N00.02 Omvorming – Kwaliteitsimpuls

Gronden met een agrarisch of ander verleden die een natuurbestemming krijgen, hebben meestal niet van de ene op de andere dag natuurwaarden. Hiervoor is eerst een omvormingsbeheer (bijv. verschraling) nodig of inrichting, zoals het afvoeren van de voedselrijke bouwvoor of bosaanplant.

Algemene beschrijving

Echter, niet altijd is al bepaald wat het beoogde natuurbeheertype is en kan geen concreet natuurbeheertype op de ambitiekaart weergegeven worden. In dit geval wordt op de ambitiekaart het beheertype N00.01 (Nog om te vormen naar natuur) weergegeven.

Als bij omvorming of kwaliteitsverbetering van bestaande natuur het gewenste type nog niet bekend is, kan het beheertype N00.02 (omvorming/kwaliteitsimpuls) worden gebruikt. Hiermee tellen deze hectares mee wanneer het gaat om de vraag hoeveel bestaande natuur er nog omgevormd, ingericht of verbeterd moet worden en is dit voor het beheer en beleid inzichtelijk.

Afbakening

Het beheertype N00.02 omvat gronden die al wel tot natuur zijn te rekenen en waar voor het einddoel nog geen concreet natuurbeheertype is bepaald, maar waarvan al wel duidelijk is dat deze anders zal zijn dan de huidige situatie.