Wat doet de ACSG?

Voor het vaststellen van de oorzaak en de schadeomvang is vaak een complex en tijdrovend onderzoek nodig. Dit vraagt om specifieke deskundigheid. Daarom hebben de gezamenlijke provincies hiervoor de AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) in het leven geroepen. De ACSG is een onafhankelijke en deskundige commissie voor de Gedeputeerde Staten van de provincies. De commissie onderzoekt namens de provincies de schade en brengt hierover een onafhankelijk advies uit.

Schade melden

Heeft u het vermoeden dat de schade als gevolg van droogte wordt veroorzaakt door een grondwateronttrekking, waar het waterschap of provincie een vergunning heeft afgegeven? Dan kunt u het college van Gedeputeerde Staten van uw provincie vragen een onderzoek in te stellen om uit te zoeken of dat inderdaad zo is. En als dat zo is, om dan ook de hoogte van de schade vast te stellen.

U stuurt een brief of e-mail aan uw provincie, met daarin aangegeven uw persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en de locatie van de grondwateronttrekking.

Het college van Gedeputeerde Staten van uw provincie legt vervolgens uw verzoek voor aan de ACSG, die een onafhankelijk advies zal uitbrengen aan u én de vermoedelijk veroorzaker.

Bekijk hier een interactieve infographic van de werkwijze van de ACSGDeze link opent in een nieuw tabblad

Voorwaarden voor onderzoek

Voor het doen van een aanvraag gelden wel voorwaarden, zoals:

  • Het object moet binnen een invloedgebied van onttrekking of infiltratie gelegen zijn.
  • Bij vermeende landbouw-, bos- of natuurschade moet u de gebruiker van de grond zijn. Bij gebouwschade kan alleen de eigenaar een verzoek om onderzoek indienen.
  • Voor de vermeende schadeveroorzakende onttrekking of infiltratie moet een vergunning zijn verleend door het waterschap of de provincie.

Kijk voor alle voorwaarden op de website van de provincie. De aanvraag voor een onderzoek doet u bij de provincie waar het object dat schade heeft is gelegen.

Het ontstaan van schade

De schade die u heeft kan op verschillende manieren ontstaan zijn. De ACSG doet onderzoek naar de mogelijke oorzaak. Door het onttrekken van water aan de bodem, of door het infiltreren van water in de bodem, kan de grondwaterstand lager of hoger worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het winnen van drinkwater, het gebruik van grondwater door de industrie, bronbemalingen of onttrekkingen of infiltraties voor koel- of verwarmingssystemen.

Droogteschade

De meeste gevallen van onderzochte schade worden veroorzaakt door onttrekking van grondwater. Dit leidt bijvoorbeeld tot droogteschade aan land- en tuinbouwgewassen of verzakking van gebouwen. De extreem droge zomers van afgelopen jaren zorgden voor extra droogteschade. Om de oorzaak van de schade goed te kunnen beoordelen moeten de afzonderlijke invloeden op de grondwaterstand in beeld worden gebracht. Droogteschade als gevolg van het klimaat komt namelijk niet voor vergoeding in aanmerking.

Schade aan een huis of gebouw

Gebouwen of huizen kunnen schade oplopen door onttrekking van grondwater. Er ontstaan dan bijvoorbeeld scheuren of verzakkingen. Maar soms kan schade aan een gebouw ook een andere oorzaak hebben. De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) onderzoekt dit. In een infographic leggen we uit hoe dit zit.

De ACSG heeft als taak om namens provincies te onderzoeken of een vergunde onttrekking van grondwater, bijvoorbeeld door een drinkwaterbedrijf, schade heeft veroorzaakt aan landbouwgrond of onroerend goed zoals gebouwen. Deze onderzoeken zijn ingewikkeld en kosten veel tijd. Wanneer de ACSG een onderzoek start, wil dit niet meteen zeggen dat een gedupeerde altijd recht heeft op vergoeding van de schade. Soms krijgt u maar een deel van de schade vergoedt. De ACSG moet eerst onderzoeken of onttrekking van grondwater de oorzaak is van de schade. Is dit niet zo, dan stopt het onderzoek. Is dit wel zo, dan wordt ook gekeken of er nog andere oorzaken voor de schade zijn. Vervolgens berekent de ACSG welk percentage van de schade door de grondwateronttrekking wordt veroorzaakt en welke percentage door andere oorzaken.

Stappen in het onderzoek

Om een goed advies te kunnen geven doen de adviseurs op het secretariaat samen met de commissie grondig onderzoek. Dit neemt enkele maanden in beslag. Bij heel complexe zaken kan dit zelfs enkele jaren duren. De ACSG werkt hierbij volgens een vast protocol. Kort samengevat worden de volgende stappen doorlopen: allereerst wordt alle benodigde informatie verzameld, zoals bodemkundige en hydrologische gegevens. Daarna gaat de commissie de schade zelf bekijken en beoordelen. Zo nodig wordt een externe expert ingehuurd.

Op basis van al deze informatie schrijft de ACSG een ontwerpadvies; eerst over het causaal verband en daarna over de omvang van de schade. Op deze ontwerpadviezen kunnen partijen reageren. Ook kan een partij vragen een standpunt mondeling toe te lichten of aan te vullen met nieuwe stukken. Soms leidt dit tot aanpassing van het ontwerpadvies.

Daarna brengt de ACSG een eindadvies aan de provincie uit en stuurt dit naar alle partijen, inclusief een voorstel voor de schadevergoeding. Hiermee eindigt de rol van de ACSG.

Leidt het advies uiteindelijk niet tot een overeenstemming over regeling van de schade? Dan kan een van de partijen alsnog naar de rechter stappen.

Bekijk de stappen in het onderzoek ook visueel in deze infographicDeze link opent in een nieuw tabblad. Voor andere werkvormen zijn protocollen opgesteld. U vindt deze in het kwaliteitsmanagementsysteem