Subsidieregeling opruiming drugsafval

Bijgewerkt op: 12 april 2024

In natuurgebieden en randen van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het opruimen van drugsafval kan veel geld kosten, zeker wanneer bijvoorbeeld de bodem onderzocht en gesaneerd moet worden. Om gedupeerden te compenseren in de kosten is er de provinciale Subsidieregeling opruiming drugsafval. De subsidie wordt sinds 1 januari 2021 namens de provincies verstrekt door BIJ12.

Voor wie?

De regeling is bestemd voor particulieren en bedrijven die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie waar een drugsafvaldumping is gedaan. Dat geldt ook voor Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties. Daarnaast kunnen ook gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

Wat wordt vergoed?

De subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten die gemaakt zijn voor het opruimen van synthetisch drugsafval. Het gaat dan om afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval, verontreinigd oppervlaktewater en sanering van verontreinigde bodem.

Particulieren, privaatrechtelijke rechtspersonen en Staatsbosbeheer kunnen een subsidie aanvragen voor compensatie van 100% van de kosten tot een maximum van € 200.000,-.

Publiekrechtelijke rechtspersonen zoals gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen ontvangen 50% van de opruimkosten tot € 50.000,-.

De kosten daarboven worden volledig vergoed, tot een totale subsidie van maximaal € 200.000,-.

Subsidieplafond

Het beschikbare budget voor het opruimen van drugsafval verschilt per provincie. U kunt het subsidieplafond vinden in de subsidieregeling of een openstellingsbesluit van uw provincie. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Subsidieregeling opruiming drugsafval van uw provincie

Hoe vraag ik subsidie aan?

U kunt vanaf 1 januari 2021 subsidie aanvragen bij BIJ12. U kunt eventueel iemand machtigen om de aanvraag namens u aan te vragen.

Let u erop dat u de volgende bewijsstukken meestuurt:

 • Een bewijs van melding of aangifte bij de politie van de dumping van het drugsafval in de vorm van een meldingsnummer of proces-verbaalnummer.
 • Een beschrijving en foto’s van het gedumpte drugsafval en een kaart met de locatie waar het drugsafval is aangetroffen.
 • Een bewijs van de gemaakte kosten voor de afvoer en verwijdering van het drugsafval of het oppervlaktewater (afvoerbon) en/of de sanering van de bodem (saneringsverslag).
Subsidie aanvragen

Aanvraag invullen en ondertekenen

U kunt subsidie aanvragen met een aanvraagformulier op deze site.

Proces

Wanneer uw aanvraag is binnengekomen bij BIJ12, krijgt u een ontvangstbevestiging. We bekijken of uw aanvraag volledig is en of er aanvullende informatie nodig is. Wanneer de aanvraag compleet is, nemen wij binnen enkele weken een beslissing op uw aanvraag. Hoe lang deze termijn is, verschilt per provincie. De termijn die voor u geldt staat in de ontvangstbevestiging die u van ons krijgt.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag bij uw provincie. Meer uitleg hierover staat in de brief die u van BIJ12 krijgt.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen. Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op via (085) 486 22 22 of stuur een e-mail naar regelingdrugsafval@bij12.nl.

Veelgestelde vragen subsidie aanvragen

Wie kunnen er gebruik van maken van de subsidieregeling?

De regeling is bestemd voor eigenaren of erfpachters van een locatie in Nederland waar drugsafval in de natuur is gedumpt. Eigenaren kunnen zijn; particulieren, privaatrechtelijke rechtspersonen en gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Staatsbosbeheer wordt als eigenaar van dergelijke locaties gelijkgesteld met particulieren.

Hoe vraag ik een subsidie aan voor de kosten van het opruimen aan?

Het aanvragen van een subsidie doet u via de website van BIJ12. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Hoe hoog is de subsidie?

Particulieren, privaatrechtelijke rechtspersonen en Staatsbosbeheer kunnen een subsidie aanvragen voor compensatie van 100% van de kosten tot een maximum van € 200.000,-.

Publiekrechtelijke rechtspersonen zoals gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen ontvangen 50% van de opruimkosten tot € 50.000,-. De kosten daarboven worden volledig vergoed, tot een totale subsidie van maximaal € 200.000,-.

Een aantal provincies kent een minimale subsidie. De uit te keren subsidie moet de onderstaande ondergrens overschrijden:

 • € 1.000,-: provincie Drenthe, Limburg, Noord-Brabant en Utrecht
 • € 2.500,-: provincie Zeeland
 • Geen ondergrens: overige provincies
Binnen welk termijn ontvangt u een beslissing?

Na ontvangst van de volledige aanvraag krijgt u binnen de volgende termijn, afhankelijk van uw provincie, een beslissing:

 • 8 weken: provincie Zeeland
 • 12 weken: provincie Limburg
 • 13 weken: Overige provincies

U vindt deze informatie terug in de algemene subsidieverordening van uw provincie.

Hoeveel aanvragen worden er jaarlijks gedaan?

Het gaat gemiddeld om zo’n 70 tot 100 subsidieaanvragen per jaar. Het aantal drugsafvaldumpingen dat door de politie wordt geregistreerd is echter hoger. Niet alle gedupeerden dienen een subsidieaanvraag in.

Veelgesteld vragen drugsafval

Wat moet ik doen als ik drugsafval vind?
 • Raak niets aan
 • Schop of duw niet tegen verpakkingen
 • Neem minimaal 25 meter afstand (bij brand minimaal 100 meter) met de wind in de rug
 • Rook niet in de buurt van een dumping
 • Bel direct de politie
 • Geef uw exacte locatie door en of er sprake is van brand of dat er rook van dumping afkomt
 • Volg de instructies van de politie op
Wat moet ik doen als ik een dumping van drugsafval zie?

Komt u gedumpt drugsafval tegen, dan kunt u het beste direct contact opnemen met de politie via 0900 – 88 44. Als u getuige bent van een illegale dumping, bel dan de politie via 112. Maak als het mogelijk is foto’s, noteer nummerborden en maak een beschrijving van de vervoersmiddelen en de personen. Zorg wel dat uw eigen veiligheid voorop staat. U kunt ook melden via Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000. Zij schakelen dan de juiste partijen in.

Hoe schadelijk is drugsafval voor mens en natuur?

Het dumpen van drugsafval kan een enorm gevaar voor milieu, mens en dier opleveren. Het opruimen is specialistisch werk. De chemische stoffenkunnen zo sterk zijn dat ze ernstige brandwonden kunnen veroorzaken en het biologisch evenwicht in bodem en water volledig kunnen verstoren.

Vooral chemische drugsafval levert levensgevaarlijke situaties op voor mens en natuur. Wanneer een vat met chemisch drugsafval openbreekt of een deksel loslaat, lopen de chemicaliën zo de natuur en de buitenlucht in. Op plekken waar zo’n vat gelekt heeft, gaat alle begroeiing dood en soms zie je dat nog na vele jaren. Soms is er gevaar voor het drinkwater of moet de bodem helemaal worden gesaneerd.

Wat voor drugsafval wordt er gedumpt?

Het afval dat wordt gedumpt varieert. Bij chemische drugs zoals XTC gaat het meestal om blauwe, plastic vaten met chemisch restafval als zoutzuur en aceton.

Waar vinden met name dumpingen plaats?

Veel dumpingen vinden plaats in de provincie Noord-Brabant en in toenemende mate ook in het Noorden van het land. Er wordt vooral MDMA (XTC) geproduceerd. Dit leidt tot wel 200.000 kilo drugsafval per jaar. Om de drug te maken heb je chemicaliën nodig als zoutzuur en aceton. Na productie blijven er vaten vol met chemicaliën over. Deze worden massaal in de natuur gedumptDeze link opent in een nieuw tabblad, soms wel tien keer in een weekDeze link opent in een nieuw tabblad.

Wie vergoedt de kosten voor het opruimen?

In 2020 is de nieuwe subsidieregeling voor het opruimen van drugsafval door de provincies, in overleg met de minister van Justitie en Veiligheid in het leven geroepen.

Voor de subsidieregeling is landelijk jaarlijks 1 miljoen euro uitgetrokken tot en met 2024. Het ministerie heeft dit bedrag verdeeld over de provincies op basis van de ervaringen uit het verleden. Om de uitvoering voor alle provincies snel en efficiënt en op uniforme wijze te laten verlopen is de uitvoering van de regeling overgedragen naar BIJ12 als uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies.

Welke opruimkosten worden vergoed?

Het gaat om opruimkosten die gericht zijn op herstel van bodem of oppervlaktewater in geval van dumping van chemisch drugsafval.

 1. afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval;
 2. afvoer en verwijdering van door gedumpt drugsafval verontreinigd oppervlaktewater; of
 3. sanering van de bodem die is verontreinigd als rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van gedumpt drugsafval;
Wie zijn er betrokken bij het opruimen van drugsafvaldumpingen?

Bij het opruimen kunnen meerdere partijen betrokken zijn. Het opruimen moet door gespecialiseerde bedrijven gebeuren.

Wordt na bodemsanering de grond en het grondwater nog gecontroleerd?

Na een bodemsanering kunnen chemische resten van synthetische drugs achterblijven. Het is nog onbekend wat daar de gevolgen van zijn op langere termijn. Daarom doet het KWR Water Research InstituutDeze link opent in een nieuw tabblad hier in sommige gevallen extra onderzoek naar. Dit vindt plaats op locaties waar meer dan 35 ton vervuilde grond is afgevoerd of meer dan 5000 liter is geloosd.

Het KWR vraagt betrokkenen of zij op de locatie monsters mogen nemen van de grond en het grondwater, ook als de dumping al wat langer geleden heeft plaatsgevonden. De kennis die KWR hiermee verzamelt, wordt alleen gebruikt voor praktische toepassingen op het gebied van bewaking en verbetering van de waterkwaliteit in ons land. De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd naar buiten gebracht.