Database ecologische vereisten - abiotische randvoorwaarden

Bijgewerkt op: 23 april 2024

In de Database Ecologische Vereisten staan de ecologische eisen die habitattypen stellen aan hun omgeving. Dit noemen we ook wel de abiotische randvoorwaarden. Ze zijn belangrijk voor de Natura 2000-doelen. U vindt de abiotische randvoorwaarden van de habitattypen tijdelijk op deze pagina.

Abiotische voorwaarden

De abiotische randvoorwaarden geven aan onder welke omstandigheden de verschillende vegetatietypen en levensgemeenschappen die samen een habitattype vormen, nodig hebben om te kunnen gedijen. Ze laten ook zien wanneer dat moeilijk wordt en er druk ontstaat waardoor habitattypen bedreigd raken. Deze randvoorwaarden zijn gebaseerd op decennia onderzoek en zijn een wetenschappelijk gegeven. Ze geven een beeld op landelijk niveau.

Voor de habitat(sub)typen op land zijn de vegetatietypen de basis voor de abiotische kenmerken. Van de verschillende vegetatietypen is meer of minder bekend onder welke omstandigheden ze optimaal of suboptimaal gedijen. Dit geeft inzicht op landelijk niveau in de bandbreedte van de abiotische kwaliteitseisen van deze habitattypen. Deze kwaliteitseisen zijn voor milieufactoren als waterstand, overstromingsduur, zuurgraad en voedselrijkdom uitgewerkt. Voor de habitattypen van het aquatische milieu is daarnaast gebruik gemaakt van zo kwantitatief mogelijk informatie over nutriëntgehaltes. Dit om de link met de Kaderrichtlijn Water zo concreet mogelijk te maken. Mariene habitattypen functioneren op een andere wijze. Ook zijn hier geen vegetatietypen. Daarom zijn de abiotische randvoorwaarden voor de mariene habitattypen niet opgenomen in de database.

In de profielen Deze link opent in een nieuw tabblad van de habitattypen vindt u een samenvatting van de abiotische randvoorwaarden in de vorm van balkjes met een klasse-indeling per factor. Kleuren geven aan welke klassen relevant zijn (paragraaf 4a).

Voor de herstelmogelijkheden of om externe invloeden te bepalen is het wenselijk om alle abiotische randvoorwaarden te beoordelen. Dit geeft ook inzicht in de meest beperkende factoren. Afhankelijk van lokale omstandigheden kunnen de ecologische eisen variëren. Bij gebruik is het belangrijk te realiseren dat de waarden in de database landelijke gemiddelden zijn.

Download de Database Ecologische Vereisten Toelichting op abiotische kenmerken habitattypen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Natura 2000? Ga naar www.natura2000.nl Deze link opent in een nieuw tabblad.