen die zijn doorgevoerd (kort) na de laatste update zijn dus niet meegenomen in de data. Voor een initiatiefnemer of een vergunningverlener geeft deze open data daarom slechts een benadering van de actuele situatie en geen zekerheid voor een individuele aanvraag.

Ook de vrijgemaakte Srv-ruimte die bewaard wordt omdat nu nog niet kan worden aangenomen dat deze additioneel is, is inzichtelijk via de open data. Dit is de ruimte die te onderscheiden is in SPIN (Stikstof Parkeer INstrument) voor de SSRS-bank. In de kennisgeving van deze vullingsronde staat hier meer informatie over.

Download de open data via deze button:

Downloaden open data SSRS