Herstelmaatregelen

Herstelmaatregelen zijn erop gericht om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof. Ze kunnen niet de neerslag van stikstof verminderen. Ondanks de belangrijke daling van de stikstofdepositie zal deze in veel gevallen toch hoog blijven. Om de natuurdoelen te kunnen halen zijn ecologische herstelmaatregelen essentieel.

Voorbeelden van herstelmaatregelen zijn

  • Herstel waterhuishouding
  • Verhoging grondwaterpeil
  • Afgraving van een deel van de bodem door plaggen of baggeren
  • Afvoer stikstofrijk materiaal door extra maaien, begrazen of verbranden

Voor elk van de 69 stikstofgevoelige habitats die in Nederland voorkomen, is een strategie uitgewerkt. De herstelstrategieën (link toevoegen, maar webpagina bestaat niet meer) zijn in een internationale review beoordeeld als effectieve strategieën om de natuurkwaliteit te behouden en verbeteren.

Jaarlijks wordt de voortgang van de uitvoering van de herstelmaatregelen gemonitord en in beeld gebracht.

Herstelmaatregelen in beeld

De 12 provincies en de ministeries van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat en Defensie werken sinds 2015 gericht aan herstelmaatregelen in stikstofgevoelige natuur in 118 Nederlandse Natura 2000-gebieden, waarmee verslechtering van deze gebieden wordt voorkomen. Dat is een forse opgave: 1.733 maatregelen moeten in 2021 zijn uitgevoerd. Hiervan zijn 1.000 maatregelen al gereed en naar verwachting worden aanvullend nog 511 maatregelen tijdig uitgevoerd (peildatum 31 maart 2021). Daarmee ligt de totale opgave voor bijna 90% van de herstelmaatregelen op schema. Voorbeelden van maatregelen zijn het plaggen of begrazen van natuur, het graven van stuifkuilen, het herstel van de waterhuishouding en het omvormen van bossen. Lees hierDeze link opent in een nieuw tabblad alles over monitoring.

Downloads