A11.03 Open grasland voor overwinterende vogels

Dit beheertype bestaat uit open, kort en voedselrijk grasland welke dient als foerageergebied voor ganzen, zwanen en eenden. Over het algemeen wordt het grasland intensief beheerd, gemaaid en bemest. Het is van belang dat het grasland kort is bij het ingaan van de winter.

Algemene beschrijving

Vaak staan in de winter delen van het grasland onder water. Van groot belang is dat er geen verstoring in het winterhalfjaar (november-maart) is, onder andere door het niet bewerken van het land en het niet toestaan van jacht in de omgeving. Beperkte beweiding is toegestaan. Soorten waarvoor dit beheertype gunstig is zijn bijvoorbeeld kleine zwaan en rotgans. Ook diverse andere soorten zwanen, ganzen en eenden kunnen van deze gebieden profiteren.

Afbakening

  • In het begrensde gebied komen één of meerdere doelsoorten voor.
  • Het gebied kent voldoende omvang en connectiviteit.
  • Het gebied kent voldoende openheid en rust: geen verstorende elementen binnen een afstand van 150 meter rondom het beheertype.
  • In het gebied is voldoende voedsel aanwezig.
  • Er is een beperkte verstoring en beweiding toegestaan.

Doelsoorten

  • Kleine zwaan
  • Rotgans