Informatie over Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) geeft subsidie voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer. De subsidie geldt voor een periode van zes jaar. De begindatum van de subsidie is altijd 1 januari.

Voor wie?

De volgende organisaties kunnen een vergoeding krijgen voor het beheer en de inrichting van (agrarische) natuurgebieden en landschappen:

 • terreinbeherende organisaties
 • particuliere grondeigenaren
 • verenigingen van samenwerkende agrariërs die landbouwgrond beheren (agrarische collectieven)

Rol van provincies

De provincies zijn gebiedsregisseur voor het landelijk gebied. Zij brengen de betrokken partijen bij elkaar, die zorgen voor het beleid en de uitvoering van natuur- en landschapsbeheer. De provincies bepalen ook welke doelen ze waar willen realiseren en met welke middelen zij dit doen.

Op basis van internationaal verplichtingen is afgesproken, dat de provincies ook verantwoordelijk zijn voor het realiseren van:

 • het Natuur Netwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur)
 • de aangewezen gebieden voor Natura2000
 • het (agrarisch) natuurbeheer
 • het soortenbeleid

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) geeft de voorwaarden hiervoor aan. Provincies geven met dit stelsel subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.

Uitgangspunten SNL

 • Uniformiteit in 12 provincies; het SNL kent een landelijke systematiek; het is een landelijk stelsel
 • Binnen het stelsel is sprake van een gebiedsgerichte benadering
 • Ruimte voor regionaal maatwerk; rekening houden met regionale verschillen
 • Provincies stellen doelen/kaders en regisseren overleg (sturen op hoofdlijnen)
 • Afstemming met en samenwerking tussen alle partijen die landschap en (agrarische) natuurgebieden beheren en kunnen bijdragen aan natuurkwaliteitsdoelstellingen
 • Afrekenen op uitgevoerd beheer; geen resultaatverplichting
 • Robuust stelsel: beleidswijzigingen zijn eenvoudig in te passen
 • Meer verantwoordelijkheid voor en vertrouwen in de beheerders
 • Europa stelt regels voor Staatssteun en controle op de inzet van POP-gelden.
 • In het SNL zijn de regels zoveel mogelijk beperkt tot de Europese eisen:
  • Natuurbeheer: Staatssteun
  • Agrarisch natuurbeheer: Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en pijler 2 van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. De uitvoering van en de betalingen voor het agrarisch natuurbeheer moeten EU-conform zijn. Ook wordt de subsidie deels gefinancierd vanuit Europa

Rapportages

BIJ12 verzorgt twee rapportages over natuurbeheer:

 • Een rapportage over de uitgegeven middelen, per jaar, aan de Europese Commissie.
 • Een rapportage over de gerealiseerde hectares via de Voortgangsrapportage Natuur.

Provincie bepaalt subsidiemogelijkheden en subsidiebudget

In het Natuurbeheerplan staat voor welke gebieden beheerders subsidie kunnen krijgen voor het beheer en de ontwikkeling van natuur, agrarische natuur en landschap. In het provinciale openstellingsbesluit staat of er subsidie mogelijk is en hoeveel. Voor meer informatie over de mogelijkheden in uw gebied kunt u contact opnemen met uw provincie of het provinciale informatiepunt ( Overzicht provinciale contactpersonen natuurbeheer SNLDeze link opent in een nieuw tabblad(bijgewerkt op 08-07-2024) ).

Subsidie voor natuurbeheer en inrichting / functieverandering

Wilt u subsidie aanvragen voor het beheer van natuur en landschap of voor investeringen in natuur en landschap? Dat kan via de subsidies van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Er is een modelaanvraag voor beheer van natuur en landschap via de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) en een modelaanvraag voor investeringen in natuur en landschap via de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). De verordening- en regeling worden elk jaar bijgesteld en vastgesteld. U gebruikt de bijgestelde en vastgestelde versie  voor uw aanvraag voor het komende beheerjaar. De provincie stelt deze ongeveer zes weken voorafgaand aan de aanvraagperiode vast.

Subsidie waarvoor?

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer

Natuurbeheerders met Nederlandse natuurgrond die is begrensd voor subsidie in een provinciaal Natuurbeheerplan, kunnen subsidie ontvangen voor natuur- en landschapsbeheer.

Subsidie voor landschapsbeheer is een jaarlijkse vaste vergoeding voor het onderhoud van bestaande landschapselementen. Er zijn verschillende landschapselementen waarvoor u subsidie kunt aanvragen, zoals: bosjes, hagen, poelen en knotbomen.Deze subsidie is mogelijk binnen natuurterreinen en op landbouwgrond. Voorwaarde is dat deze percelen begrensd zijn voor subsidie in het natuurbeheerplan van de provincie.

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer

Agrarisch natuurbeheer

Agrarische natuurbeheerders die Nederlandse landbouwgrond beheren die is begrensd in een provinciaal Natuurbeheerplan, kunnen subsidie ontvangen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Kwaliteitsimpuls: investeringen en functieverandering

De subsidie kwaliteitsimpuls is voor grondgebruikers die grond geschikt willen maken voor (agrarisch) natuurbeheer en voor natuurbeheerders die de kwaliteit van de natuur verder willen ontwikkelen en verhogen.

Subsidie kwaliteitsimpuls: investeringen en functieverandering

Downloads

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap in het kort

Download bestand Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap in het kort

Basisboek Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Download bestand Basisboek Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Presentatie SNL – gastcollege Van Hall Larenstein oktober 2016

Download bestand Presentatie SNL – gastcollege Van Hall Larenstein oktober 2016

Presentatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Van Hall Larenstein oktober 2016

Download bestand Presentatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Van Hall Larenstein oktober 2016

Overzicht provinciale contactpersonen natuurbeheer SNL

Laatst bijgewerkt op: 08-07-2024
Download bestand Overzicht provinciale contactpersonen natuurbeheer SNL