De-minimisverklaring

Voordat de vergoeding (compensatie, subsidie, toeslag) aan u als grondgebruikers n ganzenrust- of foerageergebieden betaald kan worden, dient u onder andere de de-minimisverklaring te ondertekenen.

Invullen verklaring

De verklaring heeft betrekking op drie situaties:

  1. Uw onderneming heeft dit belastingjaar en de twee voorafgaande belastingjaren in het geheel géén de-minimissteun ontvangen.
  2. Uw onderneming heeft dit belastingjaar en de twee voorafgaande belastingjaren wel de-minimissteun ontvangen. Het bedrag van € 20.000,00 wordt hierbij echter niet overschreden. Indien u in 2015 een subsidie/vergoeding/toeslag/compensatie heeft ontvangen op basis van onderhavige regeling, dient u deze op te geven.
  3. Uw onderneming heeft voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor deze subsidie reeds andere vormen van staatssteun ontvangen.

“Over de periode van …………………………… tot …………………………” U dient hier de begindatum van het belastingjaar van 2 jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring in te vullen (1 januari 2014) en de datum van ondertekening van deze verklaring.

Wat is de-minimissteun?

In de de-minimisverordening heeft de Europese Commissie bepaald dat steunmaatregelen (zoals deze subsidie) tot een bepaalde drempel niet beschouwd worden als staatssteun zoals bedoeld in het EU-verdrag. Deze drempel is voor de landbouwsector gesteld op € 20.000,00. Dit bedrag geldt voor één onderneming over een periode van drie belastingjaren. Steun die het genoemde drempelbedrag niet overschrijdt, wordt aangemerkt als “de-minimissteun”.

Uw boekhouder of accountant kan u helpen om te bepalen welke steunmaatregelen als staatssteun bestempeld worden. BIJ12 kan u hier helaas niet bij helpen.

Waarom een de-minimisverklaring?

De de-minimisverklaring is nodig voor de provincie om na te gaan of het voordeel dat u als onderneming door deze de-minimissteun krijgt, past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen.

Door middel van deze de-minimisverklaring geeft u aan dat met deze subsidie de de-minimisdrempel niet wordt overschreden. U moet daarom nagaan, eventueel met behulp van uw boekhouder of accountant, of gedurende dit belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren er enige vorm van de-minimissteun door een overheidsinstantie aan uw onderneming is verstrekt. Als dit het geval is dan bent u hierover door de overheidsinstantie in kennis gesteld.

Bij overschrijding van de drempel van € 20.000,00 kan geen beroep meer worden gedaan op de-minimisverordening. Wanneer u deze drempel wel overschrijd kan dit leiden tot terugvordering van de verleende subsidie. De bedragen die u dient te gebruiken bij het invullen van de verklaring, zijn de brutobedragen vóór aftrek van belastingen.

Wellicht heeft uw onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor deze de-minimissteun al staatssteun ontvangen, die door de Europese Commissie is goedgekeurd of binnen een groepsvrijstellingsverordening valt. Het totaalbedrag van de-minimissteun en deze staatssteun mag dan niet de maxima overschrijden die op basis van het besluit van de Europese Commissie of de groepsvrijstellingsverordening zijn toegestaan. Als u twijfelt of bepaalde steun die u heeft ontvangen een goedgekeurde of vrijgestelde steun is, kunt u hierover contact opnemen met de organisatie van wie u de steun heeft ontvangen.

Meer informatie over de-minimisverklaringDeze link opent in een nieuw tabblad is hier te vinden.