InformatieKaart Natuur (IKN)

Voor het nemen van de juiste beslissingen en het uitvoeren van de provinciale taken op het gebied van natuur is het essentieel dat er landelijke, uniforme en betrouwbare natuurinformatie beschikbaar is.

Waarom de InformatieKaart Natuur?

Voor het nemen van de juiste beslissingen en het uitvoeren van de provinciale taken op het gebied van natuur is het essentieel dat er landelijke, uniforme en betrouwbare natuurinformatie beschikbaar is. Daarom hebben de provincies de InformatieKaart Natuur (IKN) ontwikkeld, een tool die in één oogopslag actuele en betrouwbare informatie biedt over (beschermde) natuurgebieden per provincie. De verschillen in het provinciale natuurbeleid, die zijn ontstaan door de decentralisatie, worden daarbij gerespecteerd. Om volledig(er) te kunnen zijn wordt in de IKN ook natuurinformatie opgenomen van andere overheden en ketenpartners.

De actuele informatie uit de IKN wordt via één bron in plaats van via meerdere aangeboden. Dit heeft de volgende voordelen:

  • een sterke reductie van de zoektijd naar natuurinformatie;
  • de kwaliteit en uniformiteit van natuurinformatie gaat omhoog;
  • het delen van natuurinformatie gebeurt efficiënter.
Bekijk de InformatieKaart Natuur (IKN)

Hoe werkt het?

Via de kaartviewer krijgt u een landelijk en actueel beeld van waar regels voor natuur gelden. De kaartlagen die u kunt raadplegen zijn zeer divers van aard; van Natura 2000-gebieden tot het NatuurNetwerk Nederland (NNN) van de twaalf provincies tot ganzenfoerageergebieden. Alleen de locaties waar beleid geldt worden getoond. U kunt zelf een selectie maken van de kaarten die u wilt raadplegen. Voor meer informatie, bekijk onderstaande video:

Wat zijn nog meer voordelen van de IKN?

De IKN ontsluit de voor heel Nederland beschikbare gebiedsgerichte natuurinformatie. Voor gebruikers toont de IKN natuurinformatie op een kaart. Dezelfde natuurinformatie maakt de IKN beschikbaar als Open Data zodat gebruikers het in hun eigen systemen kunnen gebruiken.

Met de IKN is het mogelijk om:

  • een totaalbeeld van de natuurgebieden in Nederland te krijgen;
  • sneller inzicht te krijgen in provincie overschrijdend natuurbeleid;
  • de toegankelijkheid tot natuurinformatie te verbeteren;
  • informatie voor het opstellen van plannen en voor vergunningverlening snel te verzamelen;
  • eenvoudiger informatie te verzamelen om initiatieven te toetsen aan de Wet natuurbescherming (straks de Omgevingswet).

Voor wie is de IKN?

De IKN is er voor provincies (bijvoorbeeld ruimtelijke planners, VTH-ers en beleidsmedewerkers natuur), gemeenten, Omgevingsdiensten (bijvoorbeeld vergunningverleners), ‘groene’ advies- en ingenieursbureaus, onderzoekers en andere overheden (bijvoorbeeld LNV, Defensie en Rijkswaterstaat).

Hoe wordt de IKN gevuld?

De IKN wordt gevuld met data die zijn geleverd door de GIS-afdelingen van de provincies. Dit gebeurt door bestaande bestanden te verrijken (door er meer attributen aan toe te voegen) of door nieuwe leveringen. Daarnaast wordt de IKN gevuld met natuurinformatie van andere overheden.

Wat is de relatie met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)?

De IKN wordt op dit moment gevuld met gegevens die rechtstreeks worden aangeleverd door provincies en andere overheden. Op termijn gaat de IKN deze gegevens zo veel mogelijk uit het DSO halen. Mocht de IKN meer natuurinformatie bevatten dan het DSO, dan wordt deze informatie beschikbaar gemaakt voor de gebruikers van het DSO.

Wie is opdrachtgever voor de IKN?

De twaalf provincies zijn gezamenlijk de opdrachtgever voor de IKN. BIJ12 heeft de opdracht om de IKN te beheren en door te ontwikkelen.

Contact

Voor het delen van gebruikerservaringen of het melden van onvolkomenheden vragen we u contact op te nemen met BIJ12, de beheerder van de IKN. Dit kan via informatiekaartnatuur@bij12.nl.