L01.04 Bossingel en bosje (vervallen per 1-1-2017)

Een bossingel of een bosje zijn houtopstanden die vroeger vaak aangeplant en beheerd werden als hakhout, maar doorgeschoten zijn.

Algemene beschrijving

Ze komen in veel gebieden in Nederland voor. Ook de meer recentere landinrichtingsbosjes en kleine bosjes die geen hakhoutbeheer gekend hebben behoren tot dit type.

Afbakening

 • Een bossingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en struiken.
 • Een bossingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.
 • Een bosje is een vrijliggend vlakvormig en aaneengesloten landschapselement met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en struiken.
 • Een bosje is minimaal 2,0 are en maximaal 1 hectare groot.

Standaardkostprijs

De actuele standaardkostprijzen Deze link opent in een nieuw tabblad gaan uit van de beheermaatregelen die gemiddeld over heel Nederland gezien nodig zijn om dit beheertype in stand te houden.

Tekst controleren en eventueel aanpassen

Subsidie

Subsidieverplichtingen

Op natuurterrein: De beheerder dient het landschapselement in stand te houden. De wijze waarop hij deze instandhoudingsverplichting invult, is aan de beheerder zelf.
Op landbouwgrond: Het beheerpakket landschap kent een aantal beheereisen die moeten worden nageleefd.

Subsidietarief
Binnen natuurterreinen

L01.04.01 Bossingel en bosje – vergoeding begrotingsjaar 2017: € 1.518,56 per hectare per jaar.

Beheereisen

 • Het element wordt als bos met hoog opgaande bomen beheerd;
 • Het element wordt periodiek gedund en overhangende takken kunnen het gehele jaar worden gesnoeid;
 • Randen van het element kunnen als hakhout beheerd worden;
  Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt;
 • Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element;
 • Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling, en meststoffen in het element gebruikt worden;
 • Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee. Indien het element is uitgerasterd moet het raster op een zodanige afstand staan dat vraat aan stammen wordt voorkomen;
 • Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element;
 • Dunningswerkzaamheden en het eventueel terugzetten van hakhout worden alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart.

Subsidietarief

Binnen natuurterreinen

L01.04.01 Bossingel en bosje – vergoeding begrotingsjaar 2017: € 1.518,56 per hectare per jaar.

Beheerpakket

L01.04.01 Bossingel en bosje

Standaardkostprijs

De actuele standaardkostprijzen Deze link opent in een nieuw tabblad gaan uit van de beheermaatregelen die gemiddeld over heel Nederland gezien nodig zijn om dit beheertype in stand te houden.