Over Vegetatiekarteringen

Vegetatiekarteringen spelen een belangrijke rol in de monitoring van het Natuurnetwerk Nederland omdat ze een set van basisgegevens vormen die vertaald kunnen worden naar zowel beheertypen (SNL) als Natura 2000-habitattypen. Vegetatiekarteringen worden ook voor andere doelen gebruikt, niet in de laatste plaats door de beheerder zelf om gedetailleerd de ontwikkelingen in een terrein te volgen en het beheer te evalueren. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden als basis voor kaarten van leefgebieden van soorten, bijvoorbeeld de soorten die beschermd zijn onder Natura 2000.

Vegetatieprotocol

Er is een nieuw vegetatiekarteringsprotocol ontwikkeld. Het vegetatiekarteringsprotocol is een middel om de kwaliteit van vegetatiekarteringen te verhogen en karteringen meer te uniformeren. Tussen Rijk en provincies zijn afspraken over de kwaliteitsborging van de natuur in het Natuurnetwerk, inclusief de Natura 2000-gebieden. In dit kader worden op dit moment met betrokken partijen methodieken, gegevens, dataopslag en procesbeschrijvingen rondom natuur gestroomlijnd. Het opstellen van een vegetatieprotocol maakt onderdeel van uit van dit proces.

Inmiddels is Protocol Vegetatiekartering Versie 2.5Deze link opent in een nieuw tabblad beschikbaar. Het protocol is in samenwerking met een groot aantal partijen (zie toelichting Protocol Vegetatiekarteringen) tot stand gekomen. Het is voor het eerst dat er een gezamenlijk protocol is opgesteld met zoveel partijen, een unicum.

Bij het protocol hoort de Toelichting Protocol VegetatiekarteringenDeze link opent in een nieuw tabblad. Het is belangrijk om deze voor gebruik van het Protocol Vegetatiekarteringen te lezen. Protocol en toelichting zijn bewust gesplitst zodat het protocol handzaam blijft en gemakkelijk mee het veld in te nemen is.

Voor de vegetatiekartering zijn nog twee documenten beschikbaar:

Met deze documenten kunt u de vegetatieopnamen classificeren naar Plantgemeenschappen. Aan de vertaling van SBB-catalogus naar Revisie (was wordt lijstvegetatietypen en habitattypen 2021Deze link opent in een nieuw tabblad) wordt nog verder gewerkt.

Revisie Vegetatie van Nederland

Op dinsdag 6 juni 2017 heeft de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging samen met de Plantensociologische Kring Nederland de revisie van de Vegetatie van Nederland toegelicht en gepresenteerd. Aan deze revisie is de afgelopen twee jaar gewerkt. De revisie omvat verschillende structurele veranderingen ten opzichte van de laatste editie van het overzicht.
Hierboven stond al de nieuwe Standaardlijst van plantengemeenschappenDeze link opent in een nieuw tabblad in tabelvorm; de revisie van het boek Vegetatie in Nederland biedt een inhoudelijk overzicht van de nieuwe gemeenschappen en hun beschrijvingen. Het boek is te verkrijgen via www.westerlaan-publisher.comDeze link opent in een nieuw tabblad en vormt een aanvulling op de bestaande 5 delen van de Vegetatie van Nederland.

Methodiekdocument kartering habitattypen Natura 2000

Voor de toepassing van de vegetatiekarteringen bij het opstellen van de habitattypenkaarten is het Methodiekdocument HabitattypekarteringDeze link opent in een nieuw tabblad Natura 2000 samengesteld. Het geeft praktische aanwijzingen en richtlijnen voor de habitattypenkaarten. Voor vragen hierover en over de validatie van de habitattypenkaarten kunt u contact opnemen met de Interbestuurlijke Projectgroep Habitattypenkartering.

Meer middelen

Om de kwaliteit van vegetatiekaarten en hun vertaling naar kaarten van beheertypen en habitattypen te stroomlijnen en consistenter te maken zijn meer middelen nodig. Ook opleidingen op het gebied van vegetatiekunde, het vereenvoudigen van vertalingen naar beheertypen en habitattypen, het instellen van een platform voor ingewikkelde vragen over vegetatiekarteringen, en het breder beschikbaar krijgen van relevante remote sensing-beelden spelen hierbij een rol.

Downloads

Methodiekdocument Habitattypekartering

Download bestand Methodiekdocument Habitattypekartering

WW BIJLAGE 09 – Methodiekdocument-kartering-habitattypen

Download bestand WW BIJLAGE 09 – Methodiekdocument-kartering-habitattypen

Protocol Vegetatiekartering Versie 2.5

Download bestand Protocol Vegetatiekartering Versie 2.5

Toelichting Protocol Vegetatiekarteringen

Download bestand Toelichting Protocol Vegetatiekarteringen

Standaardlijst van plantengemeenschappen

Download bestand Standaardlijst van plantengemeenschappen

Vertaling (excel-tabel) van oude Vegetatie van Nederland (zonder Veldgids Rompgemeenschappen) naar nieuwe Revisie

Download bestand Vertaling (excel-tabel) van oude Vegetatie van Nederland (zonder Veldgids Rompgemeenschappen) naar nieuwe Revisie