Beheerorganisatie Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) is een landelijk stelsel. Een breed netwerk aan betrokken partijen draagt daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de twaalf provincies, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en BIJ12, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, beheerders, gebiedscoördinatoren en (agrarische) natuurorganisaties, en het ministerie van EZ. Al deze organisaties overleggen door het jaar heen op landelijk niveau op vaste momenten over de uitvoering van het natuurbeheer. Ook op provinciaal niveau vindt regelmatig overleg plaats.

Uitvoering SNL

De uitvoering van het SNL gebeurt via een vast jaarlijks proces van subsidieaanvraag door beheerders en subsidieverlening door de provincies. Het proces is uitgewerkt in een zogenaamde Timeline, waarin is aangegeven welke acties op welk moment plaatsvinden, en door wie.

Overlegstructuur beheerorganisatie

Om het overleg tussen de betrokkenen te stroomlijnen, is een beheerorganisatie ingericht. Deze bestaat uit:

  1. Overleg tussen overheden en beheerders (Domein Stelsel SNL en Index ):
    dit is primair gericht op het beleidsinhoudelijke beheer van het stelsel, de Index Natuur en Landschap, de Catalogus Groenblauwe Diensten en het normkostensysteem. Het ‘veld’ (de beheerders, natuurorganisaties en belangenpartijen) is hierbij goed vertegenwoordigd.
  2. Overleg tussen overheidspartijen onderling ( SNL Domein Aansturing Diensten ):
    over de technische uitvoering van het stelsel en aansturing van de uitvoerende diensten.
  3. Overleg tussen provincies onderling ( SNL Domein Regelingen en DKN3 ):
    dit gaat over de besluitvorming en uitvoering van de SNL-regelingen en het technisch beheer van de Index Natuur en Landschap en de Catalogus Groenblauwe Diensten.

Schematische weergave beheerorganisatie SNL