A12 Open akkerland

Het agrarisch natuurtype open akker bestaat uit landschappen met overwegend bouwland waarin wordt voldaan aan de eisen die akkersoorten stellen. Bouwland bestaat uit akkers met gewassen zoals bijvoorbeeld granen, aardappels of suikerbieten.

Algemene beschrijving

De akkers zijn doorsneden met bermen, sloten en in sommige gebieden opgaande begroeiing. In de kerngebieden is een zodanige hoeveelheid braakliggend of extensief gebruikt bouwland aanwezig in de vorm van percelen, stroken en randen en in een zodanige landschappelijke configuratie (verhouding (brede)akkerranden; percelen; wintervoedselveldjes), dat zelfstandig, in het kerngebied of in samenhang met de omgeving, vitale populaties van een groot aantal akkersoorten in stand gehouden kunnen worden.

Doelsoorten

De volgende soorten zijn soorten die voorkomen in het natuurtype open akkerland, welke door agrarisch natuurbeheer worden ondersteund en waarvoor Nederland een internationale verantwoordelijkheid heeft:

 • Grauwe kiekendief
 • Blauwe kiekendief
 • Ruigpootbuizerd
 • Velduil
 • Kievit
 • Gele kwikstaart
 • Veldleeuwerik
 • Graspieper
 • Geelgors
 • Ringmus
 • Kneu
 • Grauwe gors
 • Patrijs
 • Kwartelkoning
 • Hamster; alleen in Limburg

A12 Open akkerland