Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Bijgewerkt op: 07 juni 2024

In ons land leven beschermde plant- en diersoorten. Op het moment dat er werkzaamheden plaatsvinden, mogen die niet ten koste gaan van deze soorten. Dit noemen we de zorgplicht en dit is vastgelegd in de Omgevingswet. De Beschermde SoortenIndicator is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Waarom Beschermde SoortenIndicator (BeSI)?

BeSI is een belangrijk hulpmiddel voor initiatiefnemers die een activiteit aan of rondom het huis uitvoeren. Ook is BeSI er voor overheden en onderzoekers als ondersteuning bij bijvoorbeeld vergunningverlening en planvorming.

Ga naar de BeSIDeze link opent in een nieuw tabblad

Continu verbeteren

Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de Beschermde SoortenIndicator (BeSI). Wilt u daar ook een bijdrage aan leveren, dat kan! Wat moet daarvoor doen? U neemt een plek waarvan u weet wat voor soorten er voorkomen. Dat kan op basis van bijvoorbeeld een QuickScan of eigen waarnemingen. Vervolgens kiest u in BeSI een werkzaamheid en vraagt om een rapport. De soorten die u had verwacht maar niet in het rapport voorkomen, en de soorten die in het rapport staan maar u niet had verwacht, kunt u kwijt in dit Antwoordformulier testen BeSIDeze link opent in een nieuw tabblad. Ingevulde antwoordformulieren kunt u sturen naar beschermdesoortenindicator@bij12.nl.

Hoe werkt het?

BeSI vraagt de gebruiker om een locatie en een (voorgenomen) werkzaamheid in te voeren. Vervolgens bepaalt BeSI welke beschermde planten- en diersoorten mogelijk aanwezig zijn en wat de verwachte effecten van de (voorgenomen) werkzaamheid op deze soorten zijn. Van de uitkomsten ontvangt de gebruiker een rapport met daarin onder andere de mogelijk aanwezige beschermde soorten, een beschrijving van de leefgebieden en een beknopt advies hoe met deze soorten rekening te houden.

Ga naar BeSI (Atlas.BIJ12.nl)

Werkwijze BeSI

De werkwijze van BeSI staat beschreven in twee documenten. Daarnaast maakt BeSI gebruik van matrices en is een lijst beschikbaar met de soorten waar BeSI rekening mee houdt. U kunt de documenten via het overzicht hieronder raadplegen.

Beschrijving werkwijze

 1. Kwaliteitsborging Beschermde SoortenIndicatorDeze link opent in een nieuw tabblad(bijgewerkt op 07-06-2024)
 2. Toelichting kansenkaarten beschermde soorten 2022Deze link opent in een nieuw tabblad  (Sovon.nl)

Matrices

 1. Matrix Soort – gevoeligheden BeSIDeze link opent in een nieuw tabblad(bijgewerkt op 04-04-2024)
 2. Matrix werkzaamheid – effectenDeze link opent in een nieuw tabblad(bijgewerkt op 27-03-2024)

Lijsten

 1. Lijst met soorten waar BeSI rekening mee houdtDeze link opent in een nieuw tabblad(bijgewerkt op 04-04-2024)

Wat levert BeSI op?

BeSI wordt vooral gebruikt voor werkzaamheden op kleine schaal. Bijvoorbeeld werkzaamheden aan en rondom het huis en in de tuin. Mede daarom heeft de locatie die u kunt kiezen een oppervlakte van maximaal 100 x 100 meter. Gaat het om werkzaamheden voor een groter project of in een natuurgebied? Dan kan onderzoek door een deskundige nodig zijn, bijvoorbeeld een ecoloog of iemand met kennis van soorten. Niet alle beschermde soorten zitten in BeSI, maar wel de ongeveer 400 soorten die het meest relevant zijn voor de werkzaamheden waarvoor BeSI is te gebruiken. (Deze link opent in een nieuw tabblad)

Als u meerdere werkzaamheden uitvoert, moet BeSI ook meerdere keren worden doorlopen. Dus als er bijvoorbeeld bij het plaatsen van een dakkapel ook een boom wordt gekapt, dan gebruikt u BeSI twee keer.

Wat zijn de voordelen van BeSI?

BeSI maakt het mogelijk om:

 1. een realistisch beeld te krijgen van de aanwezigheid, of de kans daarop, van beschermde soorten die mogelijk negatieve effecten ondervinden van veranderingen van de fysieke leefomgeving;
 2. de toegankelijkheid tot natuurinformatie te verbeteren;
 3. sneller in te schatten wat het effect van een werkzaamheid op een soort zal zijn;
 4. bij werkzaamheden initiatiefnemers te wijzen op de risico’s en mogelijkheden van uitvoering conform de eisen van de Omgevingswet.

Voor wie is BeSI?

De doelgroepen van BeSI zijn:

 • initiatiefnemers (particulieren);
 • vergunningverleners en handhavers (onder andere afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) en Omgevingsdiensten);
 • ecologen bij gemeenten en provincies;
 • provinciale en gemeentelijke specialisten (bijvoorbeeld ruimtelijke planners en beleidsmedewerkers);
 • groene advies- en ingenieursbureaus;
 • onderzoekers.

Wat is de (juridische) waarde van een BeSI-rapport?

Het BeSI-rapport houdt alleen rekening met de 400 beschermde soorten die in BeSI zijn opgenomen. Algemeen geldt dat je bij een werkzaamheid met alle soorten / alle natuur rekening moet houden.
Het BeSI-rapport is een signalerend rapport (voor 400 soorten) en geen vrijbrief om de gewenste werkzaamheid zonder bezwaar uit te mogen voeren.

Los of je soorten raakt, kan het zo zijn dat je voor de uit te voeren werkzaamheid een vergunning nodig hebt. Daarover geeft de Vergunningcheck in het Omgevingsloket uitsluitsel.

Wat is de relatie met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)?

In de Vergunningcheck van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een link opgenomen naar BeSI. Zo kunnen initiatiefnemers controleren of hun voorgenomen werkzaamheden gevolgen (kunnen) hebben voor beschermde soorten. Er wordt gewerkt aan het volledig inbedden van BeSI in de Vergunningcheck. Als dat is gebeurd, kan BeSI automatisch worden geraadpleegd. Dit is de doelstelling op de lange termijn. Voor de korte termijn wordt voortdurend gewerkt aan verbetering van de gebruiksvriendelijkheid, samen met het programma DSO.

Wie is de opdrachtgever voor BeSI?

De twaalf provincies zijn gezamenlijk de opdrachtgever voor BeSI. BIJ12 heeft de opdracht om BeSI te beheren en door te ontwikkelen.

Doorgevoerde wijzigingen


Mei 2024
 1. Het document Kwaliteitsborging Beschermde SoortenIndicatorDeze link opent in een nieuw tabblad is geactualiseerd. In de colofon van het document leest u wat is gewijzigd.
 2. De BeSI-rapportteksten van vogels zijn herzien in samenwerking met de soortenexperts van Sovon.
April 2024
 1. Na het invoeren van een adres (straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam) krijgt de gebruiker in BeSI een vooringevuld vlak van het bijbehorende kadasterperceel. De gebruiker kan ervoor kiezen om met dit vlak door te gaan naar de volgende stap of om zelf een nieuw vlak te tekenen.
 2. De BeSI-rapportteksten van zoogdieren zijn herzien in samenwerking met de soortenexperts van de Zoogdiervereniging.
Maart 2024
 1. De soorten in het BeSI-rapport worden op alfabetische volgorde getoond en zijn gegroepeerd naar soortgroep: ‘Vogels’, ‘Zoogdieren’, ‘Andere dieren dan vogels of zoogdieren’ en ‘Planten’. We sluiten daarmee aan bij de soortgroepen zoals die in de Vergunningcheck van het Omgevingsloket gebruikt worden.
Februari 2024
 1. Het BeSI-rapport is uitgebreid met een tabel die een-op-een antwoord geeft op de vragen die in de Vergunningcheck van het Omgevingsloket worden gesteld bij flora- en fauna-activiteiten.
 2. De BeSI-rapportteksten van reptielen, amfibieën en vissen zijn herzien in samenwerking met de soortenexperts van RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland).
Januari 2024
 1. De gevoeligheid ‘verlies struweel’ is gekoppeld aan de meerderheid van de amfibieën. Deze aanpassing vergroot de kans op amfibieën in het BeSI-rapport bij werkzaamheden zoals ‘Boom of beplanting onderhouden of weghalen’.
 2. De drempelwaarde van de soorten die het meest worden geraakt door ruimtelijke ontwikkeling is aangepast. De kans op voorkomen voor deze soorten is nu gebaseerd op een zo goed mogelijke verhouding tussen voorspelde aan- en afwezigheid.

Contact

Voor het delen van gebruikerservaringen of het melden van onvolkomenheden vragen we u contact op te nemen met BIJ12, de beheerder van deze site. Dit kan via beschermdesoortenindicator@bij12.nl.

Downloads

Kwaliteitsborging Beschermde SoortenIndicator

Laatst bijgewerkt op: 07-06-2024
Download bestand Kwaliteitsborging Beschermde SoortenIndicator

Matrix werkzaamheid – effecten

Laatst bijgewerkt op: 27-03-2024
Download bestand Matrix werkzaamheid – effecten

Matrix Soort – gevoeligheden BeSI

Laatst bijgewerkt op: 04-04-2024
Download bestand Matrix Soort – gevoeligheden BeSI

Lijst met soorten waar BeSI rekening mee houdt

Laatst bijgewerkt op: 04-04-2024
Download bestand Lijst met soorten waar BeSI rekening mee houdt