A15.04 Poel

Onder dit beheertype verstaan we vooral poelen. Een poel is een omsloten stilstaand water met een aangrenzende oevervegetatie en is vaak ontstaan als drinkwaterplek voor vee.

Algemene beschrijving

Er zijn regionale vormen van poelen die zich onderscheiden door ontstaanswijze en gebruik: dobben, pingoruïnes, wielen, kolken etc. Voor het behoud van de verschillende doelsoorten is het beheer van het aangrenzend land en/of de aangrenzende beplanting van groot belang en niet los van elkaar te zien.

Afbakening

 • In het begrensde gebied komen één of meerdere doelsoorten voor.
 • Het gebied kent voldoende omvang en connectiviteit.
 • In het beheertype is het vereiste hydrologische areaal dat (de) doelsoort(en) vereist te allen tijde voldoende om te kunnen overleven.
 • Beheeractiviteiten in het beheertype zijn gericht op het in stand houden en verbeteren van de waterkwaliteit.
 • Er is in het beheertype tijdens beheeractiviteiten slechts een beperkte verstoring en van het habitat van de doelsoorten toegestaan.
 • Beheer vindt plaats gefaseerd in tijd en ruimte.

Doelsoorten

 • Kamsalamander
 • Knoflookpad
 • Rugstreeppad
 • Boomkikker
 • Geelbuikvuurpad
 • Gevlekte witsnuitlibel
 • Noordse woelmuis
 • Poelkikker
 • Vroedmeesterpad
 • Zeggekorfslak
 • Slobeend
 • Tureluur
 • Watersnip
 • Zomertaling
 • Zwarte stern