Provinciale beleidsregels salderen

Bijgewerkt op: 09 juli 2024

Provincies hebben beleidsregels opgesteld voor salderen. Hiermee wordt het beleid over vergunningverlening eenduidiger. Op basis van een model stelt iedere provincie vervolgens haar eigen beleidsregels vast.

Model

Deze provincie-specifieke beleidsregels zijn leidend bij vergunningverlening. U vindt de links naar deze specifieke beleidsregels in de volgende alinea.

Let op: een aantal provincies wijken af van dit model. In de provincie Utrecht is extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten nog niet mogelijk. Daarnaast hebben de provincies Noord-Holland en Utrecht verleasen nog niet opengesteld.

Provincie-specifieke beleidsregels

Evaluatie uitvoering beleidsregels in- en extern salderen

In de periode januari-juli 2021 heeft een ambtelijke werkgroep van de provincies de provinciale uitvoering van de beleidsregels intern en extern salderen geëvalueerd die in 2019 zijn vastgesteld. De evaluatie heeft een aantal adviezen opgeleverd die in operationele zin kunnen worden doorgevoerd. De evaluatie laat onder meer zien dat het goed is na te gaan waarom extern salderen achterblijft en wat daaraan kan worden gedaan. Verder laat de evaluatie zien dat bij het opstellen van toekomstige (wijzigingen van de) beleidsregels toezichthouders betrokken zouden moeten worden en dat het aan te bevelen is om te anticiperen op toekomstige jurisprudentie van de Raad van State over de toepasbaarheid van de instrumenten.

Downloads

Eerdere versies model beleidsregels

Doorgevoerde wijzigingen in model beleidsregels


November 2023

1. Overgang van de Wet natuurbescherming naar Omgevingswet.
2. Opname van provinciale stikstofbanken in nationale regelgeving.

Oktober 2022

1. Er zijn verscheidene kleine wijzigingen doorgevoerd in zowel de regels zelf als ook in de toelichting. Belangrijkste betreft een verduidelijking of afroming plaatsvindt op emissie of depositie.

Oktober 2021

1. Er is een aanpassing gedaan op de toelichting van art 6a lid 2 en 3. Daar zijn de voorbeelden gewijzigd.

Augustus 2021

1. Intern salderen is in alle provincies buiten toepassing gelaten.
2. De beleidsregels zijn aangevuld met artikelen en een toelichting over de Stikstofbank.

Maart 2021

1. Het Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS) is toegevoegd aan de beleidsregels. De titel RSRS is later gewijzigd in Stikstofbank.

September 2020

1. In bepaalde gevallen wordt intern salderen mogelijk, ook al is de bestaande bebouwing al gesloopt. Voorwaarde is een rechtstreeks verband tussen de beëindiging van een activiteit (met gesloopte gebouwen) en het voornemen voor een nieuwe activiteit op de betreffende locatie. Vooral woningbouwprojecten stuitten op de bepaling in de beleidsregels, dat intern salderen alleen kan als de bestaande bebouwing nog niet is gesloopt. Dit onbedoelde effect wordt nu gerepareerd.
2. Deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen kunnen eenmalig maximaal 15% stikstofruimte houden om op hun locatie te kunnen doorstarten met andere bedrijfsmatige activiteiten, niet zijnde intensieve veehouderij. Dit biedt deze ondernemers toekomstperspectief.
3. De beleidsregels zijn aangevuld met een artikel over het stikstofregistratiesysteem (SSRS), waarin onder andere wordt bepaald dat de provincies uitgaan van volledige aanvragen om voor prioritering voor stikstofruimte uit het SSRS in aanmerking te komen.

Veelgestelde vragen

Wat betekenen deze beleidsregels voor bestaande vergunningen?

Er verandert niets aan bestaande vergunningen voor bedrijven en boeren waarvan de bedrijfsvoering niet verandert.

Wat betekenen deze beleidsregels voor initiatiefnemers die wel een vergunning nodig hebben?

Een initiatiefnemer die wel een vergunning nodig heeft, bijvoorbeeld om uit te breiden of voor aanleg van een weg of windpark, heeft mede dankzij deze beleidsregels 3 opties om ervoor te zorgen dat de neerslag van stikstof (stikstofdepositie) niet toeneemt: internDeze link opent in een nieuw tabblad of extern salderen of verleasen.

Bij intern salderen maakt een bedrijf stikstofruimte vrij binnen het eigen project of op de eigen locatie, bij extern salderen neemt een bedrijf stikstofruimte over van een ander bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt. Dit geldt overigens ook voor projecten die nog in de planfase zijn. Een bijzondere vorm van extern salderen is verleasen. Bij verleasen neemt een bedrijf stikstofruimte tijdelijk over van een ander bedrijf. Wat de voorwaarden zijn kunt u terugvinden op de pagina over extern salderen, Handreiking intern en extern salderen en in de beleidsregels salderen van de provincies.

Wanneer mogen veehouderijen met dier- en fosfaatrechten ook worden ingezet voor extern salderen volgens de beleidsregels?

Dier- en fosfaatrechten maken nog niet in elke provincie onderdeel uit van de beleidsregels. Dit wordt gefaseerd opengesteld per provincie. Zie voor de huidige status de provincie-specifieke beleidsregels.

Wat betekenen deze beleidsregels voor de natuur?

Bij het afgeven van vergunningen voor stikstof, waarbij gebruik wordt gemaakt van extern salderen, is de basis dat bij ieder project 30% van de stikstofruimte ten goede komt aan de natuur. Het terugdringen van de stikstofdepositie vormt bij alle maatregelen die worden genomen het uitgangspunt.