Natuurtypen

Het natuurdeel van de Index Natuur en Landschap bestaat uit 17 natuurtypen en daaronder diverse beheertypen. Alle natuur van terrein beherende organisaties en particulieren die subsidiabel is, kan hierin worden ondergebracht. Daarnaast is er nog het natuurtype ‘N00 Nog om te vormen naar natuur’ voor gronden die nog moeten worden ingericht of omgevormd naar andere beheertypen.

Natuurtypen

Natuurtypen zijn bedoeld als sturingsinstrument op landelijk en regionaal niveau. De indeling is vooral gebaseerd op abiotische natuurcondities (waterhuishouding en voedselrijkdom). Natuurtypen kunnen worden gebruikt voor het afstemmen van afspraken over natuurbeheer, ruimtelijke ontwikkeling en milieu, zodat de nagestreefde natuurkwaliteit gerealiseerd kan worden.

Beheertypen

Beheertypen zijn bedoeld voor de aansturing van het beheer. De indeling is praktisch en sluit aan op de schaal waarop beheerders werken (toepasbaar op schaal 1:25.000). Binnen een beheertype is sprake van een vergelijkbaar beheer en vergelijkbare kosten. Daar waar verschillende maatregelen tot een zelfde resultaat kunnen leiden, is rekening gehouden met de verschillende beheermethoden. In de beheertypen zijn natuurlijke landschappen en groene cultuurhistorische elementen geïntegreerd.

Van alle natuurbeheertypen is een algemene beschrijving en afbakening gemaakt. De algemene beschrijvingen geven een indruk van het voorkomen en de geografische spreiding van de beheertypen, de kenmerkende natuurwaarden en belangrijkste abiotische en ruimtelijke condities. De afbakeningen zijn met name gebaseerd op vegetatiestructuur, abiotische condities en voorkomen in geografische regio’s. De omschrijvingen in de natuur- en beheertypen zijn bedoeld om duidelijk te maken wat  onder een type valt.

Natuurtypen