Schade bestrijden

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in faunaschade moet u zelf zoveel mogelijk doen om faunaschade te voorkomen of te beperken. Als er een ontheffing of vrijstelling beschikbaar is moet u minimaal op twee verschillende dagen per week een van de onderstaande acties (laten) uitvoeren. BIJ12 controleert dit vanaf datum constatering schade tot datum eindtaxatie. Dit noemen we ook wel ‘toetsing op adequaat gebruik’.

Nieuw registratiesysteem

Vanaf 1 januari 2023 moet afschot in Noord-Holland geregistreerd worden in FaunaspotDeze link opent in een nieuw tabblad. Naast acties van de jager kunnen ook acties door de grondgebruiker geregistreerd worden in Faunaspot.

Alleen de onderstaande acties uit Faunaspot tellen mee in de controle op adequaat gebruik:

  • Afschot door de jager (actie afschot + diersoort)
  • Intentie tot afschot, wel schot gelost, geen resultaat (actie verjagen + diersoort + schot gelost nul resultaat)
  • Intentie tot afschot maar niet tot schot gekomen (actie verjagen + diersoort + geen schot gelost)
  • Registatie dat er geen ganzen aanwezig zijn door agrariër of jager (actie weren + perceel bezocht)

De acties moeten zijn uitgevoerd op de schadepercelen of 200 meter daar omheen. Indien er acties aangeleverd worden die niet op de schadepercelen of 200 meter daar omheen zijn uitgevoerd tellen deze niet mee voor de controle op adequaat gebruik voor de betreffende aanvraag.

Twee bejaagacties

Het is voldoende als er verspreid per week minimaal twee bejaagacties hebben plaatsgevonden op het totaal van de opgegeven schadepercelen of 200 meter daar omheen. Dit hoeft dus niet op alle schadepercelen te zijn.

Bijvoorbeeld:

Een grondgebruiker meldt schade voor 10 percelen maar hoeft niet op alle 10 van die percelen acties te registreren. Op één perceel 2 x per week registreren is voldoende voor alle percelen van dezelfde aanvraag. In de (Excel) uitdraai van Faunaspot staan de coördinaten van de uitgevoerde acties.  Zowel jager als grondgebruiker kan een (Excel) uitdraai maken van de eigen acties. Deze uitdraaien kunt u vervolgens naar BIJ12 sturen via info@mijnfaunazakenbij12.nlDeze link opent in een nieuw tabblad. Vergeet hierbij niet uw dossiernummer (TKA-nummer) van BIJ12 te vermelden.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen wordt niet getoetst op adequaat gebruik van de ontheffing om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen:

  • als een ontheffing op inhoudelijke gronden niet wordt afgegeven.
  • bij eventuele ganzenschade in percelen gelegen in ganzenrust- en foerageergebieden of bufferzone  waarbij schade van enige omvang is geconstateerd in de aangewezen rustperiode.
  • bij eventuele schade in percelen gelegen in Natura 2000-gebieden.
  • als van een ontheffing geen gebruik gemaakt kan worden door een jachtverbod.
  • de schadepercelen gelegen zijn binnen de kooicirkel van een actieve eendenkooi;
  • de percelen gelegen zijn binnen de 10 kilometerzone van een vogelgriepbesmetting gedurende de periode dat er maatregelen van kracht zijn voor schadebestrijding.

Voorbeeld toetsing op adequaat gebruik

Er is een aanvraag ingediend voor 10 percelen op 13 maart 2023 waarbij de eindtaxatie op 2 april heeft plaatsgevonden. Van 13 maart tot 2 april moeten er in minimaal twee acties in de week plaatsvinden op het totaal van de opgegeven percelen. Zie onderstaande tabel voor de rapportage. Deze rapportage uit Faunaspot is voldoende voor de controle op adequaat gebruik. In de 1ste week zijn er twee bejaagacties uitgevoerd (actie afschot -> diersoort). In de 2de week zijn er twee bejaagacties uitgevoerd met de intentie om afschot te realiseren waarbij geen diersoorten zijn gedood (actie verjagen -> diersoort -> schot gelost geen dier gedood). In de 3de week is er twee keer een bezoek geweest van jager of grondgebruiker waarbij er geen ganzen aanwezig waren (actie weren -> perceel bezocht).

De tabel bestaat uit de volgende kolommen: weeknummer, dag in de week, datum, registratietype (bijvoorbeeld: afschot, verjagen, weren), diersoort en aantal. Zie verdere toelichting in de tekst. De voorbeeldacties die worden genoemd in de tabel: - Week 1, maandag 13 maart: afschot, grauwe gans, aantal 2 - Week 1, zaterdag 18 maart: afschot, grauwe gans, aantal 1 - Week 2, vrijdag 24 maart: verjagen, grauwe gans, aantal 0 - Week 2, zondag 26 maart: verjagen, grauwe gans, aantal 0 - Week 3, donderdag 30 maart, weren, perceel bezocht - Week 3, zondag 2 april, weren, perceel bezocht

Voorbeeld tabel uit Faunaspot

Download de tekst op deze pagina als PDF bovenaan deze pagina (knop ‘PDF’).

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op