Grazende gans

Tegemoetkoming aanvragen

Heeft u ondanks het nemen van preventieve maatregelen toch faunaschade, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Op deze pagina leest u alle informatie in voorbereiding op een tegemoetkomingsaanvraag.

MijnFaunazaken

Het starten van een aanvraag doet u via MijnFaunazaken, het online portaal van BIJ12 voor de registratie en afhandeling van tegemoetkomingsaanvragen in faunaschade. Op deze pagina vindt u instructievideo’s van MijnFaunazaken.

Ga direct naar MijnFaunazaken

Taxatie

Als uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, schakelt BIJ12 een taxateur in om de schade te beoordelen. We werken hiervoor samen met vier onafhankelijke taxatiebureaus: Van Ameyde Waarderingen, Overheul AgroWiberg Taxaties en Attema Footprint.

De taxateurs werken volgens de Protocollen en richtlijnen taxatie faunaschade (bijgewerkt op 13-12-2023). Wanneer de taxatie is uitgevoerd, ontvangt u een bevestiging taxatie. Daarin staan nog niet altijd de gewasprijzen, de prijzen van de afgelopen jaren zijn hier te raadplagen. Als u het daar niet me eens bent, kunt u binnen 8 werkdagen een zienswijze aanleveren, via MijnFaunazaken. Aan de hand van de door u aangeleverde informatie en het taxatierapport neemt BIJ12 een besluit op uw aanvraag. Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Lees hier meer over taxeren en de taxatiebureaus Lees hier meer gewasprijzen

Voorwaarden om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen

BIJ12 beoordeelt uw aanvraag aan de hand van provinciale beleidsregels.

  • Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen moet u op tijd, dat wil zeggen binnen 7 werkdagen nadat u schade van enige omvang heeft geconstateerd, een aanvraag indienen.
  • Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt getoetst of u voldoende verjagende middelen heeft ingezet. In zijn algemeenheid geldt dat één akoestisch middel (bijvoorbeeld een gaskanon) en één visueel middel (bijvoorbeeld vlaggen) moeten zijn ingezet. Een taxateur controleert hierop. Voor een overzicht van verjagende middelen verwijzen wij naar de Faunaschade PreventieKits.
  • Wanneer toegestaan moet minimaal twee keer per week een bejagingsactie hebben plaatsgevonden (adequaat gebruik). Dit wordt bij beoordeling van uw aanvraag gecontroleerd. Bejaging wordt gedaan door een jager. Voor meer informatie over jacht en schadebestrijding in uw provincie verwijzen wij naar de Faunabeheereenheid.
  • Wanneer u een aanvraag start moet u leges betalen ter hoogte van € 300 (behalve in Limburg). Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd kunt u dit bedrag in de meeste gevallen terugkrijgen. De regels hieromtrent verschillen per provincie.
  • In sommige gevallen geldt dat op het getaxeerde schadebedrag een eigen risico wordt ingehouden. De regels hierover verschillen per provincie.
  • Wanneer u gronden pacht die in eigendom zijn van een terreinbeherende organisatie, dan vragen wij u om een pachtovereenkomst te overhandigen. Wanneer de pachtovereenkomst beperkingen ten aanzien van landbouwkundig gebruik bevat, dan komt u mogelijk niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.
  • Voor schade die optreedt in ganzenrust-, of foerageergebieden gelden speciale regels. Ook voor edelhertenschade op de Veluwe bestaat een speciale regeling. Meer informatie over Speciale Regelingen vindt u hieronder.
  • Er zijn meer redenen waarom u mogelijk niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Raadpleeg de meest voorkomende redenen voor het afwijzen van een aanvraag.

Pachtovereenkomst

Bij uw aanvraag om een tegemoetkoming wordt gevraagd of u de gronden waarop de schadepercelen gelegen zijn in eigendom heeft of dat u deze gronden gepacht heeft.

Wanneer u de gronden gepacht heeft, dan moet u de volledige pachtovereenkomst meesturen bij uw aanvraag. Uw pachtovereenkomst wordt getoetst om te bekijken of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Als uit uw pachtovereenkomst blijkt dat er aan de gronden landbouwkundige beperkingen of beperkingen ten aanzien van het bestrijden van schadeveroorzakende diersoorten gesloten zijn, dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Immers heeft u dan bij het sluiten van de pachtovereenkomst deze beperkingen en daarmee het risico op faunaschade geaccepteerd. Doorgaans is de faunaschade dan ook verdisconteerd in de pachtprijs. Bij landbouwkundige beperkingen gaat het bijvoorbeeld om het niet gebruiken van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, een hoge waterstand en beperkingen ten aanzien van het aantal grootvee eenheden per hectare. Er worden daardoor geen normale opbrengsten gehaald, waarmee bij taxaties wel wordt gerekend.

MijnFaunazaken: instructie voor het registeren en inloggen

Bekijk de video over registreren en inloggen:

Lees de transcript van deze video

BIJ12 – percelen registreren

Welkom bij MijnFaunazaken is het portaal van BIJ12 waarbij agrariërs tegemoetkomingen in faunaschade kunnen aanvragen. In deze video leggen we u uit hoe u uw percelen kunt registreren voor uw aanvraag voor een tegemoetkoming in faunazaken. Let op: u komt alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming als u de percelen in eigendom heeft of percelen pacht zonder landbouwkundige beperkingen.

(Beeld: Dashboard) Dit is het dashboard. Om uw percelen te kunnen registreren gaat u naar “Mijn perceelsgegevens” en klikt u op “Mijn percelen ophalen bij RVO”.

Beeld: pagina mijn percelen.
U kunt hier via e-herkenning inloggen, indien u deze ook bij RVO gebruikt. Anders kunt u inloggen met uw ABA-code. Als u wijzigingen aanbrengt bij mijnpercelen in RVO moet u uw gegevens hier vernieuwen.

Er zijn drie situaties waarbij u uw percelenadministratie in MijnFaunazaken moet bijwerken. 1. Als het de eerste keer is dat u inlogt op MijnFaunazaken en u uw percelen nog niet heeft opgehaald bij RVO. 2. Wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden aan de perceelregistratie bij RVO die nog niet zijn doorgevoerd in MijnFaunazaken. 3. Bij de start van een nieuw beleidsjaar, dat start op 1 november. Nadat u uw inlogmethode heeft gekozen en uw code heeft ingevoerd worden uw percelen automatisch opgehaald. U ziet uw percelen onderaan de pagina als lijst staan. U kunt uw percelen ook op de kaart bekijken. Klik hiervoor op de knop “Bekijk de percelen op kaart”.

Beeld: percelen in kaartweergave. Individuele percelen kunnen worden bekeken door op het blauwe oogje achter het perceel te klikken. Onderstaand ziet u een aantal kolommen. In de kolom “Gegevens volledig” ziet u achter ieder perceel een groene vink of een rood kruis. Heeft u alleen percelen in eigendom? Dan bent u hier klaar. Is er sprake van pacht van een perceel? Dan staat er een rood kruis. Dit betekent dat u nog wat moet doen. Is er geen schade op dat perceel, dan hoeft u niks te doen. Wilt u een tegemoetkoming indienen waarbij er schade is op een gepacht perceel? Dan heeft u een geldige pachtovereenkomst nodig. We willen dan weten of u deze pacht van een natuurbeherende of overheidsorganisatie, of van een particulier.

Hiervoor moet u de volgende drie stappen doorlopen.

Stap 1 – Particulier gepachte pachten. Indien u pacht van een particulier, klik dan op knop 1: “Particulier gepachte percelen”. Nu verschijnen alle percelen met een RVO-pachttitel in beeld. Zet een vinkje achter de percelen die u van een particulier pacht. Sla uw gegevens op. Voor deze percelen hoeft u geen pachtovereenkomst aan te leveren.

Stap 2 – Landbouwkundige beperkingen. Indien er landbouwkundige beperkingen in de pachtovereenkomst zijn opgenomen, dan kunt u ook op knop twee klikken en de betreffende percelen selecteren. Klik vervolgens op “opslaan”. U hoeft dan geen pachtovereenkomst te uploaden en te koppelen. Percelen met landbouwkundige beperkingen komen niet in aanmerking voor taxatie en een tegemoetkoming in de schade, met uitzondering van biologisch geteelde gewassen. Voor biologisch gecertificeerde bedrijven dient u wel een pachtovereenkomst aan te leveren.

Stap 3 – Pachtovereenkomst koppelen. Pacht u van een natuurbeherende of overheidsorganisatie dan moet u ook een pachtovereenkomst aanleveren. Klik hiervoor op knop 3: “Anders gepachte percelen/pachtbewijzen”, upload de overeenkomst en koppel de percelen als volgt: Heeft u de pachtovereenkomst niet digitaal? Scan deze dan eerst in. Voeg vervolgens de pachtovereenkomst of overeenkomsten toe aan MijnFaunazaken door te kiezen voor “Pachtbewijs toevoegen”. Vul vervolgens een omschrijving en een geldigheidsdatum van de overeenkomst in. Deze datum staat in de pachtovereenkomst. Selecteer vervolgens de toe te voegen pachtovereenkomst. Sla deze op.

De volgende stap is het koppelen van de percelen. Klik daarvoor op de knop “Koppel percelen aan pachtbewijs”. Nu verschijnen de percelen die nog aan een pachtovereenkomst gekoppeld moeten worden. Selecteer de percelen waarop de pachtovereenkomst van toepassing is. Dit doe je door de witte vierkantjes aan te klikken. Sla deze op. De percelen zijn nu gekoppeld aan de pachtovereenkomst. BIJ12 zal deze pachtovereenkomst nog valideren. Na validatie kunt u daar niet zomaar percelen aan toevoegen. De knoppen “Pachtbewijs bewerken” en “Pachtbewijs verwijderen” zijn dan namelijk niet meer beschikbaar. Neem contact op met BIJ12 om de pachtovereenkomst te kunnen wijzigen.

MijnFaunazaken: instructie voor het registreren van percelen

MijnFaunazaken: instructie voor het starten van een tegemoetkomingsaanvraag

MijnFaunazaken: instructie voor het aanmelden van autotax percelen

Vergoeding in ganzenrust- en foerageergebieden

Agrariërs in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant met agrarische percelen gelegen in (soort-specifieke) ganzenrust- of foerageergebieden maken aanspraak op een extra vergoeding (ook wel genoemd subsidie, toeslag of compensatie). Deze vergoeding wordt naast de tegemoetkoming in de getaxeerde schade uitbetaald. BIJ12 voert deze regelingen uit in opdracht van deze provincies. Als u recht heeft op deze vergoeding ontvangt u nadat uw percelen getaxeerd zijn hierover automatisch bericht van BIJ12.

Edelhertregeling

Provincie Gelderland heeft specifiek voor de agrarische enclave rond Leuvenum en Staverden een edelhertenregeling vastgesteld voor het medegebruik van de graspercelen door edelherten. Binnen deze regeling worden binnen het begrensde gebied de graslandpercelen van grondgebruikers met een schadeverleden door edelherten, gedurende het groeiseizoen, automatisch getaxeerd.

Naast een tegemoetkoming in de schade veroorzaakt door edelherten, kan op grond van “Regels Ruimte voor Gelderland 2016” ook een subsidie van € 50 per schadehectare per jaar verstrekt worden.

Tegemoetkoming vrijgestelde soorten

In de provincies Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland is het mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen voor een aantal vrijgestelde diersoorten. Welke dit zijn leest u in de tabel in dit bericht.

Tegemoetkoming

In 2023 is het op verschillende momenten mogelijk geworden een tegemoetkoming aan te vragen voor een aantal landelijke en/of provinciale soorten in de provincies, Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Soorten die op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst zijn, komen normaal gesproken niet in aanmerking voor een tegemoetkoming omdat deze op basis van de landelijke vrijstellingslijst met het geweer bestreden kunnen worden. In Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland is het echter momenteel niet mogelijk om een aantal vrijgestelde soorten te bestrijden. Om deze reden is het ook tot nader bericht in 2024 mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen voor deze soorten. Om welke soorten het gaat, leest u in onderstaande tabel. Naast de landelijk vrijgestelde soorten is het in Noord-Holland ook mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen voor de knobbelzwaan, ekster, gaai, spreeuw en meerkoet (provinciaal vrijgesteld). In Friesland is het ook mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen voor de roek (provinciaal vrijgesteld).

Landelijk vrijgestelde soortenFrieslandNoord-HollandZuid-Holland
Zwarte kraaijajaja
Kauwjajaja
Houtduifjajaja
Konijnjajaja
Vosneeneeja
Canadese gansjaneeja

Een tegemoetkoming aanvragen kan bij BIJ12 via het online portaal MijnFaunazaken.

Let op: omdat de houtduif in het jachtseizoen nog wel bejaagd mag worden, komt de schade die ontstaat tussen 15 oktober en 31 januari, niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Voorwaarden tegemoetkoming

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Zo moeten – behalve bij blijvend grasland – preventieve maatregelen genomen worden. In zijn algemeenheid geldt dat één akoestisch middel (bijvoorbeeld een gaskanon) en één visueel middel (bijvoorbeeld vlaggen) moeten zijn ingezet. In de Faunaschade preventiekits van BIJ12 staat een overzicht van de maatregelen die genomen kunnen worden. Klik hier voor een volledig overzicht van de voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming is het niet nodig voor de genoemde diersoorten een ontheffing aan te vragen.

Eerdere berichten

Ga hier direct naar MijnFaunazaken

Heeft u vragen?

BIJ12 ontvangt uw vragen graag per e-mail. U kunt uw vragen sturen naar info@mijnfaunazakenbij12.nl.

Downloads

Handleiding MijnFaunazaken om iemand te machtigen

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken om iemand te machtigen

Handleiding MijnFaunazaken voor de gemachtigde

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken voor de gemachtigde

Handleiding MijnFaunazaken voor het selecteren van schadepercelen

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken voor het selecteren van schadepercelen

Handleiding MijnFaunazaken pachtadministratie

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken pachtadministratie

Handleiding MijnFaunazaken voor het aanvragen van een tegemoetkoming

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken voor het aanvragen van een tegemoetkoming

Handleiding MijnFaunazaken voor het indienen van een zienswijze op de taxatiebevestiging

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken voor het indienen van een zienswijze op de taxatiebevestiging

Handleiding MijnFaunazaken – Browser

Download bestand Handleiding MijnFaunazaken – Browser

Handleiding voor het koppelen MijnFaunazaken (MFZ) en het schaderegistratiesysteem (SRS)

Download bestand Handleiding voor het koppelen MijnFaunazaken (MFZ) en het schaderegistratiesysteem (SRS)