InformatieKaart Natuur (IKN)

Bijgewerkt op: 09 april 2024

Voor het nemen van de juiste beslissingen en het uitvoeren van de provinciale taken op het gebied van natuur is het essentieel dat er landelijke, uniforme en betrouwbare natuurinformatie beschikbaar is.

Waarom de InformatieKaart Natuur?

Voor het nemen van de juiste beslissingen en het uitvoeren van de provinciale taken op het gebied van natuur is het essentieel dat er landelijke, uniforme en betrouwbare natuurinformatie beschikbaar is. Daarom hebben de provincies de InformatieKaart Natuur (IKN) ontwikkeld, een tool die in één oogopslag actuele en betrouwbare informatie biedt over (beschermde) natuurgebieden per provincie. De verschillen in het provinciale natuurbeleid, die zijn ontstaan door de decentralisatie, worden daarbij gerespecteerd. Om volledig(er) te kunnen zijn wordt in de IKN ook natuurinformatie opgenomen van andere overheden en ketenpartners.

De actuele informatie uit de IKN wordt via één bron in plaats van via meerdere aangeboden. Dit heeft de volgende voordelen:

  • een sterke reductie van de zoektijd naar natuurinformatie;
  • de kwaliteit en uniformiteit van natuurinformatie gaat omhoog;
  • het delen van natuurinformatie gebeurt efficiënter.
Bekijk de InformatieKaart Natuur (IKN)

Hoe werkt het?

Via de kaartviewer binnen de IKN krijgt u een landelijk en actueel beeld van waar regels voor natuur gelden. De kaartlagen die u kunt raadplegen zijn zeer divers van aard; van Natura 2000-gebieden tot het NatuurNetwerk Nederland (NNN) van de twaalf provincies tot ganzenfoerageergebieden. Alleen de locaties waar beleid geldt worden getoond. U kunt zelf een selectie maken van de kaarten die u wilt raadplegen. In onderstaande video wordt de InformatieKaart Natuur verder uitgelegd.

Video: InformatieKaart Natuur uitgelegd

Bekijk de video met meer informatie over de InformatieKaart Natuur (IKN):

Lees het transcript van deze video

Tekst in beeld: InformatieKaart Natuur – Maakt de bescherming van natuur inzichtelijk
Beeld: huis in landelijk gebied

Beeld: beek met verschillende watervogels

Marcel Mikkers (product owner IKN BIJ12): “IKN staat voor InformatieKaart Natuur en bundelt de informatie over natuurbescherming en natuurbeheer op één kaart”.

Marjolein Anneveldt (beleidsmedewerker kaarten en subsidies Provincie Noord-Holland): “We zijn hier in de Ronde Hoep. Dat is een gebied waarvan de binnenkern een Natuurnetwerk Nederland (NNN)-gebied is. Daaromheen ligt een hele schil van bijzonder provinciaal landschap. Het bijzonder provinciaal landschap wat wij hier hebben heeft een kernkwaliteit weidevogels”.
Beeld: weidevogel zit op paal.

“Landschappelijk is een karakteristiek.”
Beeld: huis in landelijk gebied.

“We zitten hier aan de rivier de Waver, het water wat hier loopt.”
Beeld: rivier de Waver

“De Waver heeft een aardkundige waarde, althans de oevers. Daar aan de overkant ligt het Natura 2000-gebied Botshol.”
Beeld: Marjolein Anneveldt wijst

“Dat ligt in Utrecht”.
Beeld: Marjolein Anneveldt en Marcel Mikkers kijken uit over de rivier de Waver.

“We hebben daar een snelweg liggen”
Beeld: Marjolein Anneveldt wijst

“Daar ligt de A9.”
Beeld: snelweg A9

“Wat hier achter mij ziet is Amstelveen.”
Beeld: uitzicht op Amstelveen.

“En daar ligt Amsterdam.”
Beeld: uitzicht op Amsterdam.

Voice over: Over de Ronde Hoep en elk natuurgebied in Nederland is door meerdere instanties informatie over beheer en bescherming vastgelegd.
Beeld: uitzicht op een rivier

Denk aan het Natuurnetwerk Nederland en de Natura 2000-gebieden.
Beeld: boot vaart over rivier

In de IKN is al deze informatie voor heel Nederland in verschillende kaartlagen via één viewer te zien. De informatie is ook uniform. De IKN geeft de twaalf provinciale kaarten dezelfde kleur én dezelfde achtergrondinformatie.
Beeld: viewer IKN

Marcel Mikkers: “IKN is bedoeld voor partijen die zich bezighouden met natuurbeheer- en bescherming vanuit provincies maar ook vanuit andere overheden. En ook nog vanuit groene adviesbureaus en bijvoorbeeld onderzoeken.”
Beeld: landelijk gebied en Marcel Mikkers

Voice over: Het opzoeken van regels over natuurbescherming wordt door de IKN een stuk eenvoudiger, terwijl provincies nog steeds pér gebied maatwerk kunnen leveren.
Beeld: Omgevingsverordening provincie Noord-Holland en viewer IKN

Marcel Mikkers: “Het mooie van de IKN is dat je op een eenvoudige manier alle actuele natuurinformatie vanuit provincies en andere overheden op één kaart ter beschikking krijgt. Je kunt op die kaart over provinciegrenzen heenkijken, wat we hier buiten ook doen. De landsdekkende informatie die in de IKN ontsloten wordt, die wordt onder andere gebruikt voor het opstellen van omgevingsplannen of aanvragen van een vergunning. Provincies presenteren de natuurinformatie op deze manier om de natuur weer op de kaart te zetten en de actuele regels voor iedereen toegankelijk te maken.
Beeld: Marcel Mikkers in landelijk gebied

Marjolein Anneveldt: “De winst van de IKN is: we hebben nu 12 provincies met 12 verschillende beleidskaarten. Als ik wil weten hoe het beleid in mijn buurprovincie is, dan moet ik overal kaarten zoeken. Onder omgevingswet hebben we één IKN-kaart waar we goed kunnen kijken en alles bij elkaar staat. “
Beeld: Marjolein Anneveldt in landelijk gebied

Tekst in beeld: IKN: maakt met een klik op de kaart de bescherming van natuur in Nederland inzichtelijk.
Beeld: Marjolein en Marcel lopen weg met uitzicht op landelijk gebied.

Tekst in beeld: Ontwikkeld in opdracht van de 12 provincies
Beeld: Logo BIJ12 – werkt voor provincies en IPO (Interprovinciaal Overleg, van voor en door provincies). Met dank aan de provincie Noord-Holland. Logo provincies Noord-Holland

Wat zijn nog meer voordelen van de IKN?

De IKN ontsluit de voor heel Nederland beschikbare gebiedsgerichte natuurinformatie. Voor gebruikers toont de IKN natuurinformatie op een kaart. Dezelfde natuurinformatie maakt de IKN beschikbaar als Open Data zodat gebruikers het in hun eigen systemen kunnen gebruiken.

Met de IKN is het mogelijk om:

  • een totaalbeeld van de natuurgebieden in Nederland te krijgen;
  • sneller inzicht te krijgen in provincie overschrijdend natuurbeleid;
  • de toegankelijkheid tot natuurinformatie te verbeteren;
  • informatie voor het opstellen van plannen en voor vergunningverlening snel te verzamelen;
  • eenvoudiger informatie te verzamelen om initiatieven te toetsen aan de Wet natuurbescherming (straks de Omgevingswet).

Voor wie is de IKN?

De IKN is er voor provincies (bijvoorbeeld ruimtelijke planners, VTH-ers en beleidsmedewerkers natuur), gemeenten, Omgevingsdiensten (bijvoorbeeld vergunningverleners), ‘groene’ advies- en ingenieursbureaus, onderzoekers en andere overheden (bijvoorbeeld LNV, Defensie en Rijkswaterstaat).

Hoe wordt de IKN gevuld?

De IKN wordt gevuld met data die zijn geleverd door de GIS-afdelingen van de provincies. Dit gebeurt door bestaande bestanden te verrijken (door er meer attributen aan toe te voegen) of door nieuwe leveringen. Daarnaast wordt de IKN gevuld met natuurinformatie van andere overheden.

Wat is de relatie met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)?

De IKN wordt op dit moment gevuld met gegevens die rechtstreeks worden aangeleverd door provincies en andere overheden. Op termijn gaat de IKN deze gegevens zo veel mogelijk uit het DSO halen. Mocht de IKN meer natuurinformatie bevatten dan het DSO, dan wordt deze informatie beschikbaar gemaakt voor de gebruikers van het DSO.

Wie is opdrachtgever voor de IKN?

De twaalf provincies zijn gezamenlijk de opdrachtgever voor de IKN. BIJ12 heeft de opdracht om de IKN te beheren en door te ontwikkelen.

Contact

Voor het delen van gebruikerservaringen of het melden van onvolkomenheden vragen we u contact op te nemen met BIJ12, de beheerder van de IKN. Dit kan via informatiekaartnatuur@bij12.nl.