Index Natuur en Landschap

Het doel van natuur- en landschapsbeheer is de kwaliteit van natuur en landschap in Nederland te behouden en te verbeteren. Voor een beter inzicht in (de ontwikkeling van) de natuur- en landschapskwaliteit is de Index Natuur en Landschap ontwikkeld.

Over Index Natuur en Landschap

In de Index Natuur en Landschap zijn alle natuur(beheer)typen, landschapstypen en agrarische natuurtypen die in Nederland voorkomen opgenomen. Hierdoor is een uniforme, breed erkende ‘natuurtaal’ ontstaan, die zorgt dat alle partijen op het gebied van natuur(beheer) dezelfde terminologie hanteren. Dat bevordert een goede afstemming tussen beheerders en overheden. De Index vervangt eerdere natuurtalen of typeringen zoals de natuurdoeltypen, de Programma Beheerpakketten en de typologieën van de beheerders.

De Index Natuur en Landschap is de basis voor de natuurbeheerplannen van de provincies. Onderdelen van de Index zijn:

  • Een algemene beschrijving van het beheertype.
  • De afbakening: specifieke kenmerken van het beheertype waardoor het zich onderscheidt van andere.

In de Index zijn per natuurbeheertypen voorbeeldgebieden opgenomen. Voor de agrarische typen zijn zogenoemde leefgebieden opgenomen.

Van de Index maken geen onderdeel uit:

Standaardkostprijzen, subsidies en bijdragen

Standaardkostprijzen

De standaardkostprijzen per beheertype zijn onderdeel van de Index Natuur en Landschap. Met de standaardkostprijzen (SKP) wordt beoogd de werkelijke, gemiddelde kosten van adequaat natuur- en landschapsbeheer in beeld te brengen als basis voor een uniforme subsidieverlening. De standaardkostprijzen per beheertype zijn onderdeel van de Index Natuur en Landschap. De Standaardkostprijzen (SKP) voor natuur en landschap zijn niet in de algemene beschrijvingen in de Index zelf opgenomen, maar zijn wel onderdeel van de Index.

Tarief

Het tarief voor natuurbeheer van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) is een percentage (84%) van de standaardkostprijs.

Bijdragen

In aanvulling op de subsidie voor natuurbeheer kunnen provincies een bijdrage verstrekken voor het instandhouden van recreatieve voorzieningen, voor het houden van toezicht, voor monitoring van de natuurkwaliteit, voor het beheer van natuurtereinen met gescheperde schaapskuddes en voor terreinen die alleen varend te bereiken zijn.

Meer over tarieven en standaardkostprijzen

Natuur- en landschapstypen

Natuurtypen zijn bedoeld als sturingsinstrument op landelijk en regionaal niveau. De indeling is vooral gebaseerd op abiotische natuurcondities (waterhuishouding en voedselrijkdom).

Meer over natuurtypen

Binnen het onderdeel Landschap zijn er bij aanvang 4 landschapselemententypen vastgesteld, met daaronder 20 beheertypen.

Meer over landschapselementtypen

Agrarische natuurtypen

Voor het agrarisch natuurbeheer gelden geen standaardkostprijzen. In de koppeltabel zijn per beheeractiviteit de door Brussel goedgekeurde maximale vergoedingen opgenomen. In bijlage 4 bij de SVNL zijn de vergoedingen per activiteit gespecificeerd, onder andere op basis van de duur van uitgesteld maaibeheer.

U kunt ook direct naar de overzichtspagina’s van de Agrarische natuurtypen gaan voor meer informatie.

Meer over Agrarische natuurtypen

Natuurtypen